Lærernes status

Venstre med forslag om hvordan læreryrkets status kan heves.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vil ha statusløft for lærerne
25.08.2010 – Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i skolen, og det er fortsatt et behov for å løfte lærernes status. Imidlertid vil verken utvidet timetall i skolen, en banan eller en uklar leksehjelpsordning bidra til å gjenreise respekten for læreren, mener Venstres leder Trine Skei Grande. Hun utfordrer nå de rødgrønne til å være med på et skikkelig krafttak for å øke lærernes status.
Nylig kom resultatene fra en spørreundersøkelse blant 7500 lærere om læreryrkets status. Av de ti yrkene det ble spurt om skårer læreryrket tredje nederst. Samtidig opplever mer enn 4 av 10 lærere statusen til læreryrket som synkende. Ifølge undersøkelsen er det klart flere lærere som opplever statusen til læreryrket som synkende framfor økende.

Krever konkrete tiltak
– Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier mye fint om hvor viktig læreren er, men tar ikke de riktige grepene for at læreryrkets status skal løftes. Jeg vil utfordre henne til å skrinlegge planene om økt timetall, leksehjelp og frukt og grønt-utdeling, og heller komme med konkrete tiltak for å løfte lærernes status, sier Skei Grande.

– Jeg utfordrer kunnskapsministeren til å være med på et krafttak for å øke lærernes status, sier Trine Skei Grande.
Foto: Caroline Roka
– De viktigste grepene handler om å utvide grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergrad, og å sikre at flere lærere får videreutdanning. Slik det er nå er det alt for få som får videreutdanning. Venstre har derfor fremmet forslag om å øke bevilgningene til videreutdanning, og om nødvendig kutte bevilgningene til timetallsutvidelser og frukt og grønt i ungdomsskolen, påpeker Skei Grande. Forslaget skal behandles i Stortinget i høst.

Venstres tiltaksplan for økt lærerstatus
1. Utvide grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergrad slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering.
2. Innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere på alle trinn i grunn- og videregående skole.
3. Innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunn- og videregående skole; et kompetanseår for lærere. Skal gradvis utvides til å gjelde alle lærere i alle fag.
4. Øke opptakskravene til lærerutdanningen og ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk.
5. Innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise. Fra og med ungdomstrinnet skal alle lærere ha en faglig bakgrunn (60 studiepoeng) i fagene de underviser i.
6. Opprette flere studieplasser ved praktisk-pedagogiske utdanning (PPU), slik at flere studenter med høy fagkompetanse får muligheten til å bli lærere.
7. Gi økonomiske incentiver til studenter med avlagt mastergrad som velger å bruke sin utdannelse som lærer.
8. Innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen.
9. Innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid fra skoleledelsen, kolleger og elever.
10. Gi lærerne mer fleksibilitet til å prioritere sin arbeidsdag utover undervisningstimene, og minske skolebyråkratiet. Det må prøves ut ulike modeller for oppgavefordeling i skolen der lærerne underviser og andre yrkesgrupper ivaretar øvrige funksjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**