Arealpolitiske prinsipper for Oppdal kommune

Oppdal formannskap vedtok i april 2010 enstemmig prinsipper for hvordan kommunens arealer skal brukes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


AREALPOLITISKE PRINSIPPER – et godt utgangspunkt for ei god arealplan?
“For å sikre en forutsigbar arealpolitikk, samt å sikre nok arealer for dagens og fremtidige generasjoners behov, er det viktig å ta en vurdering av prinsippene for arealbruken. Hovedutfordringene er i stor grad knyttet til bevaring og utvikling av stedbunden næring, behov for utbyggingsarealer, livsvilkår for innbyggerne og oppfølging av statlige krav og føringer. Formannskapet, kommuneplanutvalget, ga i møte den 15.04.10, sak PS 10/13, enstemmig sin tilslutning til at følgende prinsipper legges til grunn når nye byggeområder skal vurderes:
1. For å ivareta jordvernet bør ikke dyrka og dyrkbar jord nedbygges
2. Sammenhengende kulturlandskapsområder bør ikke deles opp med nedbygging, for eksempel
seterdaler
3. Store sammenhengende skogsområder med god produksjonsevne bør skånes for utbygging
4. Utvidelse av eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse vurderes før nye områder legges ut
5. Områder med viktige georessurser bør ikke bygges ned
6. Visuelt eksponerte områder bør ikke bebygges
7. Arealer der det foreligger rett til utøvelse av reindrift ved kongelig resolusjon den 26.06.87 vises til LNFR-områder.
8. For å sikre sentrumsnære, attraktive boligområder bør områdene som ligger nordover og vestover
fra eksisterende boligområder i sentrum forbeholdes boligformål. Dette gjelder arealene mellom rv
70, E6 Gorsetråket og Gamle kongeveg og arealene fra Oppdal videregående skole til Skjørdøla,
samt fortetting i landbruks-/friarealer i området Brennan-Tjønnkåsen. Boligbyggingen i
sentrumsområdet har hittil i liten grad gått på bekostning av landbruksarealer, men en utvidelse av
dagens områder vil etter hvert måtte berøre slike arealer.
9. Nye boligområder bør av hensyn til å redusere transportbehovet ligge innenfor gangavstand til
skole og viktige sentrumsfunksjoner, helst innenfor 1 km avstand og maks 2 km. I sentrum skal det
legges til rette for mer konsentrert utbygging, flere boligtyper og fortetting av forretnings- og
annet næringsareal, jfr. kommunestyrets vedtak om igangsetting av “arkitektkonkurranse” i Oppdal
sentrum.
10. Områdene rundt dalstasjonene i Stølen, Sletvold, Hovden og Vangslia skal kunne videreutvikles
med sørvis og varme senger.
11. Det bør etableres en sammenhengende grøntstruktur der nærlekeplasser, friområder, turveger og
friluftsområder knyttes sammen og tas vare på.”
Et viktig vedtak
Det er all grunn til å gi Oppdal formannskap stor ros for dette enstemmige vedtaket som staker ut kursen for arbeidet med kommuneplana som nå er under behandling. Det hører dessverre til sjeldenhetene at formannskapet vårt samarbeider så godt om viktige saker som i dette tilfellet. Som beboer i Oppdal utenom sentrumsområdet., skulle jeg likevel gjerne sett at det også ble sagt noe om boligbygging i kretsene. Ellers borger disse prinsippa for at Oppdal kommune denne gangen får ei god og balansert arealplan, der det blir tatt hensyn til viktige områder i bygda vår. Ikke minst synes jeg det ligger langsiktige perspektiver i de fleste punkta.
Jeg nevner noen: Dyrka og dyrkbar jord skal ikke nedbygges, sammenhengende kulturlandskapsområder og skogsområder skånes, fortetting av byggeområder før nye opprettes, visuelt eksponerte områder bør ikke bebygges (for eksempel Håkerslia) og områder for tamreindrift skal ikke bebygges (Grytdalsskaret).
Nå går arbeidet med kommuneplana med samfunnsdel og arealdel inn i sin sluttfase. Høringsrunden er avslutta. Dessverre er jeg usikker på om alle lokalpolitikerne husker de arealpolitiske prinsippene de vedtok på april dette året når sluttarbeidet nærmer seg!
Du ser jeg setter spørsmålstegn i overskrifta?
Jeg er spent, men håper det beste.
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**