Mistilltsforslaget i Hedmark fylkesting

Erik Ringnes spør om Fylkesrådet må bruke 2 år til å følge opp saker om utdanning og togtrikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Mistilltsforslaget i Hedmark fylkesting 5 oktober 2010 ble presentert av Venstres Erik Ringnes i sitt hovedinnlegg:
De 2 vedtatte sakene som ble brukt i begrunnelsen for opposisjonens mistillitsforslag, ble vedtatt henholdsvis i sep og des 2008. Nesten 2 år til å følge opp saker — det må anses som rimelig tid og det er grunnlag for å spørre om fylkesrådet har tenkt å følge opp i det hele tatt og særlig når det faktisk dreide seg om å få laget en utredning av togtrikk mellom Hamar og Elverum. Slike utredninger må som regel bestilles eksternt og det burde ha vært utført nå.
Når fylkesrådet har svart med at å si at Fylkesrådet har prioritert timesavganger – det er en omfortolkning som ligger svært langt unna det faktiske vedtaket og det er selvfølgelig uakseptabelt.
Det å omgjøre vedtak etter fylkesrådets eget forgodtbefinnende gir selvsagt grunnlag for å stille spørsmålstegn ved måten fylkesrådet styrer Hedmark på.
I forrige uke fikk vi endelig ei fylkestingsmelding om tog-trikk saken og det er veldig bra, men hvorfor ikke før?
I går la fylkesråd Borkhus seg flat og jeg gjentar at jeg synes det er prisverdig og respektabelt. Det er ganske åpenbart for den som vil se at nettopp mistilltsforslaget satte fart i saken og viser at dette var helt nødvendig.
Tilsvarende med saken om å etablere landbruksutdanning for de som har tatt annen utdanning, men skal ta over gardsbruk.
Fylkesrådet unnskyldte seg den 31.august med at fylkesrådet venter på en avklaring med landbruksnæringa og at det står og faller på det — etter 2 år!

Erik Ringnes

Foto: Kjell Arne Fridtun

Dette er ikke troverdig!
Nå har jeg fått opplyst at fylkesrådet behandlet saken om å etablere dette tilbudet på Jønsberg den 29.9.10 og det er bra.
Her har det også blitt fart i saken etter at mistilltsforlaget ble reist. Det har åpenbart vært en manglende evne eller manglende vilje til å følge opp vedtakene — begge deler er like ille. Og begge deler ga grunnlag for å reise et mistilltsforslag.
Så til gruppeleder for Ap, representanten Føskers innlegg i Hamar Arbeiderblad 3.september 2010.
Det at opposisjonspartiene ikke vil behandle mistillitsforslaget umiddelbart, utløste mange merkelige reaksjoner, både fra Aps gruppeleder og fra avisen.
Opposisjonen stemte for det som faktisk er regelen – jf paragraf 21 i vårt reglement.
Jeg antar at regelverket er slik fordi det å fremme et mistilltsforslag er en alvorlig sak og det sterkeste virkemiddelet opposisjonen har i et parlamentarisk system og bør ikke brukes som et benkeforslag med en umiddelbar behandling.

F.årsmøte 2010

Foto: Venstre

Det er mest korrekt at det går noe tid mellom mistilltsforslaget fremsettes og at det behandles.
På den måten kan fylkesrådet få tid til å forsvare seg og gjøre rede for sine disposisjoner i forhold til den kritikken som mistillitsforslaget bygger på.
Og opposisjonen kan få utdype vår begrunnelse slik som vi gjør nå.
Slik bør det være
Representanten Føsker har en rekke uriktige påstander i den samme artikkelen:
sitat : "Viktige saker som internasjonal strategi. Kulturplan og scenekunstmedling var ikke interessant nok til å ta ordet."sitat slutt
Dette er usant og jeg vil be representanten Føsker bekrefte at opposisjonen deltok med synspunkter i alle de ovennevnte sakene.
Jeg fikk oversendt en utskrift av protokollen som viser dette
Framtida – Aps gruppeleder, rep Føsker til HA 1.9.10: sitat "Vi må nå være forsiktige med å støtte forslag fra opposisjonen når de krever umiddelbar oppfølging" sitat slutt
Det er infantilt og skremmende.
Det kan bare tolkes som at for framtida vil alle forslag fra opposisjonen ikke vil bli vurdert og vil bli nedstemt prinsipielt!
Det er skadelig for det politiske arbeidet i fylkestinget og kan tolkes som politisk furting.
I et demokrati er mindretallsrettigheter et viktig begrep.
Det å stemme ned alle forslag fra opposisjonen rent prinsipielt bekrefter det opposisjonen har kritisert fylkesrådet for — nemlig maktarroganse.
Argumentet om at mistilltsforslaget aldri vil bli vedtatt viser også manglende demokratiforståelse.
Det å fremme et mistillitsforslag er opposisjonen sterkeste virkemiddel for å uttrykke misnøye med fylkesrådet. Og dermed et signal om at fylkesrådet må skjerpe seg — mistilltitsforslaget er godt underbygget med flere eksempler på både manglende oppfølging av saker og utestengelse fra sentrale verv som innebærer at opposisjonen ikke kan få innsyn og dermed verken bidra med sysnpunkter eller kontrollere de som sitter med det politiske ansvaret.
Etter at opposisjonen fremsatte forslaget, er det avdekket forhold som forsterker kritikken mot det sittende fylkesrådet. Siden mistilltsforlaget ble reist, er det avdekket en ukultur og samrøre mellom offentlig eide selskaper og de politiske partier som står bak fylkesrådet i Hedmark.
De siste ukers begivenheter har vist at det er viktig at opposisjonen er representert for å følge med på det som skjer. Det ville sannsynligvis ha forhindret denne skandalen med partistøtte fra Eidsiva til Senterpartiet.
Ingen fra opposisjonen ville selvfølgelig ha støttet denne pengestøtten til ett av partiene bak flertallet i fylkestinget dersom bedriftsforsamlingen i Eidsiva hadde fått kjennskap til dette. Opposisjonen har 12 mandater og de rødgrønne 21 mandater i Hedmark fylkesting.
Det å utestenge hele opposisjonen er derfor både udemokratisk og høyst uvanlig.
At Ap, Sv og Sp tildeler seg sjøl alle plassene i Eidsivas bedriftsforsamling og styret i Innovasjon Norge, viser at disse 3 partiene enten ikke har forstått hva et demokrati er eller enda verre og mest sannsynlig, har forstått det, men vil bruke sin flertallsmakt til å styre alene med et flertallsdiktatur.

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Mindretallsrettigheter er helt sentralt i et demokrati. Det er nettopp her at demokratiet skiller seg fra et diktatur, det at mindretallet også har rettigheter og plikter. Det innebærer rett til innsyn og plikt til å kontrollere de som har det politiske ansvaret. Vi gjør bare det som er jobben vår. Det må dere respektere. Og sørge for at opposisjonens alternative forslag, både årsbudsjettet og i økonomiplanen får en skikkelig behandling og at vi kan ha en kultur hvor det er rom for å støtte forslag som vi er for.
Bare slik kan vi tjene befolkningen i Hedmark, som er våre oppdragsgivere uansett partifarge.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**