Østfold Venstre ønsker å fjerne sidemålskarakteren

En av bautaene i norsk språkhistorie, Ivar Aasen skrev i 1836 “Denne nye sprogform skulde dog aldeles ikke paabydes og paanødes; man skulde oppmuntre til dens Brug, men ellers lade Enhver bruge det Nye eller Gamle efter eget Godtbefindende”. For Aasen var ikke tvang noe alternativ i sidemålbruken. Man skulle bruke det som passet best for en selv. Slik er det ikke i dag med tvungen sidemålsundervisning dersom man da ikke er dyslektiker eller har fremmedspråklig bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Norskfaget er, med sine tre karakterer, unikt når det kommer til vurdering. I dette faget skal elevene vurderes så mye at det for samvittighetsfulle elever og lærere lett kan fremstå som altoverskyggende. Der man i andre fag får relativ god tid til å forberede enhver vurderingssituasjon, har man en tredjedel av tiden i norsk. Dette reduserer elevenes muligheter til å jobbe grundig med faget, og det er uten tvil slik at norsklæreren får mindre tid til å fokusere på undervisningsdelen. En karakter mindre i faget ville frigjøre tid til å arbeide aktivt med tekster skrevet på elevens sidemål. Sidemålstekstene, både skjønnlitterære og faglitterære, kunne da få skinne i kraft av seg selv, og ikke blekne i kraft av å være representanter for "tvangsspråket" slik det er i dag.

Sidemålskarakteren er, i likhet med hovedmålskarakteren, en skriftlig karakter. Det betyr at det som ligger til grunn for elevens karakter i sidemål kun er basert på elevens skrivekompetanse. Dette innebærer at alle de historiske og kulturelle faktorene knyttet til sidemålet både kan og bør ivaretas helt uten sidemålskarakter i norskfaget. Det er faktisk slik at en egen sidemålskarakter kan stå i veien for sidemålsundervisningen.

Sidemålsopplæring skal fremdeles være en viktig del av norskfaget. I studieforberedende opplæring må begge målformer i større grad inkluderes i andre skolefag enn norsk, slik at elevene blir eksponert for begge målformer gjennom hele skolegangen.

Østfold Venstre mener at sidemålskarakteren skal fjernes fra både grunnskolen og videregående skole for at man bedre skal kunne ivareta norskundervisningen i sin helhet.

Christian Holstad Lilleng
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**