Lokalpolitisk nettverk

Samling i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stort engasjement på LPN i Trondheim
Fredag 15. og lørdag 16.oktober var over 30 engasjerte Venstre-folk fra hele Trøndelag samlet til skolering og valgkampforberedelser i Trondheim gjennom LPN, lokalpolitisk nettverk. Hovedtema denne gang var miljøpolitikk og velferdspolitikk, i tillegg til mediearbeid og valgkampplanlegging.
Det lokalpolitiske nettverket er den politiske skoleringa av lokale tillitsvalgte og de som skal stå på listene til valget neste år.
På agendaen stod gruppearbeid og foredrag, både om politisk og organisatorisk arbeid.

Veien videre
Før valget gjenstår det to samlinger, en i mars og en i mai. På samlingen i mars blir et av temaene skolepolitikk. Hvis noen har ønsker om temaer, både politikkområder og andre ting, så er det bare å ta kontakt med noen i AU og komme med innspill.
Samlinga i mai vil i første rekke fokusere på de fremste kandidatene på listene til kommunevalget i 2011. Skolering framfor valgkamparbeidet er viktig!
Bedre velferd
Venstres leder, Trine Skei Grande, hadde innlegg om Venstres velferdspolitikk. Det kan oppsummeres slik:
Venstre vil ha mer velferd i kommunene. Alt for mange opplever at de blir kasteballer i systemet eller blir stående i kø i helsevesenet. Vi vil gi mer behandling i folks nærmiljø og økt verdighet for den enkelte. Venstres reform er mer enn en samhandlingsreform. I tillegg til helse- og omsorgsoppgaver, vil Venstre skape mer helhetlige tjenester for barn og unge med særlige behov, hjelpe alle til en egnet bolig, styrke rusomsorgen og satse mer på forebygging og tidlig innsats.

Vendepunkt og nye muligheter
Guri Melby gikk gjennom Venstres miljøpolitikk. Innholdet kan sammenfattes på denne måten:
Norge står nå — sammen med alle verdens land — foran vendepunktet i politisk kurs: Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder.
De land som går i front, vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og en bedre velferd. Norge trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere. Naturverdiene bevares for fremtidige generasjoner.

Odd Gunnar Jære Hoel
Deltaker fra Oppdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**