Jernbanebyen framfor noen

Jernbaneutbyggingen kan gi Hamar en historisk ansiktsløfting og gjenerobre kontakten med Mjøsa, men hva mener ordføreren og de andre partiene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Hamar Venstre med Chris Castberg og den engasjerte byborgeren Asbjørn Opaas har stilt seg i spissen for et krav om at utbygging av den nye jernbanen må innebære en frigjøring av strandsonen i Hamar. Hedmark Venstre støtter dette kravet og oppfordrer flere til å engasjere seg i det som må være Hamars viktigste sak siden jernbanen ble anlagt her i 1880. Nå kan Hamar få et nytt ansikt hvor byen endelig kan få direkte kontakt med Mjøsa uten alle jernbanesporene og alle ledningene. Det kan skje ved å anlegge en ca 5 km lang tunnel mellom Espern og Furuberget og at stasjonen flyttes noen få hundre meter østover mot dagens bussterminal ved Vikingskipet. En slik løsning vil innebære at Hamar endelig kan åpne seg mot Mjøsa uten jernbanen som en barriere som beslaglegger Hamars mest verdifulle arealer. Noen har framhevet at dette blir kostbart og er lite realistisk. Beskjedenhet er ingen dyd i møte med sentrale myndigheter og beskjedenhet har aldri ført til historiske løsninger.

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Foto: Microsoft

Gardermoen hadde aldri blitt vedtatt uten en felles anstrengelse mot de sterke interessene som ønsket Hurum som ny hovedflyplass. Vi har sett kostbare samferdsels-prosjekter på Vestlandet bli realisert med en nytteverdi som ligger langt under det som en tunnelløsning i Hamar vil innebære. Nå må Hamar kjenne sin besøkelsestid og mobilisere alle gode krefter til å få gjennomført dette. Den ellevte november i år vil det første Hedmarkstinget bli avholdt. Det er en møteplass for Hedmarks stortingsrepresentanter, fylkes-råder, ordførere og gruppeledere i fylkestinget. På første møte er samferdsel satt på dagsorden. Da bør det være mulig å presentere et felles krav for å få til en løsning som frigir strandlinja.

FjellCapri

Foto: A.Hovsto

Hamar kommune har vedtatt en strandsoneplan som blant annet sier sitat: "Vurdere plangrep og fysiske grep for å tilrettelegge forholdene i Hamar sentrum for opplevelse innen kultur, arkitektur, bevertning/ handel, festival/ arrangement for regionens egen befolkning og tilreisende. " sitat slutt. By —og bygdelista i Hamar (BBL) sier i sitt program sitat: " Vi har gjenerobret byens gode forhold til Mjøsa, og vil med gjennomføringen av Strandsoneplanen sørge for at denne utviklingen fortsetter." sitat slutt. Begge disse uttalelsene peker i retning av en ny jernbaneløsning og jeg vil be BBL som fikk 42 % av stemmene ved valget i 2007 om å avklare hva By og bygdelista mener i en så viktig sak. Dette er et så viktig tema at alle partier som stiller til valg i 2011 bør fortelle velgern e hvilken jernbaneløsning partiet vil støtte i møte med staten og Jernbaneverket.

Tunnel Capri

Foto: A.Hovsto

En tunnelløsning vil frigi arealer som åpner helt nye perspektiver for Hamar. Den nye bydelen på Espern vil kunne ble Hamars svar på Aker brygge, i strandsona vil det være mulig å lage en prome-nade med ulike opplev-elsestilbud som vil gjøre Hamar til perlen ved Mjøsa mellom de historiske ytterpunktene , Domkirkeodden og Åker gård.

Bergensbanen

Foto: MK

En moderne jernbanestasjon bør være en del av et kollektiv-knutepunkt med mange funksjoner. Lillehammer fikk støtte av Samferdselsdeparte-mentet til å utvikle stasjonen til noe mer enn bare et av-og påstigingssted. På Lillehammer skysstasjon er busselskapet Opplandstrafikk lokalisert, med turistkontor, salg av billetter til Hafjell, drosjeholdeplass og salg av teaterbilletter. I tillegg bør det være muligheter for sykkelparkering for reisende for å stimulere til økt bruk av sykkel i kombinasjon med tog og buss i framtida. Framtida blir best hvis den skapes gjennom bred folkelig deltakelse som kan gi politikerne sterk støtte til å realisere felles planer. Flytting av jernbanestasjonen og ta tilbake strandsona i Hamar er en slik sak. Dette er en alt for viktig sak til at planfaglige myndigheter og Jernbaneverket skal legge disse planene alene. Det er urovekkende stille fra det politiske miljøet i Hamar og fra fylkesrådet med ansvar for samferdsel. Vil de stille seg bak den løsningen som her er presentert?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**