Inge Solli

Inge Solli er varaordfører i Nittedal i perioden 2011-2015. Han er fylkestingsmedlem og medlem i hovedutvalg for samferdsel. Inge er andre vararepresentant til Stortinget for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Varaordfører Inge Solli

Varaordfører Inge Solli
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Politisk erfaring
Inge Solli var fylkesvaraordfører i Akershus og gruppeleder for Venstre i perioden 2007-2011. Han var gruppeleder og leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2005-2007.
Inge Solli har vært gruppeleder, formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant i Nittedal siden 2003, og var leder i Nittedal Venstre i ti år til og med 2009.

Inge Solli er utdannet innen økonomi og markedsføring. Han har jobbet i det private næringsliv helt fram til 2007, i hovedsak som IT-leder i Storebrand og IBM.
Inge Solli har kor og revy som hobby, og har vært aktiv innen frivillige organisasjoner slik som Amnesty International og stiftelsen Nittedal kulturhus. Han vil framheve verdien av det arbeidet frivillige organisasjoner utfører.

Inge Solli
Varaordfører
Født i 1959
Bor på Hagan i Nittedal
Hobby: Kor og revy

Politiske verv
Varaordfører i Nittedal 2011-2015
Gruppeleder, formannskap og kommunestyre i Nittedal 2003-2015
Fylkestingsmedlem i Akershus 2005-2015
Medlem i hovedutvalg for samferdsel i Akershus 2011-2015
Medlem i fylkesrådet for mennesker med nesatt funksjonsevne 2011-2015
Fylkesvaraordfører i Akershus 2007-2011
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget 2005-2011
Representant i flere internasjonale fora i fylket 2007-2011
Leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2005-2007
2. vararepresentant til Stortinget 2009-2013
1.vararepresentant til Stortinget 2005-2009

Noen politikkområder som jeg ønsker å jobbe med:
Godt kollektivtilbud
Oslopakke 3 (OP3)
Regional planstrategi, herunder plansamarbeidet for areal og transport
Verdiskaping, herunder næring og innovasjon
Klima og energi
Internasjonalt samarbeid
Utdannings- og kulturpolitikk

Kunnskap skaper verdier
Solli mener at vi trenger en systematisk videreutdanning for lærere, og at kompetanseheving skal være både en rett og en plikt for alle lærere med jevne mellomrom. En bred innsats på dette området er avgjørende for å gjenoppbygge status for læreryrket.
Han sier at det må utarbeides nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig mange lærere i grunn- og videregående skole. Det haster å gjøre noe med lærerrekrutteringen.
– Det må stilles konkrete fagkrav for å undervise på alle fag og alle trinn. Det handler om å sette ambisjoner for norsk skole, og det vil være svært viktig både med tanke på innretning av videreutdanningen og den nye lærerutdanningen, sier Inge Solli.

Stortingsvararepresentant Inge Solli

Foto: Akershus Venstre

Ny energi — nye muligheter
– Norge skal ta lederskap i det internasjonale klimaarbeidet, og i arbeidet med å utvikle et godt lavutslippssamfunn. Fordelene ved en sterk og tidlig innsats for å bekjempe klimaendingene er langt større enn kostnadene ved å ikke handle. Omstilling gir også nye muligheter, og mange bedrifter ser et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser og inntekter gjennom klimariktige løsninger. Norge har de økonomiske, menneskelige og naturgitte ressurser og forutsetninger som skal til for å utløse dette potensialet, sier Solli.
Han synes det er gledelig å følge etableringen av landets mest framtidsrettede og komplette energisenter ved Åråsen i Skedsmo. Dette tiltaket er et viktig bidrag i å nå den vedtatte målsetningen om at Akershus skal gjøres til et klimapolitisk foregangsfylke.

 Inge er 3. kandidat til stortingsvalget 2009.

Inge er 3. kandidat til stortingsvalget 2009.

Akershus-skvisen
– Akershus har helt spesielle utfordringer, vi er i en slags skvis mellom sentrum og periferi. Venstres stortingsrepresentanter må derfor være ombudsmenn for våre innbyggere, og stå på for at vårt fylke får infrastruktur og økonomiske rammer som samsvarer med utfordringene våre. Den sterke befolkningsveksten i vår region krever utbygging av transportløsninger, skoler, sykehus osv. Jeg vil trekke fram behovet for en offensiv modernisering og utbygging av jernbanen. Utbygging av dobbeltsporet jernbane og høyere hastighet i og mellom storbyområdene må være starten på et nasjonalt høyhastighetsnett, sier Inge Solli.

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

 Inge på Facebook.

Inge på Facebook.

Kontakt meg gjerne:
Tlf: +47-93479522
Epost: [email protected]
Facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**