Vern ulven, forbered lokal forvaltning

Østfold Venstre krever en oppdatering av rovdyrforvaltningen. Les uttalelsen fra styret her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rovdyrforliket har medført en ønsket vekst i den norske ulvestammen. Det er naturlig å spørre fagmiljøene om det er nødvendig med videre vekst i stammen eller om denne skal stabiliseres på et gitt antall dyr inkludert de ynglende parene. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om de etablerte ulvesonene er hensiktsmessige eller om de bør endres. Vi ønsker også tettere samarbeide med Sverige på politisk nivå om rovdyrforvaltningen. Vi trenger en rovdyrforvaltning som er tilpasset nåværende ulvebestand og framtidige forvaltningsmål.

Sau og ulv

Foto: Vidar Heitkøtter/Erik Lindholm Hansen

Rovdyrforliket omfatter ikke forvaltningen etter at målet på tre ynglende par er nådd. Venstre er opptatt av å sikre en stabil, levedyktig ulvestamme samtidig som forvaltningen er forutsigbar for mennesker med interesse i villmark som ressurs og område for rekreasjon.

Østfold Venstre ønsker å tillate fortsatt nedskyting av skadedyr etter tillatelse gitt av direktoratet for naturforvaltning. Samtidig må lokale viltnemnder bli medspillere i videre forvaltning innenfor rammer bestemt av sentrale myndigheter. Nødverge for hund eller andre husdyr kan bare brukes når disse er utsatt for angrep ved opphold på skjermet hjemmeområde, for eksempel i innhegning eller i band.

Nå, når ulvestammen er i ferd med å bli levedyktig, er det viktig at forvaltningen er forutsigbar i den forstand at jegere, saueeiere og innbyggere med ulv i nærområdet kan tilpasse sin virksomhet til gjeldende regler, tilpasset bestandsmålene.

Det er mye usikkerhet og frykt knyttet til de store rovdyrene. For mange mennesker er dette en ny og ukjent situasjon som krever tilpasning. Det finnes også mye naturkompetanse blant jegere, bønder og friluftsfolk. Denne kompetansen er viktig for hele naturforvaltningen inkludert rovdyrstammene.

Ved å etablere et oppdatert forvaltningsregime for ulv, basert på den aktuelle bestanden, er det mulig å utøve en konstruktiv dialog med disse miljøene om rovdyrpolitikk og håndtering av tap eller fare for tap som følge av de ønskede stammene av store rovdyr. Dette er helt nødvendig for å sikre en levedyktig ulvestamme i Norge.

Uttalelse vedtatt på styremøte i Østfold Venstre 29. september 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**