Venstre tar grep for framtida

Venstre har lagt fram sitt alternative statsbudsjett. Dette er kanskje det viktigste verktøyet for å skille partiene fra hverandre og for å kontrollere om det er sammenheng mellom hva partiene lover og hva de gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

Tydelige prioriteringer og markant politisk vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag. Hovedsatsingene innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til. Dette gjøres innenfor samme økonomiske handlingsrom og oljepengebruk som regjeringens budsjettforslag for 2011.

En offentlig skole av høyest mulig kvalitet er vår førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Venstre forslår derfor å bevilge 487,5 mill. til målrettede tiltak til videreutdanning, kompetanseheving og rekruttering av lærere. Regjeringen bruker de store pengene på å utvide skoledagen, skolefrukt og lovpålagt leksehjelp med lærere som ikke finnes. Venstre prioriterer heller flere og bedre lærere, fordi det er viktigst for en bedre skole.

Venstre vil bruke 2,2 milliarder på å bekjempe fattigdom i Norge. Fattige barnefamilier skal være hovedmottakerne av pengene. Vi har omprioritert for å få til en ordentlig fattigdomsbekjemping og vist hvordan det er mulig. Barn velger ikke sin egen barndom. Barn skal ikke oppleve en barndom i fattigdom.

Det er flott når regjeringen øker satsingen på jernbane i sitt budsjettforslag. Venstre mener likevel det er behov for et krafttak langt ut over dette til jernbane og kollektivtransport. Dette henger nøye sammen med den øvrige klima- og miljøpolitikken. For å møte en framtidig økning i transportbehovet må vi bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. 1,2 mrd kroner prioriterer Venstre til dette i vårt alternative statsbudsjett.

Venstre vil forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Vi vil som eksempel opprette et eget norsk regelråd etter en vellykket svensk modell, som bidrar til mindre byråkrati. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere: gjennom rettigheter til sykepenger og pleie- og omsorgspenger ved omsorg for egne små barn, og ved sykdom under svangerskap.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

Les alt om det alternative budsjettet på www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**