Venstres hovedinnlegg i Hedmark fylkestings budsjettdebatt 8 desember 2010

På vegne av Venstre, vil både kritisere fylkesrådets budsjett og
presentere opposisjonens budsjett med hovedvekt på Venstres innspill

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fylkesrådets budsjett:
Grått
Utydelig profil med litt til alt
Håpløs budsjettprosess
Budsjettet lagt fram for sent og uten at opposisjonen ble invitert
Forsterker inntrykket av at fylkesrådet betrakter opposisjonen som noe bryderi
Og ikke en helt nødvendig del av et demokrati
Men nå foreligger det et godt forslag om framleggelse av fylkesrådets budsjett før 25 okt — det blir bra
Håper at vi kan få bli enige om en slik budsjettbehandling

Noen lyspunkter:
Utredning av togtrikk — endelig, men satt langt inne måtte et mistillitsforslag til
Fjøs på Storsteigen: opposisjonen har tidligere lagt frem forslag om nytt fjøs på Storsteigen
Kan ikke helt se helt bort fra at det kan ha bidratt til det nå endelig kommer
Det viktigste er at skolen nå endelig får nye øvingslokaler
Oppstart NØVG: veldig bra og et viktig løft for nord Østerdalen
Så til det enkelte kapitel:

Energi og klima:
Målsettingen om at Hedmark skal være et Klimanøytralt fylke innen 2030, er veldig bra
Det å ta inn skogen i dette CO2 regnskapet, er Venstre uenig i
Det blir et prokuratorgrep og tar fokus bort fra det faktum at vi må omstille all vår virksomhet for å skape det vi i Venstre kaller framtidas lavutslippssamfunn
Karbonlagring i skog er i hovedsak et nullsums-spill, og egentlig oppgjør av gammel gjeld
Heller ikke Kyoto-avtalen legger til grunn at skog skal regnes med.
Det må også ha fylkesrådet i Hedmark ta inn over seg
Det skal arrangeres det første Miljøtinget i 2011 med skog som hovedtema sammen med de andre Østlandsfylkene —
jeg forventer at opposisjonen blir invitert og at det blir et ærlig forsøk på å se hvordan skogen kan og bør brukes for å fremme et mer miljøvennlig samfunn —
altså et helt annet fokus enn å bruke skogen for å trikse med CO2 regnskapet

Internasjonalt samarbeid:
Enig i at den internasjonale avdelingen bør understøtte den regionale utviklingen og fylkeskommunens øvrige virksomhet
Men det er noe rart her:
Hedmark: 9 stillinger og 6,5 årsverk
I tillegg kommer ORE — Oslo regionens Europakontor i Brussel
Oslo: 2 stillinger
Vestfold: 1 stilling
Venstre er skeptisk til deler av denne virksomheten er så stor
Noe av den internasjonale virksomheten hører hjemme på nasjonalt nivå
Norge bruker 27,4 mrd til bistand over statsbudsjettet
Globalt samfunns og solidaritetsansvar er viktig, veldig viktig, men kan brukes som argument for å ha en så stor internasjonal avdeling her på fylkesnivå
Engasjementet bør rettes mot EU/EØS programmene hvor det å bistå bedrifter eller skoler og andre organisasjoner til å delta i slike programmer, bør prioriteres

Næringsutvikling:
Mitt inntrykk er at fylkesrådet har for lite kontakt med næringslivet i Hedmark og dermed ikke spiller nok på lag med de mange som skal sikre verdiskapingen her
Næringsutviklingen i Hedmark må skje i nært samarbeid med næringslivet i Hedmark, NHO, HH, de forskningsmiljøene som vi har her i fylket og med Innovasjon Norge
Fylkeskommunen må være lyttende og tilretteleggende overfor næringslivet
Hovedbudskapet fra næringslivet er egentlig lett å få tak i, jfr Hedmarkstinget:
Sørg for at Hedmark har god infrastruktur, både fysisk og sosial infrastruktur — det betyr gode veier og jernbane-
samt gode utdannings,- helsetilbud og kulturtilbud
Vi har kanskje også en kulturell utfordring
Vi må sammen skape en kultur for å heie fram de som vil skape en arbeidsplass for seg sjøl og senere ofte mange andre
Sørge for at vi ikke møter dem med skepsis og misunnelse
Men si høyt og tydelig: så bra — hva kan vi gjøre for at denne virksomheten skal utvikle seg videre?
Grunderpris: endelig — hvorfor ikke før? Ref Tiltredelseserklæringa

Samferdsel:
Netto ramme på 559,3 mill — det er ganske bra
men fortsetter å redde Hedmark Trafikk med enda 0,8 mill for å dekke enda et underskudd
dermed premierer uansvarlighet og gir et helt feil signal til de som er avhengig av fylkeskommunale bevilgninger

Investering og finansiering:
Mye gjeld — ved utgangen av 2011: 1,3 mrd i gjeld som utgjør 54,6 % av fylkeskommunens driftsinntekter
Utbytte av Hedmark fylkeskraft: 58,8 mill
Renter: 52,2 mill 1 2011
En renteoppgang vil redusere handlingsrommet framover ganske mye

Utdanning:
400 ungdommer uten noe tilbud — side 42
Et kjempeproblem hvor det ofte er en kort vei til ung og ufør
OPP legges til grunn — det er bra og er glad for det samarbeidet som her har utviklet seg
Et eksempel på at vi oppnår best resultater når alle partier bidrar slik som i formannskapsmodellen
Store forskjeller i karakterer mellom fylkets vgskoler — side 45: det bør det tas tak i og se på hvorfor
Det er ikke grunn til å tro at evnenivået er forskjellig i fylkets ulike regioner og vgskoler
Ny Giv er bra: særlig mer yrkesretting av fellesfagene
Skoletrøkk: lærere på vgs underviser noen uker i U-skolene bra hvis det virker
Det er ikke krav om bestått eksamen fra ungdomsskolen for å gjøre bruk av sin rett til vgo, jfr mitt spørsmål i en spørretime
Hva gjøres for disse elevene? – det står det ingen ting om
Hva med praksisbrev? Fikk aldri svar på hvor mange som har tatt det i Hedmark

Vårt alternative budsjett har det som utgangspunkt
Hva er de viktigste utfordringene i Hedmark?
Jo:
Dominerende offentlig sektor — kommunene største arb giver i alle de 22 kommunene
Lavere vekst i folketallet enn gjennomsnittet i Norge
Skjev aldersfordeling — se grafene
Mangler kunnskapsintensive arbeidsplasser
Like mange av våre ungdommer Tar høyere utdanning, men kommer ikke tilbake — mangler kompetansearbeidsplasser å komme tilbake til
V, H, Krf og Pps budsjett vil derfor at fylkeskommunen skal ha hovedfokus på Regional utvikling — hvor vi ønsker å bruker 25 mill ekstra

Verbalforslag fra Venstre fra felles budsjettet:
Fylkestinget ber fylkesrådet etablere en forskerlinje ved en av fylkets videregående skole etter mønster fra Drammen videregående skole i Buskerud.
Ringnes (V)

Fylkestinget ber fylkesrådet etablere en erstatningsordning for barn og unge som ble plassert på barnehjem og spesialskoler etc. mange av disse ble utsatt for overgrep, omsorgssvikt og ble påført skader for livet. Andre fylker som Oslo, og byer som Bergen og Trondheim har innført slike prdninger.
Ringnes (V)

Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for økt samarbeid mellom næringslivet og høgskolemiljøet i Hedmark
Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**