Helhetlig verneplan for Oslofjorden

Venstre ønsker en helhetlig plan for økt vern av Oslofjorden. Det er på tide både med hensyn til fjordens helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bolærn

Foto: Poppe-Holmdahl

Oslofjorden er en naturperle som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo. Fjorden har stor rikdom på marine arter, en flott strandsone og tilhørende skjærgård som det er viktig å ta vare på for kommende generasjoner. Fjorden er også et sentralt rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fritidsfiske. Samtidig er fjorden Norges største trafikkåre for skipstrafikk, i tillegg til å være et levebrød for yrkesfiskere.

Skjærgårdspark
Det er bestemt i fylkeskommunen at det skal lages en skjærgårdspark som ivaretar Østfoldkysten. Venstre mener denne også skal omfatte en forvaltning av marine arter som kysttorsk og hummer og en helhetlig plan for båthavner, for å nevne noe.

Oljekatastrofen ved Langesund Bad

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Trusselbildet mot livet i Oslofjorden er sammensatt. Forurensing og overgjødsling er en utfordring, spesielt i Indre Oslofjord. Miljøgifter tilføres fjorden fra elver, overflatevann, sedimenter og fra renseanlegg. Mange steder er tilgangen til fjorden sterkt innskrenket. Strandsonen trues av utbygging og ulovlige stengsler, og beredskapssituasjonen er mangelfull. Viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander er under press. Dessuten utsettes flere sentrale fiskearter som kysttorsken for overfiske. Enkelte fiskebestander er faretruende sterkt redusert ifølge Havforskningsinstituttet.

Derfor mener Venstre det er behov for et systematisk og planlagt arbeid for å ta vare på Oslofjorden. En helhetlig verneplan for Oslofjorden bør blant annet omfatte følgende punkter:
Opprettelse av flere marine verneområder.
Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjorden og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt.
Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjorden — over og under havoverflaten
Styrking av oljevernberedskapen og havariberedskapen.
Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Norge har signert krav om fjerning av nitrogen i sine avløpsutslipp, men har så langt i utilstrekkelig grad oppfylt dette rundt fjorden.
Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**