Helhetlig verneplan for Oslofjorden og Drammensfjorden

Det er på tide å sette fokus på Oslofjorden og på Drammensfjorden. Vi bør verne fjordene våre mer systematisk og helhetlig, både med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører, skriver fylkesleder Rebekka Borsch i en kronikk i DT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Oslofjorden og Drammensfjorden er naturperler som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo. Fjordene har stor rikdom på marine arter, en flott strandsone og tilhørende skjærgård som det er viktig å ta vare på for kommende generasjoner. Fjordene våre er også et sentralt rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fritidsfiske. Samtidig er Oslofjorden Norges største trafikkåre for skipstrafikk, i tillegg til å være et levebrød for yrkesfiskere.

Miljøgifter og overfiske
Trusselbildet mot livet i Oslo- og Drammensfjorden er sammensatt. For Oslofjorden er situasjonen slik at forurensing og overgjødsling er en utfordring, spesielt i Indre Oslofjord. Miljøgifter tilføres fjorden fra elver, overflatevann, sedimenter og fra renseanlegg. Mange steder er tilgangen til fjorden sterkt innskrenket. Strandsonen trues av utbygging og ulovlige stengsler, og beredskapssituasjonen er mangelfull. Viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander er under press i Oslofjorden. Dessuten utsettes flere sentrale fiskearter som kysttorsken for overfiske. Enkelte fiskebestander er faretruende sterkt redusert ifølge Havforskningsinstituttet.

badeliv Fjordvangen

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Korallrev og rikt dyreliv
Drammensfjorden er en svært spesiell fjord med et rikt biologisk mangfold. Med den trange og grunne Svelviksterskelen i sør og stor ferskvannstilførsel fra Drammenselva oppstår det en sterk lagdeling av vannmassene. De øverste seks meterne er ferskvann, fra seks til tretti meters dyp finner man brakkvann og deretter saltvann. Lagdelingen gjør at man finner både ferskvannsfisk, brakkvannsfisk og saltvannsfisk i fjorden. Totalt er et førtitalls arter fisk funnet i Drammensfjorden. Overraskende nok er det også funnet et stort nesten uskadd korallrev på 10-20 meters dybde. Drammensfjorden var for noen tiår siden svært forurenset. Kloakkrensning og endring av industrien i Drammen har ført til at vannet nå er renere, slik at laks og sjøørret er tilbake. Allikevel gjenstår det fortsatt store utfordringer: Badevannet varierer fra dårlig til god, og PCB-innholdet i fisken er så høyt at inntak av torskelever frarådes, og fet fisk over 1 kg skal man fortsatt være forsiktig med å spise.

Under press
Begge fjordene er med andre ord sårbare og under press. Skal vi bevare disse unike økosystemene og rekreasjonsområdene for kommende generasjoner, må vi gi dem bedre beskyttelse enn det som er situasjonen i dag. Venstre mener at det er behov for et systematisk og planlagt arbeid for å ta vare på både Oslofjorden og Drammensfjorden. En helhetlig nasjonal verneplan for de to fjordene bør blant annet omfatte følgende punkter:

Opprettelse av flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt i Drammensfjorden.
Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjordene og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt.
Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjordene — over og under havoverflaten
Styrking av oljevernberedskapen og havariberedskapen.
Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Norge har signert krav om fjerning av nitrogen i sine avløpsutslipp, men har så langt i utilstrekkelig grad oppfylt dette rundt Oslofjorden.
Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden og Drammensfjorden.
Sikre at losbordingsfeltet ved Færder, som Kystverket av effektiviseringshensyn vurderer å flytte lenger innover i fjorden, fortsatt forblir så langt ute i fjorden som mulig, slik det er i dag. Å flytte det lengre inn, vil medføre en reduksjon av sikkerheten.

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**