God Venstre-politikk i Akershus

– Venstre har siden 2007 styrt Akershus fylkeskommune i et sentrum-høyre samarbeid, og vi kan glede oss over at vår politikk blir gjennomført, sier fylkesvaraordfører og førstekandidat ved fylkestingsvalget i 2011, Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Flertallet (H, FrP, V, KrF) styrer med bakgrunn i en samarbeidsavtale som ble utarbeidet i 2007. Gjennom godt budsjettarbeid og klare styresignaler drives Akershus fylkeskommune godt økonomisk. Våre gode Venstre-målsetninger blir nådd på område etter område gjennom langsiktig og systematisk arbeid.

Vekst og tettstedsutvikling
I tiden framover må vi bruke tid og omtanke på hvordan vi utvikler tettstedene våre i Akershus til attraktive steder for opplevelser, kultur og næringsliv.
Stor befolkningsvekst og store utfordringer rundt utbygging og samferdsel i vår region gjør at staten i langt sterkere grad må forplikte seg til hvordan vi skal bygge ut tettsteder, næringsområder og samferdselsløsninger. Sterk satsing på kollektivtrafikken gir gode livsvilkår for Akershus-innbyggerne, og gir gode utviklingsmuligheter for næringslivet som skal frakte varer via Osloregionen og videre ut i Europa.

 Inge Solli ved Bjertnes vdg skole

Inge Solli ved Bjertnes vdg skole

Gode læreresultater i videregående
Gode lærere og skoleledere er nøkkelen til gode læreresultater i videregående opplæring og bidrar til målet om at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring. Vi har derfor hatt sterkere satsing på etterutdanning av lærere, og kompetanseår for lærere skal utredes. Vi arbeider med å etablere temaskoler der skolene utvikler sin egen profil. Dette gir mangfold i videregående opplæring. Skolene våre har fokus på godt læringsmiljø, kvalitet i utdanningen og reduksjon av frafall, men dette arbeidet må intensiveres i tiden framover. Bærbare PC-er er innført for elevene i videregående skoler, og det arbeides nå med å utnytte dette verktøyet effektivt. Vi har i denne perioden også satset på vedlikehold av de videregående skolene, og Jessheim vgs skal bygges gjennom OPS (offentlig privat samarbeid) på eksisterende tomt i Jessheim.

Kollektivtrafikk for framtiden
Venstre satser kraftig på kollektivtrafikken i Akershus, og resultatene har begynt å vise seg.
Oslopakke 3 (OP3) er en tverrpolitisk avtale om å bruke bompenger til kollektivtrafikk og veiutbygging som vi stiller oss fullt og helt bak. Kollektivtrafikkselskapet Ruter er etablert (60 prosent eid av Oslo og 40 prosent Akershus), og selskapets hovedoppgave er en samordning og effektivisering av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi har besluttet å innføre et nytt takst- og sonesytem i kollektivtrafikken fra 01.10.2011, og det vil gjøre det billigere å kjøre kollektivt for de fleste i Akershus.

Kraftig klima- og miljøsatsing
Akershus fylkeskommune har etablert et miljøfond, og har gjennom dette finansiert en rekke klima- og energitiltak. Det er utarbeidet en klima- og energiplan for Akershus.
Akershus Energi er i gang med å ruste opp eksisterende vannkraftverk på Rånåsfoss, og selskapet satser på fjernvarme. Etablering av Akershus Energipark på Lillestrøm er et stålende tiltak, og er et godt eksempel på den kraftige klima- og miljøsatsingen som skjer i fylket vårt.

Næringsutvikling for framtiden
Det er utarbeidet en næringsmelding for Akershus, og det jobbes med å legge til rette for god næringsutvikling i vår region som er i sterk vekst. Akershus fylkeskommune og våre partnere har deltatt – og deltar – i mange viktige Interreg-prosjekter (delvis EU-finansiert) der norske, svenske og danske aktører er med. Vi har startet arbeidet med å profilere Osloregionen som en attraktiv region i Europa.
Det er utarbeidet en regional planstrategi (tidligere fylkesplaner) som nå er ute på høring. Et plansamarbeid for areal og transport er igangsatt under ledelse av miljødepartementet. Det vil være viktig å videreføre arbeidet med regional planlegging i neste fylkestingsperiode.

Kultur — en budsjettvinner
Akershus fylkeskommune har hatt tidenes satsing på å finansiere kulturtiltak i denne perioden, og har vært en budsjettvinner de senere årene. Kulturfyrtårn har blitt utviklet, slik som Oscarsborg festning, Henie Onstad kunstsenter, Eidsvoll 1814 og Fetsund lenser. Vi har styrket bevilgningene til Akershus teater og Oscarsborg-operaen.
Akershus museum er konsolidert etter initiativ fra regjeringen, og det arbeides nå med å organisere museet effektivt og gjøre det enda mer attraktivt for publikum. Det er utarbeidet en frivillighetsmelding.
Tannhelsetjenesten er sentralisert til færre steder, noe som har gitt bedre tilbud og fagmiljøer.

 Fylkesvaraordfører Inge Solli

Fylkesvaraordfører Inge Solli

Godt fylkestingsvalg
– Venstre har med våre 3 fylkestingsrepresentanter og et fylkeslag i vekst klart å gjennomføre mye god Venstre-politikk i denne perioden. Nå er fylkeslisten for 2011 på plass, og jeg er stolt og glad for at vi også denne gangen har en liste med gode kandidater som er klar for å jobbe for å gjennomføre enda mer av vår politikk. Jeg benytter anledningen til å takke folkevalgte og Venstre-sympatisører for innsats og støtte i året som gikk. Jeg ser fram til 2011 med glede og forventning, avslutter fylkesvaraordfører og førstekandidat ved fylkestingsvalget i Akershus, Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**