Årsmelding for Venstres medlem i Oppdal formannskap og kommunestyre

Venstres ene medlem i lokalpolitiske fora i Oppdal, Ingrid Mellem, har også i 2010 lagt ned et imponerende arbeid. Les årsmeldinga!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE I 2010

FRA KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET

Ingrid Mellem har vært Venstres representant i kommunestyre og formannskap i 2010.
Mellem er styremedlem i Oppdal Distrikts Medisinske Senter og Oppdal E-verk AS, og varamedlem i styret for Oppdal Kulturhus.
Gerd Mette Drabløs har vært 1.vara i kommunestyret, 2. vara i bygningsrådet, Venstres representant i arbeidsgruppa til utarbeidelsen av kommuneplanen og innvalgt i juryen for arkitektkonkurransen for utforming av Oppdal sentrum.
Hans Bøe, Trygve Sande, Sebastian Schmidt og Turi Teksum har vært varamedlemmer.
Hans Bøe har vært vara i Driftsutvalget og Inger Lise Toftaker har vært vara i Kontrollutvalget.
Eirik Lien har vært medlem av det kommunale rådet for funksjonshemmede og medlem av den arbeidsgruppa som arbeider for en ny vennskapskommune for Oppdal.

Venstre har i 2010 fremmet 22 forslag og stilt 2 konkrete spørsmål i kommunestyret.
I formannskapet er det fremmet 17 forslag og stilt 14 konkrete spørsmål.
Forslagene og spørsmålene som er stilt i løpet av året er innenfor partiets programområde og fordeler seg på områdene omsorg, budsjett/effektivisering, organisering/planarbeid, skole, miljø, kultur og tidsaktuelle problemstillinger.

Det politiske engasjement og den politiske ressursbruken har i 2010 vært konsentrert rundt E-verksaka, Nye E6 gjennom sentrum, Helsereformen og nye omsorgsplasser på BOAS. Spesielt på området helse og omsorg har Venstre vært en gjenganger med hyppige spørsmål og forslag på tiltak. Opplevelsen har vært lite framdrift og usynlige målbilder på dette området, hvor forvaltningen mer kan sies å være styrt etter innfallsmetoden og ikke etter plansystemet og vedtatte prinsipper og mål.

I E-verksaka har Venstre stemt sammen med Sp, H, SV, Frp og to uavhengige representanter i kommunestyre. Disse har jobbet for å få på plass en forvaltningsavtale mellom Oppdal E-verk AS og eier av Drivakrafta som er Oppdal kommune. Dette for å etterkomme aksjelovens krav om forvaltningsavtale for eneeide offentlige aksjeselskap og i trygg forvissing om at Drivakrafta er Oppdal kommunes eiendom slik både kommunestyret og e-verket har gjort vedtak om med bakgrunn i avtale om stedsevarende rett fra 1972.

Venstre ønsker ikke å bruke 170 million kroner på å flytte nye E6 et kvartal i sentrum, og forsøker å finne andre fornuftige løsninger, sammen med Høyre og andre, hvor vi legger stor vekt på at miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Når det gjelder helse og omsorg så har Venstre gjennom året stilt konkrete spørsmål og forslag ihht Samhandlingsreformen og BOAS-utbyggingen. Senest i budsjettmøtet rett før jul hvor Venstre foreslo at tre halvstillinger i Hjemmetjenesten skulle omgjøres til hele stillinger fra nyttår. Forslaget ble nedstemt, og et alternativet forslag som gikk på en midlertidig løsning hvor behovene primært skulle bli møtt gjennom økt ressursbruk i hjemmetjenesten og overbelegg ved helsesenteret ble vedtatt. Venstre ønsker mer forutsigbarhet for reell budsjettering, arbeidsforhold for de ansatte, og aller mest forutsigbarhet i forhold til hvem brukerne får på besøk.
Venstre har, ved hver budsjettoppfølging, foreslått tverrpolitisk arbeidsgruppe til å utarbeide helhetlige og enhetlige planer for helse og omsorg. Venstre ønsker flere helstillinger i omsorgsyrke, økt bemanning i barnevernet og i kreftbehandlingen, samt økt rammetilskudd til NAV.
Venstre foreslo at Opplæring og Bolig skulle likestilles med Hjemmetjenesten og Sykehjemmet og spares ved innsparingen etter rådmannens ostehøvelprinsipp i budsjettet for 2011. Venstre viste til at Opplæring og Bolig av rådmannen var definert som fokusområde i 2009 og at enhetene innenfor omsorg måtte behandles likt.
Venstre har stilt spørsmål ved legevaktordningen, mottak av flyktninger og andre spørsmål rundt organiseringen av helserelaterte områder. Venstre ønsker brukermedvirkning og har etterspurt brukerundersøkelse på tjenesteproduksjonen.

Venstre prioriterer forebyggende arbeid i forslag på tiltak og langsiktig planlegging. Investeringer i forebyggende tiltak for barn og unge er prioritert, noe som legges til grunn ved forslag om investeringer til Idrettshallen og Kullsjøen og støtte til Lenes Dansesenter for eks.

Venstre mener at samtlige barn i Oppdal skal sikres en trygg og god skolevei og derfor foreslo Venstre utvidelse ved brua på Vollan i budsjettet for 2011.
Venstre er kjent for å være et skoleparti, noe som Venstre forsøker å synliggjøre i den politiske debatten, i den grad vi har noen debatt! Venstre mener at innholdet i skolen er det viktigste, samtidig som helse, miljø og sikkerhet må etterfølges.

Venstre forholder seg i utgangspunktet til kulturplanen, hvor kultur, næring og bolyst blir sett under ett. Ventelistene i Kulturskolen og åpningstidene i Biblioteket har vært av oppfølgingsområdene for Venstre i 2010.

Når det gjelder miljø, så er venstre en pådriver. Venstre har stilt interpellasjon, spørsmål ang. strømprisene i Midt-Norge, gjenvinning/gjenbruk, temperaturendringer/katastrofer, fjernvarme og strømsparing. Alle forslag og spørsmål med bakgrunn i Energiplanen

Venstre har igjennom hele året vist til en svekket driftsmargin og hatt forslag på effektiviseringstiltak samt nedbetaling av lån og tiltak. For å dempe lønnsveksten, og vist til vilje til innsparing, har Venstre foreslått en mindre lønnsøkning til ordfører og politikere.

Venstre er særs aktiv i arbeidet med plansystem og resultatoppfølging.
Utfordringen er å utarbeide robuste og forutsigbare planer som kan følges, og som vi kan bruke i resultatoppfølgingen. Venstre har signalisert at vi vil arbeide for å få innarbeidet resultatindikatorer i samfunnsdelen i Handlingsprogrammet til våren.

Andre forslag og spørsmål som Venstre har stilt i 2010 utenom disse kjernesakene kan nevnes bompengefinansiering E6, pendlerproblemer, styrking av budsjettrammen til kontrollutvalget, fylkesmannens rolle, Gjevilvassveien, evaluering av rådmannen, 17mai-komiteen, trim i møtene og vask av tøy for beboere på BOAS m.m.

Venstre savner den gode politiske debatten, og et tverrpolitisk samarbeid hvor hensynet til innbyggerne og resultatoppnåelse har vært styrende.

Oppdal 20.01.11
Ingrid Mellem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**