Årsmelding Oppdal Venstre

Årsmeldinga for Oppdal Venstre viser god aktivitet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE 2010
Styret har i 2010 bestått av:
Odd Gunnar Jære Hoel leder
Trygve Sande nestleder
Bjørg Golten Sneve kasserer
Gerd-Mette Drabløs sekretær
John Vammervold styremedlem
Varamedlemmer:
Eirik Lien
Hans Bøe

Årsmøtet ble holdt på Grøsethkafèen mandag 25.jan. 2010. Det møtte 10 stykker.
Styret har hatt 3 styremøter og behandla 12 saker. Men både telefon og ikke minst e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøtene foran hvert kommunestyremøte også blitt nytta til drøfting av styresaker når det har vært nødvendig.
Anne Ween og Hans Bøe var lagets utsendinger på årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 6. — 7. februar i Trondheim.
Odd Gunnar Jære Hoel deltok i “Lokalt nettverk” i Trondheim 15.-16.oktober.
Foran alle kommunestyremøta har vi hatt åpne møter på Grøsethkafèen for å drøfte saklista. Seks-åtte personer har oftest møtt opp slik at vår representant i kommunestyret har fått innspill og gode råd med på vegen.
Mandag 18.januar arrangerte vi skolemøte med godt oppmøte. Bakgrunnen var at politikerne i februarmøtet skulle drøfte kommunens rolle som skoleeier.
På samme møte drøfta vi også innspill til Venstres distriktspolitiske utvalg. Vi lista opp 12 punkt som handla om skole, helse, strøm/energi, landbruk/rovdyr, lærlingeplasser og gründere/arbeidsgiveravgift.
Tirsdag 4.mai arrangerte vi helsemøte. Enhetslederne i helse og hjemmetjeneste, Solfrid Mjøen og Lill Wangberg, innleda om status, utfordringer og framtidsplaner for sine enheter. Også avdelingslederne ved Helsesentret og BOAS og noen tillitsvalgte deltok. I tillegg møtte ni andre personer opp, og fikk oppleve et møte med gode innspill fra mange kanter.
Mandag 13.september var det åpent møte for drøfting av arealdelen av kommuneplana.
Venstres bedriftskampanje ble gjennomført rundt om i landet på august/september 2010. Hensikta var å få innspill til partiets nærings- og småbedriftspolitikk fra dem som har skoen på. Hvert lokallag burde besøke minst tre bedrifter, noe Oppdal Venstre gjorde.
Venstre sentralt er i gang med å utarbeide “Handlingsplan for distrikta”. Vi sendte inn noen merknader til høringsutkastet.
Under alle møta og bedriftsbesøka kom det innspill som skal brukes i arbeidet med valgprogrammet for neste periode. Også merknader til handlingsplan for distrikta vil bli brukt.
Styret har også før dette valget tatt initiativ til felles valgavis for alle politiske parti i Oppdal i forbindelse med det forestående kommunevalget. Ennå er det ikke avklart om det blir slik denne gangen.
Lokalpolitisk vises til egen årsmelding for kommunestyregruppa.
Når det gjelder økonomien vises det til regnskapet.
Medlemstallet pr. 31.12.10 er i følge sentrale lister 28. Av disse har 19 betalt kontingent for 2010. En mer enn i 2009. I løpet av 2010 fikk vi ett nytt medlem, mens ett medlem er tilflytta kommunen..
Oppdal, 14. januar 2011
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**