By- og stedsutvikling med mennesket i sentrum

Akershus Venstre har et forslag om stedsutvikling til Venstres landsmøte førstkommende helg. Forslaget handler om hvordan man kan skape gode steder som fremmer livskvalitet, inkludering, nyskapende næringsmangfold og en mer miljøvennlig hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Charlotte Hagelund vil ha med Venstres landsmøte på åpne by- og stedsutviklingsprosesser.

Charlotte Hagelund vil ha med Venstres landsmøte på åpne by- og stedsutviklingsprosesser.
Foto: Christoffer Biong

Her er forslaget i sin helhet:

By- og stedsutvikling med mennesket i sentrum

Venstre vil utvide lokaldemokratiet gjennom åpne by- og stedsutviklingsprosesser. Bredt folkelig engasjement er en forutsetning for å skape gode steder som fremmer livskvalitet, inkludering, nyskapende næringsmangfold og en mer miljøvennlig hverdag.

Utviklingen av våre byer og steder er av stor betydning for vår tilhørighet og livskvalitet. Derfor må vi i større grad invitere til plansmier og andre former for åpen deltakelse. Erfaringer fra dette er entydig positive. Folk ønsker å delta og bidra med synspunkter, diskutere og påvirke hvilke rammer som skal legges for lokalsamfunnets fremtid. Dette vil myndiggjøre lokalbefolkningen og legge forholdene bedre til rette for en mer mangfoldig næringsutvikling, økt lokal verdiskaping, kulturaktiviteter og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger.

Gjennom åpne by- og stedsutviklingsprosesser vil Venstre:
•Bygge levende lokalsamfunn basert på åpne demokratiske prosesser
•Fremme identitetsbygging og stolthet til eget lokalsamfunn gjennom bred lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene
•La lokalsamfunnets unike kvaliteter være premissgivende for miljøvennlig arealbruk, god byggeskikk og verdsettelse av estetikk i stedsutformingen
•Ha en sentrumsutvikling som skaper levende og trivelige møtesteder for mennesker, kultur, næringsliv og handel — flere grønne lunger
•Skape attraktive og menneskevennlige steder som inviterer til mer dynamisk næringsutvikling, mer nyskaping og mangfold, samt flere kortreiste og kunnskapsbaserte arbeidsplasser
•Fremme økt bruk av mer miljøvennlige oppvarmings- og energiformer og systemer for moderne avfallshåndtering
•Fremme gode kollektivtransport-løsninger
•Sikre helhetlige grøntområder, og bevare overgangssonene mellom vann og grøntområder

Venstre ønsker å samarbeide med alle gode krefter for å gjøre by- og stedsutvikling til en sterkere drivkraft for å skape mer nyskapende, inkluderende og miljøvennlige lokalsamfunn.

Les mer om Venstres landsmøte.
Akershus Venstre stiller med den nest største delegasjonen på landsmøtet. Se hvem som deltar fra Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**