Liberale reformer for økt verdiskaping

Gjentatte undersøkelser plasserer Norge beskjedent når det gjelder både innsats og effekt av innovasjoner i næringslivet. Venstre mener tiden nå er moden for en grunnleggende kapitalreform for verdiskapende innovasjon og entreprenørskap. Lars Peder Nordbakken har ledet arbeidet med ny næringspolitikk for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Lars Peder Nordbakken er leder av Venstres verdiskapingsutvalg.

Lars Peder Nordbakken er leder av Venstres verdiskapingsutvalg.

Kapitalreform for en innovasjondrevet økonomi

Av Lars Peder Nordbakken, sentralstyremedlem i Venstre og leder av Venstres verdiskapingsutvalg.

Norge trenger en ny liberal næringspolitikk som stimulerer og legger forholdene mer produktivt til rette for gründere og verdiskapende innovasjoner. Det er nøkkelen til en mer dynamisk og robust markedsøkonomi som vil gjøre oss mindre avhengig av en usikker fremtidig prisutvikling på olje, gass og andre råvarer.

Gjentatte undersøkelser plasserer Norge beskjedent når det gjelder både innsats og effekt av innovasjoner i næringslivet. Dette til tross for en høyt utdannet befolkning, at relativt mange i Norge deltar i oppstart av nye virksomheter, og til tross for et omfattende offentlig virkemiddelapparat. Det sentrale problemet som i mange år har hemmet den verdiskapende kraften i norsk innovasjon og entreprenørskap bør imidlertid nå være relativt godt kjent. Det problemet består av tre faktorer som virker selvforsterkende inn på hverandre:

•Mangel på risikokapital for gründere og innovative prosjekter i tidlig fase.
•Mange lovende ideer blir ikke tilstrekkelig utviklet og foredlet — tidlig nok — slik at de tiltrekker risikokapital.
•Det offentlige virkemiddelapparatet som er ment å løse problemene har vist seg å være dysfunksjonelt, og skaper ofte flere problemer enn det løser.

Skal vi komme videre må vi starte med en viktig erkjennelse: Vi har her å gjøre med en systemfeil, og ikke noen små bagatell-feil. Her holder det ikke med flikking — det må gjennomføres noen grunnleggende reformer. Venstre har lyttet til både gründere, bedrifter, innovasjonsmiljøer og til internasjonal forskning og erfaring, og vi mener tiden nå er moden for en grunnleggende kapitalreform for verdiskapende innovasjon og entreprenørskap.

Hovedmålet med den todelte kapitalreformen som legges frem for diskusjon og vedtak på Venstres landsmøte til helgen er å gjøre det lettere for innovative og ambiøse gründere å få tilgang til kommersiell riskokapital, samt relevant forretningskompetanse, og derigjennom styrke mulighetene for å lykkes med oppstart av nye innovative virksomheter.

KapitalFunn: Den brede kapitalreformen

KapitalFunn er et tiltak som vil bidra til å forsterke alle typer nyetableringer gjennom økt tilgang på privat såkorn- og oppstartkapital. Venstre foreslår en KapitalFunn-ordning og et KapitalFunn-register basert på følgende skisse: 20 % skattefradrag for opptil 3 private investorer per foretak, begrenset oppad til et maksimalt kapitalinnskudd på kr. 500 000 per person. Betingelsen er at kapitalinnskuddet blir værende i bedriften i minimum 2-3 år. Alle KapitalFunn-investeringer registreres i et offentlig tilgjengelig KapitalFunn-register, som kan bli starten på en "gründerbørs".

Venturekapital-reform: For innovasjonssatsinger med stort verdiskapende potensial

Venstres Venturekapital-reform tar sikte på å kick-starte et større og bredere Venturekapital marked i Norge (etter mønster fra det vellykkede Yozma-programmet i Israel) for å gi innovative nyetableringer med et stort verdiskapende potensial lettere tilgang til kommersiell risikokapital, matchende forretningskompetanse, og derigjennom større muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked. Venstre vil gradvis erstatte nåværende ordninger gjennom Innovasjon Norge med et offentlig forsterket mangfold av private venturefond. Hovedregel er at staten tilfører kapital til kvalifiserte venturefond på 40/60 basis (40 % offentlig/ 60 % privat), og overlater alle investeringsbeslutninger til markedet. Etter en minimumsperiode kan staten velge å selge seg ut av enkeltfond, og dermed frigjøre midler til forsterkning av nye fond. Over tid kan derfor staten gradvis redusere sine årlige kapitalinnskudd, og på sikt gjøre ordningen selvfinansierende.

Begge de to skisserte kapitalreformene vil gjøre det vesentlig mer interessant for private investorer å investere i innovativt entreprenørskap — den nye hoved-drivkraften for økt verdiskaping i norsk økonomi. Samtidig får gründere lettere tilgang til matchende spisskompetanse. Erfaringer fra flere land viser at nettopp denne typen støtte og stimulans ofte viser seg å være helt avgjørende for gründere med ambisjoner. Man unngår også de uhensiktsmessige formene for kontroll, byråkrati, tidstap og skjemavelde som er så sterkt forbundet med det eksisterende offentlige virkemiddelapparatet.

Venstres verdiskapingsutvalg mener at de foreslåtte kapitalreformene vil gi et viktig bidrag til å skape en sterkere og mer verdiskapende kultur for innovasjon og entreprenørskap i Norge.

Les mer:
Verdiskapingsutvalgets sluttrapport “Liberale reformer for økt verdiskapning” (pdf).
Mer om Venstres landsmøte (samleside)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**