Skinnegående infrastruktur må få status som stamvei

Forslag til politisk uttalelse fra Akershus Venstre: Befolkningen i Oslo og Akershus forventes å vokse med 30% de neste 20 årene. Venstre mener det er et nasjonalt anliggende å sørge for at det blir gjort et krafttak for kollektiv- og miljøtransport i hovedstadsregionen slik at miljøvennlig transport av personer og varer kan lønne seg både tidsmessig og økonomisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Akershus Venstre vil ha en kraftig styrking av togtilbudet på Østlandet.

Akershus Venstre vil ha en kraftig styrking av togtilbudet på Østlandet.

Det er mange viktige samferdselsutfordringer i Norge. Venstres alternative budsjett foreslår 1,2 milliarder kroner ekstra til jernbane og kollektivtransport. Disse midlene skal sikre økt satsing på jernbane, forsterke kollektivsatsingen i byer og bynære kommuner, samt belønne de kommunene og fylkene som legger godt til rette for økt bruk av sykkel.

Presset i hovedstadsregionen er imidlertid spesielt høyt og stigende på grunn av befolkningsveksten. Oslo og Akershus har en omfattende bompengepakke der ca 50 prosent går til kollektiv drift og investering. Dette har gitt svært positive resultater, og kollektivtransporten i Oslo og Akershus øker.

Det ligger imidlertid store investeringer foran oss der statlig bidrag er helt avgjørende for å få en god fremdrift. Hvis tung skinnegående infrastruktur kunne regnes som stamvei, gir det et statlig ansvar for finansiering. Situasjonen i dag er at Oslo og Akershus straffes økonomisk for at fylkene selv bidrar med midler.

Et økt bidrag fra regjeringen vil sikre bygging av f.eks. Fornebubanen, bane til Ahus, ny Oslotunnel og en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkin, Sandvika og Bærums Verk. Dette er svært kostnadskrevende baneløsninger som kommunene og fylket ikke har mulighet til å finansiere alene, men som vil ha svært stor betydning for trafikkmønsteret i hovedstadsområdet og slik komme alle nordmenn og all verdiskaping i regionen til gode.

Venstre vil:
Økt satsing på helhetlig by- og stedsutvikling gjennom fortetning og gjenbruk av eksisterende utbygde arealer rundt trafikknutepunkter hvor minimering av transportbehovet et sentralt.
Knytte byer og tettsteder i tettbygde strøk nærmere sammen gjennom framtidstrettede og miljøvennlige kollektivløsninger — i tillegg til å fortsette arbeidet med å forbedre samferdselstilbudet til og fra Oslo.
Gjennomfør Venstres forslag om InterCity jernbane på Østlandet. Det innebærer ny jernbanetunnel under Oslo.

Her er Akershus Venstre video fra 2009: “Bedre kollektivtilbud”

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**