Styrk krisesentrene og familievernet

Akershus Venstre mener vi må styrke forebyggende og avhjelpende tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner, og mener både krisesentrene og forebyggende familievern er helt avgjørende for å få dette til. Akershus Venstre fremmer forslag om dette på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Camilla Hille fronter saken på Venstres landsmøte. Her er Hille (t.v.) avbildet med Trine Skei Grande og Solveig Schytz (t.h.).

Camilla Hille fronter saken på Venstres landsmøte. Her er Hille (t.v.) avbildet med Trine Skei Grande og Solveig Schytz (t.h.).

Krisesentertilbudet
Krisesentertilbudet er et svært viktig tilbud for alle som utsettes for vold i nære relasjoner. Nylig overtok kommunene ansvaret for krisesentrene. Fra 1. januar 2011 bidrar staten kun med 20 % av kostnadene for hvert enkelt krisesenter, mot 80 % av kostnadene før 2011. I stedet skal statstøtten til drift av krisesentrene innlemmes i kommunenes rammetilskudd.

Denne endringen truer med å bli det største tilbakeslaget i krisesentrenes historie og kan få alvorlige følger for tilbudet i landets mange kommuner. Med kommunenes pressede økonomi er det stor fare for at dette tilbudet kan bli vesentlig dårligere enn det er i dag. Kommunene i Østfold har eksempelvis fått 10.7 millioner kroner mindre gjennom statens rammetilskudd i forhold til støtten de mottok ved den tidligere 20/80 finansieringen. Flere krisesenter mange steder i landet melder fra om oppsigelser, nedleggelser og redusert tilbud som følge av den nye finansieringsordningen. Derfor vil Venstre gjeninnføre ordningen med at Staten bidrar med 80% av kostnadene for hvert enkelt krisesenter.

Forebyggende familievern
Ved å styrke relasjonskompetansen i parforhold forebygges mange sosiale problemer, f.eks. vold, rus og psykiske lidelser. De menneskelige og økonomiske gevinstene av dette er godt dokumentert. Forskning viser at mange unge uføre og sosialhjelpsmottagere har omsorgssvikterfaring, som har medført både psykiske og fysiske lidelser — og derigjennom redusert livskvalitet.

Venstre mener at det forebyggende familiearbeidet bør være et satsingsområde som Staten bidrar med finansiering av. F.eks er Level et helhetlig, lokalt forankret samlivskurskonsept, som gir tilbud til par i ulike livsfaser, fra elever i den videregående skole til familier med spesielle behov. Fagmiljøene berømmer de forebyggende grepene som Level har tatt. Professor ved UiB, Frode Thuen, sier om Level: "Et forbilledlig opplegg, basert på langsiktighet i samlivet" og Barneombud Reidar Hjermann sier: "Et spennende opplegg som skolemyndighetene bør se nærmere på." Slike initiativ sparer samfunnet store utgifter, men trenger sårt hjelp til finansieringen.

Venstre vil også innføre en 80/20- finansieringsmodell for forebyggende familievern, på samme måte som for krisesentrene. På den måten sikres gode kommuneinitiativ i det forebyggende arbeidet som er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

Derfor vil Venstre at

– Staten skal bidra direkte med 80% av kostnadene til krisesentrene
– Staten bidrar tilsvarende til forebyggende familieverntiltak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**