Lørenskog som regionalt knutepunkt

Det må settes i gang arbeid for å sammenkople T-banen mellom Ellingsrud og Stovner, med holdeplasser på Visperud og Lørenskog stasjon. Lørenskog stasjon må bli et regionalt knutepunkt. Fra Lørenskog stasjon skal det gå kontinuerlig skyttelbusser via Lørenskog sentrum til A-hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lørenskog bussterminal

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Oslopakke 3 har satt av midler til forlengelse av T-banen. En T-banering er et ansvarlig tiltak i forhold til hva en kan få ut av det budsjetterte beløpet. T-banen vil bli driftet mer effektivt når det lages en østgående T-banering.
Å bygge T-baneringen er et infrastrukturtiltak som bidrar kraftig når det gjelder å styrke levevilkår i Groruddalen. En T-banering knytter de to dalsidene bedre sammen og er en fremtidsrettet løsning. En ytre T-banering er enklere å realisere, og den dekker flere behov. Det skaper attraktive kollektivløsninger. Det er fornuftig men også nytenkende å utvikle et robust desentralisert regionalt kollektivtilbud ved Lørenskog stasjon. Det reduserer avhengigheten av et sentralisert nav i sentrum. Det fremmer kortreist arbeidspendling. En T-banering sammen med skyttelbusser er en solid løsning for dagens samfunn, med enkel teknisk gjennomføring, med moderate utgifter i forhold til andre løsninger, og med muligheter for mer teknologiske løsningsforslag på lengre sikt.

Dette er en god løsning for beboerne i Groruddalen, en god løsning for innbyggerne fra Follo som reiser kollektivt til A-hus, og en løsning til å leve med for Lørenskogs innbyggere såfremt skyttelbussene knyttes til øvrig kollektivnett. Lørenskog stasjon ligger i en fylkesgrense mellom Oslo og Akershus. Det bør ikke bli et problem, snarere en styrke, det at to fylker ser positive synergigevinster.

Det er i dag allerede parkeringsproblemer ved A-hus. Det vil ta 10 minutter å kjøre ekspressbuss fra Lørenskog stasjon som stopper rett utenfor A-hus. Det tar 7 minutter å gå fra dagens parkeringshus til A-hus. Bussbilletten er mye rimeligere enn parkeringsbilletten til bilen. Miljøregnestykket bare i dette regnestykket tilsier en satsning på kollektive løsninger.

Det er store arbeidsintensive arbeidsplasser som Posten og Coca Cola i området Lørenskog stasjon. En styrking av Lørenskog stasjon, vil medføre at færre passasjerer som skal til Gardermoen, må reise vestover til Oslo, før de så reiser østover igjen forbi Lørenskog og så til Gardermoen. Det reduserer presset noe, og reduserer potensiell overbelastning på Oslo S.

Lørenskog stasjon har nylig vedtatt en kommunedelplan som åpner for å videre forsterke Lørenskog stasjon som regionalt knutepunkt. Det er vedtatt en boligfortetting i området som ytterligere forsterker et kollektivt knutepunkt. Det er meget gode muligheter for å utvikle et robust innfartsparkeringshus i det regionale knutepunktet.
Det er sterk vekst av biler fra Øvre Romerike som med et parkeringshus kan nyttegjøre seg et parkeringshus ved kollektivknutepunktet.

Tiltakene må prioriteres høyere i Oslopakke 3, dette er et fylkeskommunalt ansvar for både Oslo og Akershus. Det er et nasjonalt ansvar å styrke levevilkår i området.
Ruter må forberede en radikal ruteendring i området.
NSB må prioritere en ny og mer robust stasjonsløsning.

Et regionalt kollektivknutepunkt vil være en dynamisk desentralisert og funksjonell løsning. Lokaltog, de to østlige t-banelinjene, et bredspektret busstilbud og et parkeringshus vil tilsammen gi en helhet som langt overstiger summen av delene i hvert enkelt tiltak. Tar en med styrkingen av levevilkår for en befolkning på 200.000 i nedslagsfeltet til den regionale løsningen, så vil det være samfunnsøkonomisk gunstig å forsere planer om å utvikle dette området.
Det bør tilstrebes å få utviklet en tverrpolitisk enighet for tiltakene!

Bjørn Ivar Gran,
gruppeleder Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**