Ringnes fikk vedtatt høyere ambisjoner for forskning og utvikling (FoU)

Fylkestinget behandlet nylig årsrapporten fra Regional forskningsfond Innlandet og Ringnes fikk vedtatt et nytt punkt med større ambisjoner for Hedmark når det gjelder FoU-aktivitet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nytt pkt 1.
Fylkestinget tar årsrapporten fra fondsstyret i Regional forskningsfond Innlandet til etterretning og ber om at fylkesrådet sørger for følgende framover:
Arbeider aktivt for å skaffe mer FoU-midler til Hedmark
At FoU-aktiviteten i Hedmark blir minst like høy som i Oppland
At fylkeskommunen alene eller sammen med Oppland kan bistå bedriftene med søknader om FoU-midler
At bruken av FoU-midlene i Regionalt forskningsfond Innlandet, midler fra Innovasjon Norge og Virkemidler for regional FoU og innovasjon fra Forskningsrådet blir sett i sammenheng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**