Bærekraftig bruk av naturen, lavere klimautslipp

Østfold Venstres miljø- og samferdselspolitikk 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Smedasundet 4

Foto: Tore Nilsen

Statistisk sentralbyrås prognoser for Østfold tilsier at fylkets befolkning vil øke betraktelig i årene framover. Østfold Venstre ønsker å følge opp denne positive utviklingen med bedre planer for arealbruk, transport og øvrig infrastruktur. Østfold er et grønt fylke der det er godt om plass, og en økt befolkning vil gi oss muligheter til å videreutvikle både infrastrukturen og fritidstilbudet slik at Østfold blir et attraktivt fylke å bo, jobbe og leve i.

Bærekraftig bruk av ressursene
Østfold er et grønt fylke med god matjord, vakre naturområder og viktige kulturminner. Vi har verken råd til å miste landbruket, naturmangfoldet eller kulturminnene. Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget vårt og har verdi i seg selv. For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Østfold Venstre vil at fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og grunn-/gårdeiere utvikler en felles plan for natur-, jord- og kulturminnevern.

For Mosseskogen ønsker Østfold Venstre at det innføres områdevern for å sikre kulturminner, naturmangfoldet og friluftsområdene.

Østensjøvannet

Foto: Reidar Lerdal

Vann er en viktig ressurs i Østfold, og det er i dag flere vassdrag som er truet av overgjødsling og annen forurensing. Østfold Venstre ønsker å innføre strakstiltak for å sikre bærekraften til disse vassdragene. For områdene rundt Vansjø- og Hobølvassdraget samt Halden-vassdraget ønsker Østfold Venstre en begrensning av fosforgjødsling der jorda har høye verdier av såkalt lett tilgjengelig fosfor. Dette bør gjøres gjennom å inngå og følge opp forpliktende miljøkontrakter som inneholder tilpassede gjødselplaner, med bønder i disse områdene. Høstpløying må forbys i de mest erosjonsutsatte områder og vegetasjonssoner innføres langs alle vassdrag med tilstøtende jordbruksarealer. For Glomma-vassdraget må det settes inn tiltak for å få ned utslippene fra industrien. For andre vassdrag og kystområdene bør lignende, innstrammende tiltak vurderes.
Fylkeskommunen må følge opp kommunens pågående sedimentkartlegginger i Iddefjorden og bidra til å forbedre fjordens vannmiljø i samarbeid med Halden kommune.

Østfold Venstre ønsker at fylkeskommunen, gjerne i samarbeid med berørte kommuner, årlig arrangerer en faglig/politisk konferanse for hvert av vannområdene i Østfold. Her kan det legges fram faglige resultater og utfordringer og skapes en dialog mellom forskning, politikk og offentlighet.

Inntil krepsepesten er bekjempet i Halden-vassdraget, skal det ikke tillates oppstrøms flytting av båter ved Ørje sluser. Vi vil støtte desinfisering av turistbåter i vassdraget, slik at de kan gå oppstrøms.

 2. kandidat Sindre Westerlund Mork vil sikre bærekraftig bruk av naturen.

2. kandidat Sindre Westerlund Mork vil sikre bærekraftig bruk av naturen.
Foto: Helge Eek

Regional utvikling og hensyn til natur og miljø er ikke motsetninger i Østfold Venstres øyne, tvert imot. Vi mener at en bærekraftig og fornuftig utvikling av byer, tettsteder og grender bare vil være mulig hvis vi tar vare på verden rundt oss. Både industrien, landbruket og reiselivsnæringen har gode sjanser på det grønne markedet. Østfold Venstre vil at Østfold blir et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig og klimavennlig regional utvikling med vekt på fortetting, byplanlegging og miljøvennlige transportsystemer. Utbyggingen av Værste-området og Sorgenfri-utbyggingen i Fredrikstad må utnyttes som foregangsprosjekt for miljøvennlig områdeutvikling i tettbygde strøk i Østfold.

Østfold Venstre vil:
•at det utarbeides en plan for vern av verdifullt jordbruksland i Østfold
•bruke fylkesplanen til å fremme fortetting framfor å regulere nye byggearealer på eksisterende jordbruksarealer
•satse på nyskapingsprosjekter i landbruket — innenfor produktutvikling, samarbeidsformer og arbeidsmetoder
•at skogbruket må redusere flatehogstarealene, ivareta spesielt verneverdige områder gjennom frivillig vern-ordningen og følge skogloven
•at tiltakshaver ved alle nye utbygginger og reguleringer skal gjennomføre en kartlegging av biologisk mangfold. Ved funn av rødlistede arter eller naturtyper skal området vernes
•kartlegge naturmangfoldet i Østfold og utarbeide en tiltaksplan, gjerne gjennom Interreg-samarbeid
•sørge for god økologisk status på vann og naturområder i kystsonen i Østfold
•få ned industriutslipp i Glomma-vassdraget og til Mossesundet
•ha en tiltaksplan for vern av kysttorskbestanden, samt større verneområder for hummer og fisk
•ta vare på edelkrepsstammen i Halden-vassdraget
•gå imot deponering av forurensede muddermasser ved Belgen i Hvaler kommune
•arrangere vannområde-konferanser hvert år
•gi mulighet for bruk av rene turistbåter i Rødenessjøen

Økt kollektivtilbud, bedre flyt i trafikken

 3. kandidat Britt Fladmark Holta vil ha bedre veier mellom regionene i Østfold.

3. kandidat Britt Fladmark Holta vil ha bedre veier mellom regionene i Østfold.
Foto: Helge Eek

Østfold Venstre vil ha et bedre buss- og togtilbud og bedre trafikkflyt i hele fylket. Vi vil at i framtidige trafikkpakker i fylket skal andelen som brukes på kollektivtrafikk utgjøre minst halvparten av investeringene. Vi ønsker et nært samarbeid mellom alle involverte parter, som ivaretar de viktigste transportutfordringene i Østfold.

Lokaltog ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Østfold Venstre vil ha økt bussfrekvens, dobbeltspor fra Oslo til svenskegrensen, bedre togtilbud på linjene fra og til Oslo samt mellom Rakkestad og Sarpsborg, en bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, utbygging av veiene mellom indre og ytre Østfold, forbedring av standarden på de mest trafikkerte veiene i Nedre Glomma, pendlerparkering ved de største stasjonene og en varig løsning for ferjeproblematikken i Moss og trafikkproblemene i byene i ytre Østfold.

Fylkestinget skal være en pådriver for å få på plass planer for dobbeltspor i kommuner der slike planer ikke er på plass. Dette gjelder spesielt gjennom sentrumsområdene i byene og for trafikk-knutepunkter.

Østfold Venstre vil:
•øke antall 15 minuttersruter i de største byene og bedre kommunikasjonen mellom buss og tog
•fjerne tidsbegrensningen på skolebusskortet
•oppgradere bussholdeplassene
•innføre reisegaranti for forsinkelser over 20 minutter
•ha dobbeltspor fra Oslo til svenskegrensen
•øke togtilbudet på linjene til og fra Oslo
•gjeninnføre passasjertrafikk på linjen fra Rakkestad til Sarpsborg
•utrede muligheten for bybane mellom Sarpsborg og Fredrikstad
•ha egne parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter
•prioritere kollektiv- og sykkelvennlige fylkesveier
•sikre godt vedlikehold og effektiv ressursbruk på fylkesveiene, gjennom god planlegging og bruk av offentlig—privat samarbeid
•prioritere standarden på de mest trafikkerte delene av riksvei 109, 110 og 111 i Nedre Glomma, samt forbedre veiene mellom Indre og Ytre Østfold.

Ned med klimautslippene

 1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark mener at fremtidens Østfold må være klimanøytralt.

1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark mener at fremtidens Østfold må være klimanøytralt.
Foto: Helge Eek

Østfold fylkeskommune har gjennom de siste årene arbeidet med å utvikle klimamål og -strategier for hvordan man skal redusere utslippene av klimagasser i Østfold med 20 % av 2005-nivå innen 2020, og satt mål om klimanøytralitet innen 2030. For å nå disse målene må man sette i gang brorparten av tiltakene i perioden 2011—2015, og gjenværende nødvendige tiltak for reduksjon må utredes og planlegges. Dette krever store ressurser og et omfattende regionalt samarbeid, og vil bli en av de største sakene for Østfold.

Skolebuss

Foto: Sesselja Bigseth

Østfold Venstre ønsker at fylkestinget skal vise lederskap når det gjelder overgangen til miljøvennlig drivstoff for kjøretøy og busser. Østfolds overskuddsressurser i form av matavfall fra husholdninger kan brukes til lokal tilvirkning og utnyttelse av biogassproduksjon til buss og tungtransport. Lokal tilvirkning av biogass sikrer et godt og bærekraftig klimaregnskap og optimaliseres når biogassen kan brukes til busstrafikk, tungtransport og større bilflåter som drosjer eller budbiler. Innen 2015 vil markedet kunne tilby elbiler som samsvarer med dagens forbrukerkrav til elbiler. En utnyttelse av elektrisitet som drivstoff for personbiltrafikken i Østfold er både mest miljøeffektivt og vil bedre luftkvaliteten i byene. Fylkestinget skal legge til rette for en infrastruktur som er basert på at minst 10 % av bilparken i Østfold skal bestå av ladbare biler innen 2015, og være veiviser i denne utviklingen.

Fylkeskommunen skal bidra til en samlet planløsning for jernbanetrasé og riksveiene 21 og 22 gjennom Halden sentrum.

Tungtrafikk er en økende belastning for flere lokalmiljøer i Østfold. Vi vil at kommunene skal få mer innflytelse over hvilke veier som skal brukes til tungtrafikk, og hvilke som kun skal brukes til persontrafikk.

Østfold Venstre vil:
•redusere fylkeskommunens egne utslipp med 25 % før 2015
•gjennomføre energieffektiviserende tiltak i eksisterende fylkeskommunale bygg
•støtte opp om Enøk-tiltak i kommunene
•at nybygg bør bygges etter passivhus-standard
•at alle fylkeskommunalt eide kjøretøy samt Østfold kollektivtrafikk skal bruke lav-/nullutslippsteknologi innen 2015
•stimulere etablert næringsvirksomhet til å redusere miljøbelastningen
•starte utbygging av infrastruktur for kommersiell hurtiglading av ladbare kjøretøy i Østfold
•satse på nyskapende, grønn næringsvirksomhet og promotere Østfold som en grønn teknologiregion
•bruke eksisterende infrastruktur (tog, buss, veier) når nye boligfelt og næringsarealer bygges ut
•at nye fylkeskommunale bygg skal lokaliseres ved kollektivknutepunkter
•at fylkestinget skal etterspørre en samferdselsplan fra utbyggere ved nye, store utbyggingsprosjekter
•legge til rette for utbygging av alternative energiformer, som for eksempel vindmølleparker
•bidra til bedre trafikkløsning i Halden sentrum ved å bistå kommunen med samlet planlegging av dobbeltspor og trafikkløsning for riksveiene gjennom sentrum
•gi kommunene større innflytelse på restriksjoner for tungtransport

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**