Bedre skole, mindre frafall

Østfold Venstres skolepolitikk 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

En god skole er den viktigste investering i vår framtid. Hovedmålet for videregående opplæring er å gjøre elevene i stand til å styre sine egne liv. Dessverre kommer Østfold ikke godt ut i skolestatistikken: Elevenes karaktergjennomsnitt er lavere og frafallet er høyere enn mange andre steder i landet. Altfor mange av elevene fullfører ikke videregående skole på normert tid.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, og Østfold Venstre vil at fylkeskommunen og de videregående skolene i fylket tar i et tak for å forbedre elevenes resultater og for å minske frafallet.

Hver elev er unik

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Østfold Venstre vil ha en videregående skole som ser mulighetene den enkelte elev har. For oss står eleven sentralt, og vi vil innføre fritt skolevalg slik at eleven kan gå på den skolen han eller hun ønsker.

Individuell opplæring er viktig for at alle elever skal få den opplæringen de trenger for å ha en stimulerende og meningsfylt skolehverdag. Vi vil derfor forplikte skolene til å lage en personlig opplæringsplan sammen med hver enkelt elev. Når hver elev får individuell oppfølging, får alle mulighet til å gjøre sitt beste. Dette vil bidra til at flere elever løfter seg og kommer ut av skolen med styrket selvbilde.

 3. kandidat Britt Fladmark Holta vil styrke rådgivningstjenesten i Østfold.

3. kandidat Britt Fladmark Holta vil styrke rådgivningstjenesten i Østfold.
Foto: Helge Eek

Frafallsproblemet er størst på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Østfold Venstre vil legge til rette for mer fleksibel undervisning med mulighet for mindre teori og mer praksis det første året, bl.a. gjennom å satse på praksisperioder. Samarbeidet mellom rådgivningstjenestene i fylket og kommunene må bli bedre. I tillegg vil vi at staten fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger, så det kan skapes flere lærlingplasser.

For å få ned frafallet er det viktig at alle elever har tilgang på gode rådgivningstjenester. Elevene må få bedre informasjon om disse tjenestene. Rådgiverne på ungdomsskolene og i videregående opplæring må jobbe tettere sammen. Kursing og kompetanseheving er essensielt for at rådgiverne skal være oppdatert på utdanningssystemet i Norge og i utlandet.

Et godt sosialt miljø er viktig for å hindre mobbing og frafall. Vi vil gjøre avtaler med kommunene som sikrer flere helsesøstre og miljøarbeidere knyttet til videregående skole.

Østfold Venstre vil:
•innføre fritt skolevalg
•lage en personlig opplæringsplan sammen med hver elev
•styrke rådgivningstjenesten
•ha mindre teori og mer praksis på Vg1
•satse på praksisperioder i yrkesopplæringen
•skape flere lærlingplasser gjennom å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
•ha flere helsesøstre og sosialarbeidere i videregående opplæring

Læreren må være lærer

 1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil sikre at Østfoldskolen har dyktige lærere som har muligheten til å utvikle seg.

1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil sikre at Østfoldskolen har dyktige lærere som har muligheten til å utvikle seg.
Foto: Helge Eek

Skal vi forbedre innholdet i skolen, må vi styrke lærerne, rådgivertjenesten og rektorene. Østfold Venstres første prioritet er systematisk etter- og videreutdanning av lærerne. Vi vil foreslå at fylkeskommunen sørger for egne, skreddersydde kurs for lærere i yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

Østfold Venstre vil innføre systematisk evaluering av undervisningen på alle skoler for å sikre at lærerens ressurser kommer elevene best mulig til nytte. Ansvaret for denne evalueringen ligger hos skoleledelsen.

Læreren skal være en naturlig autoritet for sine elever i kraft av å ha faglig tyngde og være et menneske som bryr seg, og som stiller krav og setter grenser. Lærere skal kunne bruke mest mulig tid til å undervise — Østfold Venstre ønsker derfor å kutte i lærernes administrative oppgaver.

Østfold Venstre vil:
•satse på systematisk etter- og videreutdanning for lærere
•innføre systematisk evaluering av undervisningen i samarbeid med skolene
•sikre at lærerne i Østfold-skolen får mer tid med elevene, gjennom å styrke kvaliteten på skoleledelse og administrasjon

Skolen i lokalsamfunnet
Det skal utarbeides en helhetlig strategiplan for den videregående skolen som ser sammenhengen i hele utdanningsløpet og de ressurser som brukes i videregående opplæring. Hvert år skal fylkestinget arrangere et skolepolitisk verksted der politikere, rektorer, lærere, elever og foresatte kan bidra til å utvikle Østfoldskolen og dens målsettinger.

Skolestrukturen må følge andre samfunnsendringer og kan ikke være statisk. Det viktigste er at det til enhver tid er et tilbud som gir best mulig undervisning for den enkelte elev. Dette betyr at endringer i skolestrukturen må skje med et helhetlig og langsiktig perspektiv. Etter en periode med mange endringer er det tid for å skape ro og skape forutsigbarhet for elevene og lærerne. Østfold

Venstre vil prioritere kvaliteten på tilbudet når det skal gjøres endringer i skolestrukturen.

Østfold Venstre vil ha en bred gjennomgang av studietilbudene sett opp mot totaltilbudet i den enkelte region, kollektivskyss, frafall/gjennomføring og historiske tall for hvilke elever som søker seg hvor. Det skal tas hensyn til fagsammensettingen på den enkelte skole samt i regionene med tanke på å utvikle gode læringsmiljøer, også på tvers av utdanningsprogrammer.

 2. kandidat Sindre Westerlund Mork vil sikre et godt skoletilbud i hele fylket.

2. kandidat Sindre Westerlund Mork vil sikre et godt skoletilbud i hele fylket.
Foto: Helge Eek

Østfold Venstre vil jobbe for at det er tilbud innen kreative og praktiske fag i alle Østfolds fire regioner: Mosseregionen, Indre Østfold, Nedre Glomma og Haldenregionen. Videregående opplæring skal gi relevante tilbud også til elever som foretrekker en praktisk yrkeskarriere uten videre studier på høyskoler og universiteter. For at elever skal ha muligheten til lærlingplass og jobb etter endt skolegang, er det naturlig at samarbeidet med næringslivet blir enda sterkere enn det er i dag.

Østfold Venstre går inn for å opprettholde et tilrettelagt tilbud med internat for elever på Tosterødberget i Halden. Fylkeskommunen kan også vurdere å utvide samarbeidet med svenske gymnas for å gi et bredere utdanningstilbud til Østfold-elevene, slik det er i dag med marinbiologisk program i Lysekil og brann og beredskap i Strømstad.

Østfold Venstre vil:
•lage en helhetlig strategisk plan for skolen
•ha en total gjennomgang av tilbudene i videregående opplæring
•arrangere årlig utviklingsverksted
•jobbe for at det er tilbud innen kreative og praktiske fag i alle Østfolds fire regioner
•opprettholde studiestedet Tosterødberget ved Halden videregående skole

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**