1. Venstres visjon for Akershus

Akershuspolitikk handler om hvilke rammer vi skal sette for utviklingen i fylket vårt. Det handler også om hvordan vi vil at Akershus skal utvikle seg videre, og ikke minst om hvilke tiltak vi skal prioritere for å skape forbedringer som merkes for våre innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1.1. Venstre vil utnytte mulighetene i en villet og styrt utvikling

Vi lever i landets hurtigst voksende region. Folketallet i Oslo og Akershus kan øke med hele 30 prosent i løpet av de neste 20 årene. Allerede nå opplever vi store interessekonflikter og press på arealer, samferdsel og annen infrastruktur i store deler av fylket. Venstre vil ta et oppgjør med en tilfeldighetenes utvikling eller en strategi som tilsier at det meste av landets befolkningsvekst skal skje i triangelet mellom Gardermoen, Rygge og Torp.

 Vi vil ha en alternativ arealstrategi og fokusere på kvaliteten i livene til de som bor, arbeider, elsker, trener, bruker naturen og søker opplevelser i byene og stedene i Akershus. Vi vil ta vare på grønne lunger og landbruksarealer.

Vi vil ha en alternativ arealstrategi og fokusere på kvaliteten i livene til de som bor, arbeider, elsker, trener, bruker naturen og søker opplevelser i byene og stedene i Akershus. Vi vil ta vare på grønne lunger og landbruksarealer.

Vi vil ha både vekst og utvikling, men den skal være villet og styrt. Venstre vil bruke vekstens muligheter slik at vi kan forme vår utvikling til vårt felles beste.

For Venstre betyr det blant annet:

Økt satsing på helhetlig by- og stedsutvikling basert på åpne planprosesser og et bredt folkelig engasjement. Vi vil skape flere levende steder med urbane kvaliteter, gode møteplasser og et større mangfold av boliger og næringsvirksomheter lokalt

Satse mer på boligutvikling gjennom fortetning og gjenbruk av eksisterende utbygde arealer rundt trafikknutepunkter, og stimulere til økt bruk av miljøvennlig oppvarming

Knytte byer og steder i Akershus nærmere sammen gjennom framtidstrettede og miljøvennlige kollektivløsninger — i tillegg til å fortsette arbeidet med å forbedre samferdselstilbudet til og fra Oslo

Akershus er et av landets mest ressurssterke, dynamiske og framtidsrettede fylker, med helt spesielle forutsetninger for å ligge i forkant innen kunnskap, forskning, nyskaping og næringsutvikling. Venstre vil utnytte disse skapende drivkreftene og derigjennom styrke verdiskapingen i vår region. Vi vil legge grunnlaget for et økt mangfold av gode og stimulerende arbeidsplasser for å videreutvikle Akershus i møte med framtiden.


1.2. Vi vil at Akershus skal framstå som mulighetenes fylke

Venstre har ambisjoner på vegne av Akershus. Vi vil at Akershus skal framstå som et mulighetenes fylke; en region preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for framtidsrettede forbedringer.

Vi vil at Akershus skal være:

Et foregangsfylke for framtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger

Et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping

Et fylke med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og steder

Et fylke som oppmuntrer til frivillig arbeid og et mangfoldig kulturliv

Et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**