4. En areal- og miljøpolitikk for framtiden

For Venstre er det selvsagt at Akershus fylkeskommune skal bidra til å redusere klimautslippene. Den politikken vi legger opp til må gi gode, bærekraftige løsninger. En liberal miljøpolitikk må innebære at vi har rett til å bruke jordens ressurser og skape gode liv, men i det ligger den like klare plikten til ikke å forbruke jordens ressurser og ødelegge jordens økosystemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


4.1. Vekst og vern
Det er satt i gang et plansamarbeid for areal og transport i Oslo og Akershus under ledelse av miljøverndepartementet. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus deltar i dette arbeidet. Venstre vil arbeide for at partene i plansamarbeidet skal inngå forpliktende avtaler slik at vi kan få langsiktige og gode miljøløsninger i vår region. Vi vil fortsette utviklingen av kollektivknutepunkter, og tilrettelegge for fortetting av disse.

Venstre mener det ligger store muligheter i å tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, landbruksarealer og grøntområder mest mulig. Fortetting skal skje i etablerte tettsteder og rundt kollektivtraseene. Alle skal ha mulighet for tilgang til naturen i nærområdet, og ha mulighet for å ta seg fram til skoler, buss og tog via gang- og sykkelveier. Flest mulig barn skal vokse opp i områder med hundremeterskoger.

 Akershus Venstre vil være restriktive til bygging i strandsonen

Akershus Venstre vil være restriktive til bygging i strandsonen
Foto: Kåre Pettersen

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal ta et ansvar og legge trykk på kommunene, slik at de samlet tar en helhetlig grep på den videre utbyggingen av arealene i fylket. Det må være klare skiller mellom utbyggbare områder og naturområder — dette oppnås bl.a. med god gjenbruk av allerede bebygde arealer
•Stille krav til kommunene om at utbygging av infrastruktur følges opp med fortetting rundt kollektivårer og trafikknutepunkter
•Holde sterkt fokus på jordvern, hegne om dyrkbare arealer og sikre landbrukets produksjonsarealer med en langsiktig og forutsigbar grense
•Være restriktive til bygging i strandsonen, og skjerme strandkanten langs ferskvann og elver mot utbygging. Tiltak som fremmer allmenn tilgang og allmenn trivsel kan gjennomføres
•At kommuneplaner og reguleringsplaner må svare på intensjonen om mindre bruk av energi. Dette innebærer bl.a. å ta hensyn til variasjoner i lokalklima, sammenhengen i infrastrukturen og å stille krav til utforming av boliger og bygningsmasse
•Verne naturverdier gjennom aktiv naturforvaltning, oppfølging av naturmangfoldloven, og et levende landbruk. Natur- og friområder må beskyttes mot støy
•Gi varig vern av markagrenser og bevare og verne store sammenhengende friluftsområder nær der folk bor, og på tvers av kommunegrenser, for eksempel Sørmarka og Follomarka med Svartskog
•Trygge det biologiske mangfoldet gjennom vern av landskapstyper og biotoper som er under press
•Bevare grønne lunger i landskapet i form av hundremeterskoger, lekeplasser og mindre innmarksarealer
•Arbeide for en bedre innføring av vannforskriften som baserer seg på EUs vanndirektiv
•At fylkeskommunen skal være en pådriver i oppfølging av verneplanen for Oslofjorden. Planer og tiltak i den enkelte kommune må tilpasses fjordens helsetilstand og verne om biologisk mangfold
•Sikre allmennhetens frie adgang til kysten og fjorden, bl.a. i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd

 Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring.

Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring.


4.2. Klima- og energi

Klima- og energiutfordringen er global, men vi må bidra lokalt. Målsetningen er at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke.

Miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Akershus fylkeskommune skal ta ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området. Vi vil legge forholdene til rette for at våre innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv.

Akershus Venstre vil:

•At Akershus skal bli en klimanøytral fylkeskommune ved å gjennomføre tiltak for reduksjon av klimagasser i regional klima- og energiplan
•Øke satsingen på fornybar energi, vannkraft og bioenergi, blant annet gjennom Akershus Energi
•At Akershus Energi fremdeles skal eies av fylkeskommunen
•Installere fornybar energi og skjerpe energikravene for nybygg i de videregående skolene og øvrige fylkeskommunale bygninger
•Ha funksjonelle, miljømessige og levende småbyer som utformes slik at hverdagsreiser med bil kan reduseres
•Støtte Hynor-prosjektet slik at antall hydrogenbusser og fyllestasjoner for hydrogen blir økt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**