6. Kultur, idrett og friluftsliv – noe å leve for

Lokal historie, kultur og tradisjoner sammen med fysisk aktivitet og friluftsliv, er viktig for å skape identitet og tilhørighet. Å kunne engasjere seg i frivillige lag og foreninger med basis lokalmiljøet er også viktig. Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfullt og trygt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfullt og trygt samfunn.

Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfullt og trygt samfunn.

6.1. Akershusmuseet og kulturminner
I siste fylkestingsperiode er museene samlet inn under Akershusmuseet. Venstre vil bidra til at denne institusjonen skal være et sterkt kompetansesenter for museumsvirksomheten i fylket. Mange av våre museer har arbeidet aktivt med å gjøre seg tilgjengelig for publikum og bidrar på denne måten til lokal og regional identitetsbygging.

Lokale kulturminner skal være historiefortellere og tradisjonsbærere. Akershus har mange kulturminner som trenger konservering og oppgradering slik at de kan bidra til formidling av tradisjon og identitet. Venstre opplever at unge og gamle ønsker å kjenne sin nære og fjerne historie. Det bør skapes funksjonelle samarbeidsmodeller mellom lokale kulturmyndigheter, lokale foreninger, lag og enkeltpersoner for å utnytte Akershusmuseets kompetanse.

6.2 Den kulturelle skolesekken
Det er fylkenes oppgave å forvalte Den kulturelle skolesekken og på den måten bidra til at alle elever i grunnskolen og ved de videregående skolene får oppleve profesjonell kulturformidling. Målet er at unge mennesker skal forstå at kunst og kultur også er formidling av vår identitet i fortid og samtid, – og at kunst og kultur er mer enn popularitet, underholdning og tidsfordriv. Det er derfor viktig at Den kulturelle skolesekken nå inngår i den videregående skolen. Venstre savner imidlertid en tilsvarende satsing mot barnehagene. Profesjonell og tilrettelagt formidling for barn i førskolealder vil gi store muligheter til å skape mellommenneskelig respekt, – til å bidra til barns mestring og personlige utvikling, – og ikke minst til glede og positivitet.


6.3 Bibliotekene

Mer enn mange kulturinstitusjoner, har bibliotekene klart å tilpasse seg det nye mediemangfoldet. Dels gjennom å innlemme nye medier som en naturlig del av bibliotekenes tilbud, og dels gjennom tiltak for å engasjere nye og etablerte bibliotekbrukere. Medialt mangfold og utadvendte tiltak vil imidlertid forvitre uten et politisk engasjement for bibliotekenes betydning regionalt og lokalt.

6.4 Frivillighet, idrett og friluftsliv
Frivillig innsats fra enkeltpersoner og lag og foreninger er bærebjelken i idrett og friluftsliv. Det offentlige har allikevel et viktig ansvar for å ivareta interessene og rammefaktorene:

Friluftsloven med allemannsretten er stadig under press. Det er derfor viktig at vi i planprosesser tar regionale grep for å sikre sammenhengende friluftsområder og at vi legger til rette for fri ferdsel og begrenser adgangen til motorisert ferdsel i naturen.

Det er fortsatt langt igjen før vi er à jour med idrettsanlegg som gir breddeidretten tilstrekkelig tilgang til treningsfasiliteter. Skal vi få tidsriktige og funksjonelle idrettsanlegg, er vi avhengige av regionalt samarbeid.

6.5 Idrett og kultur er også næring
Tid, ressurser og verdier knyttet til idretts- og kulturfeltet har etter hvert nådd formidable størrelser. Vi tror imidlertid at midlene som investeres og brukes innen idrett og kultur er både direkte og indirekte lønnsomme. Det handler om å gi mennesker noe å leve for, – ikke bare noe å leve av. Derfor er det viktig at fylket bidrar til å styrke kultur- og idrettsfeltet gjennom skolering av frivillige lag- og organisasjoner, gjennom utveksling av kunnskap og kompetanse, og gjennom tilrettelegging for næringsvirksomhet på kulturfeltet.

Akershus Venstre vil:
•Videreutvikle Akershusmuseet som et museumsfaglig kompetansesenter
•Styrke fylkesbibliotekets rolle
•Gi fylkeskommunalt bidrag til markering av Eidsvoll 2014
•Trygge og bedre rammebetingelsene for Akershus Teater
•Utvikle Mediefabrikken til et regionalt senter for film og audiovisuelle medier
•Styrke og videreutvikle Akershus kunstsenter som galleri og kompetansesenter for samtidskunst
•Videreutvikle tilbudet innen Den kulturelle skolesekken og arbeide for å inkludere barnehagene i ordningen
•Legge til rette for etablering av arenaer for kultur, idrett og friluftsliv som en del av stedsutviklingen
•Fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse mellom minoritetskulturer og vår egen kultur
•Bidra til etablering av næringsklynger for kunstnere og kulturarbeidere
•Tilrettelegge for gode tilbud for bredde- og mosjonsidretten, også i lys av behovet for helseforebygging og rehabilitering hos eldre
•Bidra til at løypetraseer, turveier og padleruter utvikles på tvers av kommunegrenser. Styrke det regionale plansamarbeidet for å sikre sammenhengende friluftsområder over kommunegrensene
•Fremme friluftslivets interesser i et folkehelseperspektiv
•Utvikle våtmarksområdet Svellet ved Lillestrøm til et utfartssted for fugletitting og ornitologi
•Oppruste og vedlikeholde kulturminner som fylket eier/forvalter og bidra til tiltak som
ivaretar private kulturminner
•Registrere, merke og informere om kulturminner og verneverdige bygninger, og gjøre dem tilgjengelige gjennom merkede stier og løyper, og gjennom lett tilgengelige kart slik at de kan brukes i forbindelse med friluftsliv og forebyggende helsearbeid
•Styrke kulturminnevernet gjennom kompetanseheving av tradisjonshåndverk, i utdanningen av håndverkere og blant etablerte håndverkere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**