7. Folkehelse — forebyggende helsearbeid

Venstre ønsker at alle innbyggere i Akershus skal ha gode livsvilkår. Barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår med mulighet for lek, idrett, naturopplevelser og friluftsliv. På samme måte skal ungdom og voksne også ha trygge omgivelser, muligheter til å utfolde seg på fritiden og tilgang til naturressurser. Eldre mennesker skal ha trygge kår og muligheter for utfoldelse uten å være redde for overfall eller tyverier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Å skape trygge harmoniske mennesker er en av samfunnets viktigste oppgaver, og derfor ønsker Venstre økt satsing på forebyggende arbeid for barn og unge.

Å skape trygge harmoniske mennesker er en av samfunnets viktigste oppgaver, og derfor ønsker Venstre økt satsing på forebyggende arbeid for barn og unge.

Å skape trygge harmoniske mennesker er en av samfunnets viktigste oppgaver, og derfor ønsker Venstre økt satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Det betyr at barns fysiske miljø er et prioritert område sammen med satsing for å styrke barn og unges vilkår for å kunne utvikle seg til sunne og trygge borgere.

Bruk av rusmidler er et økende problem i Akershus. Det er viktig å iverksette tiltak som
kan fange opp problemene på et tidligere tidspunkt ved å bedre dialogen mellom skole, foreldre og helsevesenet. Venstre vil satse mer på miljøarbeidere, lavterskeltilbud som f. eks. Alfateamet i Ås, og ønsker å ha mer fokus på rusproblematikk i undervisningen. Å gi ungdom et mer mangfoldig fritidstilbud kan også være med på å forebygge.

Venstre ønsker et sterkt offentlig velferdstilbud, men vi mener at det også kan tilrettelegges for et mangfoldig tilbud med frivillige og private løsninger.

Eldrebølgen medfører at flere får pleie- og omsorgsbehov. Venstre ønsker å finne fram til gode løsninger der gode naboer og nær familie kan hjelpe hverandre, samt prøve ut løsninger med bofellesskap og fellesfunksjoner som gjør livet trygt og lett å leve også i eldre år. Det skal være trygt å bli gammel i Akershus. Aktive pensjonister representerer en stor ressurs.

Akershus Venstre vil:

•Arbeide for å utjevne regionale forskjeller i levekår og helse
•Arbeide for trygge skoleveier, og for at flere barn skal kunne gå til skolen. Både frivillige og private aktører kan trekkes med i arbeidet
•Gi fylkestannlegen tilstrekkelige ressurser til at skolebarn og ungdom kan bli innkalt til undersøkelse en gang i året
•Arbeide for gratis tannbehandling til og med fylte 20 år og 25 prosent rabatt for de fra 21 år til og med 25 år. Tannhelsen må på sikt bli en del av det totale helsetilbudet
•Stimulere tiltak som bedrer eldres ernæring og tannhelse
•Bidra til at tannleger og andre blir bevisste på sin oppgave som varslere i tilfeller av omsorgssvikt eller mishandling av barn
•Vektlegge forebyggende helsetiltak og opplysningsarbeid om den enkeltes ansvar for egen helse
•Tilrettelegge transporttilbudet for eldre og funksjonshemmede

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**