Bred enighet om tunnelløsning for Hamar stasjon

Hamar Venstre med Chris Castberg og den engasjerte byborgeren Asbjørn Opaas har stilt seg i spissen for et krav om at utbygging av den nye jernbanen må innebære en frigjøring av strandsonen i Hamar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hamar venstres togtur

Foto: E.Aares

Hedmark Venstre støtter dette kravet og oppfordrer flere til å engasjere seg i det som må være Hamars viktigste sak siden jernbanen ble anlagt her i 1880. Nå kan Hamar få et nytt ansikt hvor byen endelig kan få direkte kontakt med Mjøsa uten alle jernbanesporene og alle ledningene. Det bør skje ved å anlegge en ca 5 km lang tunnel mellom Espern og Furuberget og at ny stasjon eventuelt flyttes noen få hundre meter østover mot dagens Hedmark Trafikk bygg nær broen over Stangeveien. En slik løsning vil innebære at Hamar endelig kan åpne seg mot Mjøsa uten jernbanen som en barriere som beslaglegger Hamars mest verdifulle arealer.

Oddmunds tegning

Foto: HA

For dyrt ?
Noen har framhevet at dette blir kostbart og er lite realistisk. Beskjedenhet er ingen dyd i møte med sentrale myndigheter og beskjedenhet har sjelden eller aldri ført til historiske løsninger. Vi har sett kostbare samferdselsprosjekter på Vestlandet bli realisert med en nytteverdi som ligger langt under det som en tunnelløsning i Hamar vil innebære.
Hedmark og innlandet må nå kreve en jernbaneløsning som både teknisk og byplanmessig er framtidsrettet og ikke bare "klatting" på en et 150 år gammelt konsept.
En tunnelløsning vil frigi arealer som åpner helt nye perspektiver for Hamar. Den nye bydelen på Espern vil kunne bli Hamars Aker brygge og i strandsona vil det være mulig å anlegge en promenade med ulike opplevelsestilbud som vil gjøre Hamar til perlen ved innlandshavet Mjøsa mellom de historiske ytterpunktene, Domkirkeodden og Åker gård.
Nå må Hamar kjenne sin besøkelsestid og mobilisere for at alle skal gå for dette slik at Stortinget og regjeringen får de rette signalene.

Oddmunds tegning

Foto: HA

Venstre var opprinnelig alene
Hamar Venstre arrangerte sammen med Hedmark Venstre et møte på Toneheim 28. september 2010 hvor jernbaneløsningen for Hamar var hovedtema. Venstres leder, Trine Skei Grande var til stede på møtet. Grande understreket betydningen av bred politisk støtte for å kunne realisere ambisjonen om en tunnelløsning. Både Hamars ordfører og varaordfører var til stede på møtet og var den gangen skeptisk til Venstres forslag. Mye har heldigvis skjedd siden dette møtet. Alle de politiske partiene i Hamar støtter nå kravet om en utredning av tunnel under byen. Den satt langt inne, men desto mer gledelig at politikerne står samlet om å utrede en tunnelløsning. Det gjør det mye lettere å få gjennomslag hos sentrale myndigheter. Som fylkesleder har jeg bedt Venstres stortingsrepresentant, Borghild Tenden, om å stille et skriftlig spørsmål til samferdselsminsteren for å avklare om regjeringen vil støtte en slik jernbaneløsning for Hamar. Jeg vil be om at flere fylkesledere også tar kontakt med sine stortingsgrupper og med regjeringsapparatet for å fremme saken.

Demonstrasjon

Foto: Trine Skei Grande

Folkemøtene
Framtida blir best hvis den skapes gjennom bred folkelig deltakelse som kan gi politikerne sterk støtte til å realisere felles planer og sak. Folkemøtene som har vært arrangert i Hamar har gitt klar støtte til en slik løsning og har kanskje vært avgjørende for det stemningskifte som vi nå ser. Det er viktig at befolkingen også framover engasjerer seg i saken. Dette er en alt for viktig sak til at planfaglige myndigheter og Jernbaneverket skal få legge disse planene alene, men sørger for å holde tett kontakt med lokale myndigheter.
Fylkesrådet
Fylkesrådet må på banen. Fylkesrådet som utgår fra fylkestinget har en rolle som regional utviklingsaktør. Fylkesrådet må derfor snarest gi sin støtte til en utredning av tunnel og medvirke aktivt til en slik løsning for Hamar i kontakt med nasjonale myndigheter. Fylkesrådet arrangerer Hedmarkstinget 9. mai. Det er en samling og møteplass for stortingsrepresentanter, ordførere i Hedmark og gruppeledere i fylkestinget. Der bør fylkesrådet informere og be om at våre stortingsrepresentanter arbeider for en tunnelløsning. Det er nå jobben begynner

Erik Ringnes
Leder Hedmark Venstre og gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**