Program 2015: Oppvekst

I et sosialliberalt samfunn må mangfold og ulikhet kombineres med et felles grunnlag. Det betyr at den offentlige skolen er det viktigste fundamentet i Venstres oppvekstpolitikk. Barnehager og skoler er først og fremst til for barnets skyld. Barn har ulike forutsetninger og evner. Derfor må de heller ikke behandles likt, men gis lik mulighet til å ta ut eget potensial. Det fordrer at barnehager, skoler og lærere gis tillit til å gi alle barn det tilbudet de trenger.

De ansatte er skolene og barnehagenes viktigste ressurs, og vi må ha tillit til den kompetansen de besitter. Det betyr at vi skal begrense kontrollen og rapporteringen, og sørge for at pedagogressursene får den nødvendige plassen og friheten. Politikernes oppgave er å definere mål og prioritere ressurser, og la lærere og skole- og barnehageledelse styre innholdet mest mulig selv.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Videreføre intensjonen i FLiK-prosjektet
Mye er bra i kristiansandsskolen og -barnehagen. Vi har full barnehagedekning, høy trivsel og et forskningsbasert fellesprosjekt (FLiK) som alle enheter er en del av. Målene i FLiK-prosjektet er mindre spesialundervisning, mindre mobbing og bedre faglige resultater. Dette må også ligge til grunn etter at prosjektperioden utløper.

2. Avvikle den kommunale kontantstøtten
Venstre vil avvikle den kommunale delen av kontantstøtten, som i dag gis til 2-åringer, og heller prioritere økte ressurser til barnehagene.

3. Styrke det lokale barnevernet
Kristiansand har et barnevernfaglig miljø som er stort nok til å ivareta hele feltet og unngå at barn lider under dårlig samarbeidsforhold mellom stat og kommune. Kommunen bør derfor ta over hele det offentlige ansvaret for barns oppvekstsvilkår, inkludert de oppgavene det statlige barnevernet har i dag. Barnevernet må sikres tilstrekkelige ressurser.

Venstre vil også:

Skole:

 • Videreføre intensjonen i FLiK-prosjektet
 • Øke ressursene til skolene, for å sikre tilstrekkelig lærertetthet og færre elever per kontaktlærer
 • Øke potten til etter- og videreutdanning for ansatte i skolen
 • Fjerne unødvendig sentralstyring, kartlegging og rapportering
 • Styrke støttefunksjonene ved skolene, blant annet sosiallærerstillingen, slik at lærerne får mer tid til å være pedagoger
 • Styrke skolehelsetjenesten, blant annet ved å øke helsesøsters tilstedeværelse i skolen
 • Sikre at skolehelsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse på psykisk helse
 • Forbedre koordineringen mellom barnevern, skolehelsetjeneste, skole/barnehage og hjemmet rundt det enkelte barn, for raskere å fange opp de med utfordringer
 • Sørge for at alle rektorer i kristiansandsskolen har formell skolelederkompetanse
 • Gi flere ungdomsskoleelever mulighet til å ta fag på videregående nivå
 • Innføre inntektsdifferensierte priser i SFO
 • Styrke svømmeopplæringen, for eksempel ved å tilby ekstra undervisning i skoleferiene
 • Ikke tillate kameraovervåking av elever i skoletiden, eller generelle søk med narkotikahund
 • At endringer i skolestrukturen kun skal skje etter en helhetlig vurdering av behovet i bydelene og kommunen
 • Prioritere ressurser til å innhente etterslepet på vedlikehold av skolene
 • Be Agder Kollektivtrafikk (AKT) vurdere gratis adgang på rutebuss for skoleklasser mellom kl. 9 og 14 på hverdager, for eksempel for å delta på kultur- og idrettsaktiviteter

Barnehage:

 • Innføre gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier
 • Innføre en egen pott for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene
 • Sørge for at alle styrere i kristiansandsbarnehagen har formell lederkompetanse
 • Jobbe med å få ned langtidssykefraværet blant de ansatte i barnehagene
 • Innfase flere barnehageopptak per år
 • Jobbe for flere mannlige ansatte i barnehagene
 • Utrede en kommunal bemanningsnorm for pedagoger i barnehagene
 • Innføre søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO

Oppvekst:

 • Avvikle den kommunale kontantstøtten
 • Sikre barnevernet nok bemanning, kompetanse og ressurser til å gi barn og familier nødvendig støtte og hjelp, uten lang ventetid
 • Fortsette å styrke Familiens hus som kompetansemiljø
 • Håndheve opplæringslovens bestemmelser om elevenes psykososiale skolemiljø strengere og mer effektivt
 • Sørge for universell utforming i bygg og uteområder ved skoler, barnehager og lekeplasser
 • Etablere flere møte- og lekeplasser i sentrum, slik som i Tresse

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**