Program 2015: Demokrati og mangfold

Demokratiske rettigheter er og skal være grunnleggende for alle kommunens innbyggere. Alle mennesker har rett til og krav på privatliv. Venstre vil motarbeide alle former for diskriminering. Borgerne skal ikke overvåkes eller kartlegges uten å ha gitt samtykke eller det foreligger konkret mistanke om en straffbar handling. Økt digitalisering skal ikke gå på bekostning av personvernet, og Kristiansand kommune skal være ledende på muligheter for innsyn i kommunale prosesser.

Verden opplever store flyktningestrømmer, blant annet fra Syria og Eritrea. Norge må, som et av verdens rikeste land, ta i mot mennesker i nød, og kommunen må ta sin del av ansvaret for å bosette de som kommer hit.

Kristiansand er en mangfoldig by, med en stor andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Mangfoldet gir både muligheter og utfordringer, der begge deler krever en helhetlig integreringspolitikk. De fleste innvandrere blir godt inkludert, men likevel står altfor mange utenfor viktige deler av fellesskapet og utsettes for diskriminering. Integrering er et gjensidig ansvar, som krever respekt og stiller krav til begge parter. Kristiansand skal være en flerkulturell og liberal by, som ikke aksepterer intoleranse eller undertrykking.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Bosetning av flyktninger
Kristiansand kommune må ta sin del av den nasjonale dugnaden for å hjelpe mennesker på flukt fra overgrep, terror, krig og vold. Det innebærer blant annet å bosette minst det antall flyktninger staten ber oss om, og å være åpne for ekstra bosetninger i spesielle situasjoner.

2. Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er en viktig del av mottaksapparatet og integreringen. Programmet må sikres nødvendige ressurser, og kommunen må både selv og i samarbeid med næringslivet, stille arbeidspraksisplasser til disposisjon.

3. Ung medvirkning
Barn og unge har rett til å si sin mening og å bli hørt. Derfor er det særlig viktig å sikre arenaer for reell innflytelse for de under stemmerettsalder. Venstre vil også at Kristiansand skal søke om å få innføre stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunevalg.

Venstre vil også:

Demokrati:

 • Kristiansand skal søke å slå seg sammen med omkringliggende kommuner
 • Beskytte prinsippet om hemmelige valg og derfor gå imot e-valg
 • Begrense kameraoveråking
 • Kameraovervåking alltid skal skiltes, og eventuelle opptak skal slettes etter kort tid
 • Ikke tillate kameraovervåking av elever i skoletiden eller generelle søk med narkotikahund
 • Styrke arbeidet mot diskriminering, ekstremisme og hatkriminalitet, i samarbeid med blant annet politiet, skolene og frivillig sektor
 • Stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt i forbindelse med innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger
 • Sikre at kommunens journaler er åpne og søkbare
 • Kommunalt ansatte har ytringsfrihet lik alle andre innbyggere, og skal ikke ilegges munnkurv med mindre taushetsplikten krever det
 • Folkevalgte skal ikke ilegges taushetsplikt annet enn der det er fastsatt ved lov
 • Møter i politisk valgte organer skal være åpne med mindre annet er fastsatt ved lov
 • Utvikle systemer som gjør at publikum får bedre muligheter til å følge den kommunale saksbehandlingen, blant annet gjennom TV-overføring fra bystyremøtene
 • At Kristiansand skal være en foregangskommune for deling av offentlige data

Mangfold:

 • Arbeide for økt deltakelse i barselgrupper for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Sørge for at barnehager med høy andel fremmedspråklige barn har relevant kompetanse på språkutvikling hos flerspråklige
 • Respektere det religiøse og kulturelle mangfoldet i barnehager og skoler, samtidig som det ikke skal hindre barns deltakelse i undervisningen
 • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering
 • Støtte frivillige organisasjoner og andre som skaper møteplasser mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn
 • Styrke biblioteket og skolebibliotekene som integreringsarena
 • Jobbe for at flere innvandrerbarn skal gå i barnehagen
 • Avvikle den kommunale kontantstøtten, for å stimulere til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn kommer ut i arbeid, og barn i barnehage
 • Skolen skal ikke drive forkynnelse, og julegudstjenester bør legges utenfor skoletiden og ikke som en del av den formelle skoleavslutningen
 • Sikre universell utforming av det offentlige rom

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**