Program 2015: Helse

Alle som får hjelp eller støtte fra det offentlige må behandles som selvstendige individer. Alle har rett til å ta egne valg og bestemme over egen hverdag. Eldre som ønsker å bo hjemme med enkel hjelp, skal ha mulighet til det. Mange eldre har god helse og kan leve et langt og aktivt liv. De er en ressurs, og må gis mulighet til å bruke sine evner. Samtidig må alle få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det, og for de som har behov for sykehjem skal være trygg på at de får god hjelp og verdig omsorg.

Byens rusavhengige skal bli møtt med respekt og tiltak som passer for den enkeltes situasjon. Venstre vil prioritere tiltak som gir rusavhengige verdighet og som redder liv. Rusmisbruk er et sosialt problem, og må møtes med sosialpolitiske tiltak.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Bo lenger hjemme
Venstre vil øke satsningen på forebygging og rehabilitering i omsorgstjenesten, slik at flere kan bo lenger i egen bolig. Vi vil også i enda større grad ta i bruk ny omsorgsteknologi.

2. Psykologhjelp uten henvisning
Venstre vil etablere et lavterskeltilbud med psykolog der man kan få hjelp for psykiske problemer uten henvisning.

3. Differensierte boligløsninger
Kommunen må tilby differensierte boligløsninger for de som har rus- og psykiske problemer, for eksempel boliger med ulik hjelp og oppfølging, og boliger som er tilpasset personer som har utfordringer i et vanlig bomiljø.

Venstre vil også:

Helsetjenester:

 • Øke legedekningen ved sykehjemmene
 • Tilrettelegge for bruk av alternative turnusordninger, i samarbeid med de ansatte
 • Sikre tilstrekkelig bemanning av ansatte med kompetanse innen psykisk helse i omsorgstjenestene
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner om etablering av ulike selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak
 • Sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn, får tilbud om det
 • Jobbe for økte stillingsprosenter i helsevesenet for de som ønsker det
 • Ektepar/samboere som trenger omsorgsbolig, skal gis anledning til å bo sammen
 • Øke satsningen på forebygging og rehabilitering i omsorgstjenesten, slik at flere kan bo lenger i egen bolig
 • Legge til rette for bygging av private omsorgsboliger, som et supplement til det offentlige tilbudet

Rusomsorg:

 • Rusbehandlingstilbudet må sikres høy og lik kvalitet, enten det tilbys av det offentlige, private aktører eller frivillige organisasjoner
 • Videreføre og utvikle tilbudet på Jegersberg gård
 • Rusmisbrukere skal ha en fast kontaktperson i kommunen, som er koordinator og veiviser for de behov vedkommende har
 • Sikre at det deles ut nok og riktig brukerutstyr for å hindre smittefare og overdose
 • Øke brukermedvirkningen. Rusmisbrukere kjenner sine liv best, og bør lyttes til i alle saker som omhandler dem
 • Søke om å bli prøvekommune for lavterskel rusbehandling, der fastlegen kan igangsette LAR-behandling
 • Sørge for at det finnes gode omsorgstilbud for eldre rusavhengige
 • Utrede gratis fastlege til rusavhengige

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**