Program 2015: Levekår

Barn skal ikke leve i fattigdom, og det viktigste vi kan gjøre er å sikre god helse, utdanning, gode boforhold og arbeid til foreldrene. Det betyr at vi både må og kan gjøre mye lokalt. Et viktig bidrag er å øke sosialhjelpssatsene til barnefamiliene, og å sørge for at alle barn gis mulighet til å delta på barnehager og fritidsaktiviteter på lik linje.

Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må organiseres deretter. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for de som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging.

Mange av folkehelseutfordringene kan møtes gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid. Jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter og reduserer risikoen for psykiske og fysiske lidelser. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere beveger seg mer, og spesielt viktig er det med lavterskeltilbud som kan redusere antall inaktive.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Barn og fattigdom
Barn skal ikke oppleve fattigdom, og kommunen har et stort ansvar. Vi må øke innsatsen for å løfte barn ut av fattigdom, og utarbeide en egen handlingsplan.

2. Kompetansemiljøet Familiens hus
Familiens hus er kommunens viktigste samling og koordinering av kompetanse og innsats mot familier, barn og voksne som trenger hjelp fra det offentlige. Vi må fortsette å styrke Familiens hus, som blant annet rommer barnevern, familiesenter og helsestasjon.

3. Folkehelse i turløypene
Kommunen skal legge til rette for lavterskeltilbud som gir innbyggerne mulighet til et aktivt liv i sitt nærområde. Det er viktig å sørge for utbedring og etablering av turløyper i kommunen.

Venstre vil også:

Levekår:

 • At barnefamilier som mottar sosialhjelp over tid skal ha en disponibel inntekt tilsvarende Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) sine satser for livsopphold
 • At NAV og andre offentlige kontorer bør ha langåpent minst én dag i uken, for å øke tilgjengeligheten for innbyggerne
 • Legge til rette for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig
 • Tilrettelegge for ulike bofelleskap og selveierløsninger tilpasset eldre
 • Innføre tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere ved en gitt alder, for å komme tidlig inn med dialog og tilbud
 • Tilby eldre varierte og gode kultur- og fritidstilbud i og utenfor omsorgssentrene
 • Sikre barnevernet nok bemanning, kompetanse og ressurser til å gi barn og familier nødvendig støtte og hjelp, uten lang ventetid
 • Sikre et tilfredsstillende overnattings- og sanitærtilbud for tiggere, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Papirløse innvandrere skal sikres grunnleggende og nødvendig helsehjelp

Folkehelse:

 • Opplæring om psykisk helse må inn i grunnskolen
 • Øke kompetansen på psykisk helse blant ansatte i skoler og barnehager
 • Sørge for god tilgang på informasjon om hva som finnes av lavterskeltilbud
 • Legge til rette for urbant friluftsliv i bynære områder
 • Lage gjennomgående sykkelturstier i kommunen
 • Etablere flere nærmiljøanlegg, aktivitetslokaler og sosiale møteplasser der folk bor
 • Etablere gjennomgående kyststi i kommunen
 • Arbeide for at Aquarama skal kunne benyttes også utelukkende som svømmehall til en rimeligere pris enn badelandprisen

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**