Program 2015: Miljø og byutvikling

Miljøvennlige valg ligger til grunn for all Venstres politikk. Et grunnleggende liberalt prinsipp er å leve slik at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet for gode livsvilkår. Da må det være lett og lønnsomt å ta grønne valg! Kristiansand er et flott sted å leve og bo. Grønne områder strekker seg inn i sentrale deler av byen, og en unik skjærgård gir store muligheter til varierte naturopplevelser. De fysiske omgivelsene er viktige rammer for våre liv, og gode estetiske løsninger i det offentlige rom bidrar til økt trivsel.

Kristiansand er en storby i Norge, og et regionssenter for Sørlandet. Vi har et sterkt, variert og kunnskapsorientert næringsliv, et rikt kunst- og kulturliv, landsdelens hovedsykehus, og et universitet med høy kompetanse. Disse miljøene må jobbe sammen for å bygge de kunnskapsbaserte og grønne arbeidsplassene vi skal leve av når oljealderen tar slutt. Kristiansand kommune har en viktig tilretteleggerrolle, og Venstre vil føre en byutviklingspolitikk som stimulerer til kreativitet, innovasjon og trivsel.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Klimanøytral by
Vi må redusere utslippene av klimagasser ved å iverksette en rekke ulike tiltak: Videre utbygging av fjernvarme, energiøkonomisering, omlegging av transportmønsteret, miljøvennlig byggeteknikk og god byplanlegging. Det skal lages en strategi for innfasing av byens egne fornybare resurser, som vind, sol, bio og havvarme.

2. Styrke Kristiansand som studentby
Venstre vil jobbe for å få flere studentaktiviteter, et studenthus og flere rimelige studentboliger i sentrum. Vi vil knytte universitetet nærmere sentrum ved blant annet å bygge gang- og sykkelbro over Otra, og ved å oppgradere traseen fra Dronningens gate via Østerveien til universitetet.

3. Fortett med vett
Vi vil bygge tettere, høyere og i nærheten av trafikknutepunkter, framfor å spre utover. Fortetting i tilknytning til bysentra og sentrumsnære områder der bolig, handel, kontor og kultur ligger nært hverandre, minsker transportbehovet. Det må stilles krav til kvalitet på utearealer og rekreasjonsområder, blant annet gjennom bruk av utomhusplaner. Kvadraturen som byområde må styrkes.

Venstre vil også:

Naturvern:

 • Sikre truede plante- og dyrearter
 • Føre en restriktiv politikk for bygging i strandsonen, og sikre eksisterende friområder
 • Verne Skagerrak mot prøveboring og petroleumsutvinning
 • At kommunen ikke skal leie ut arealer eller bygg til sirkus som bruker eksotiske/ville dyr

Byen:

 • Sikre og videreutvikle bynære grønne lunger, som Stener Heyerdalsparken, Børsparken og inngangsporten til Odderøya
 • At hagene langs oppsiden av strandpromenaden fremdeles skal være grønne lunger, og ikke bygges igjen
 • Utarbeide en plan for grønn utnyttelse av takene i Kvadraturen
 • Bevare viktige friluftsområder som Jegersberg, Baneheia og Odderøya, og tilrettelegge for økt bruk
 • Sikre at alle kommunale og interkommunale enheter miljøsertifiseres
 • Innføre en ordning for henting av grovavfall fra privathusholdninger
 • Innføre sortering og henting av plastavfall for privathusholdninger
 • At alle offentlige nybygg skal ha passivhusstandard eller bedre
 • Stille krav om klimaregnskap og -sertifisering ved alle store reguleringsplaner
 • Innføre reduksjon i havneavgifta for skip som kobler seg til landstrøm
 • At kommunal kapitalforvaltning ikke skal investere i kullselskaper, og i de mest forurensende olje- og gasselskapene, og at minst 10 % skal investeres i grønne obligasjoner
 • Legge til rette for flere arbeidsplasser og bygging av boliger i Kvadraturen,
 • Stille krav til kvaliteten på byrom og arkitektur ved utbygging i sentrum
 • Fortettingsprosjekter må sørge for lyse, trygge og trivelige uteområder
 • Utvikle parker og byrom til naturlige oppholdsplasser i byen, blant annet gjennom flere benker og aktiviteter for barn
 • Utarbeide en takplan for Kvadraturen, blant annet for å se på muligheten for takservering på biblioteksbygget
 • Bedre belysningen der folk ferdes, blant annet langs gang- og sykkelveiene

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**