Program 2015: Næringsliv

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet. Da er det nødvendig med gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, og særlig å støtte opp under etablerte næringsklynger, som NODE, Eyde, USUS og Digin. Konkurranseevnen til eksportrettet næring i landsdelen må styrkes. Næringslivet på Sørlandet har høy teknologikompetanse, og det må legges til rette for at denne kan utnyttes når nye grønne næringer skal utvikles i fremtiden.

God næringspolitikk må ha fokus på varig bærekraft, og omstilling til klimavennlige produksjonsmetoder for industrien. Det må legges til rette for flere kunnskapsbedrifter gjennom å forsterke samhandlingsarenaene mellom utdanning, forskning og innovasjonsmiljøer. Kommunen må legge til rette for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Det skal være enkelt å etablere seg i Kristiansand, og vi må sørge for å ha et regelverk som ikke vanskeliggjør oppstart av nye bedrifter og arbeidsplasser.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Grønn omstilling
Kommunen skal sikre god tilrettelegging for innovasjons- og utviklingsmiljøer. Forutsigbar arealplanlegging og langsiktige rammevilkår med fokus på bærekraftig utvikling er nødvendig. Bedrifter som ønsker en grønn omstilling, skal ha gode betingelser, og kommunen må selv være i tet og velge klimavennlige løsninger.

2. Utdanning, forskning og innovasjon
Arbeidstakere med høy kompetanse er en forutsetning for å få til omstilling og grønn vekst. Kommunen skal være en tilrettelegger, og blant annet legge til rette for arenaer der gründere, investorer og akademia kan møtes. Det skal være enkelt og attraktivt å starte nye bedrifter i Kristiansand.

3. Regional utvikling
Infrastruktur og samferdsel må utvikles på en måte som ivaretar behovet for flere miljøvennlige reiser, og næringslivets behov for rask og effektiv transport. Kristiansand er landsdelens største kommune, og må aktivt ta på seg en lederrolle i regionen. Det fordrer godt samarbeid med omkringliggende kommuner, og aktivt arbeid for landsdelens rammevilkår, inn mot sentrale myndigheter.

Venstre vil også:

 • Til enhver tid ha tilgjengelige arealer for utvidelse eller etablering av næringsvirksomhet
 • Sørge god veiledning og informasjon til nyetablerere
 • Gjøre kommunale forskrifter smidigere ved å forenkle og fjerne unødvendige skjemaer og rapporteringer
 • Redusere den kommunale saksbehandlingstiden der det er hensiktsmessig, uten at det går ut over rettighetene til berørte parter
 • Etablere ett kontaktpunkt for næringslivet mot kommunen
 • Ikke endre dagens lovverk for søndagsåpne butikker
 • Øke inntaket av lærlinger i kommunale enheter
 • Stille offensive miljøkrav ved innkjøp, og kreve bruk av lærlinger hos leverandører
 • Tiltrekke og beholde kompetanse gjennom tiltak spesielt rettet mot tilflyttere
 • Jobbe for opprettelse av et regionalt investeringsfond for fornybar energi
 • Bruke offentlig – privat samarbeid (OPS) der er hensiktsmessig
 • Sikre fortsatt drift av en internasjonal skole
 • Styrke arbeidet for å inkludere flere innvandrere i arbeidslivet
 • Profilere kristiansandsregionen internasjonalt som en attraktiv næringsregion
 • Styrke kommunens internasjonale samarbeid
 • Utvide kommunens deltagelse i EU-prosjekter knyttet til innovasjon og entreprenørskap, særlig knyttet til prosjekter for bærekraftig og grønn vekst
 • Samarbeide med næringsliv og akademiske institusjoner for å tilrettelegge for nyskaping, spesielt i grønne næringer
 • KNAS og andre kommunalt eide selskaper skal jobbe for samme målsetninger som kommunen
 • Gjøre Kristiansand til en foregangskommune for deling av offentlige data
 • Arbeide for høyhastighetsbane til Oslo og senere Stavanger, samt sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**