Program 2015: Transport og samferdsel

Klimautslippene er vår tids største utfordring, og som et av verdens rikeste land har Norge et særlig stort ansvar. Å redusere lokale utslipp er fremtidsrettet og riktig. I tillegg til å ta globalt ansvar skaper vi en by med renere luft og bedre helse for borgerne. I Kristiansand skal det være enkelt, trygt, attraktivt og billig å reise miljøvennlig, og nye bolig- og næringsområder må bygges slik at det blir god kollektiv kommunikasjon mellom områdene.

Gang- og sykkelveier må prioriteres høyt, og Sørlandet trenger bedre og mer effektive løsninger for jernbane og buss, både mellom byene på Agder og til og fra landsdelen. Det krever gode knutepunkter og effektive traseer for god fremkommelighet og høy frekvens. Biltrafikken og godstransport på vei må reduseres, både ved at alternativene må bli bedre og gjennom bruk av restriksjoner. Fremtidig trafikkvekst skal tas med gange, kollektivtrafikk og sykkel.

Dette er tre viktige saker for Venstre:

1. Prioritere myke trafikanter
Venstre vil prioritere myke trafikanter i all byplanlegging. Når boligområder skal etableres eller oppgraderes, skal det først finnes gode løsninger for gående og syklende. Gateparkeringen i sentrum må reduseres, og flere gater må bli miljø- og gågater med god tilrettelegging for næringsdrivende i sentrum.

2. Økt kollektivsatsing
Framtidig trafikkvekst i kristiansandsregionen må skje gjennom en økning i andelen mennesker som sykler, går eller reiser kollektivt, ikke gjennom privatbilisme. Det betyr at vi trenger en betydelig styrking av buss- og togtilbudet i regionen.

3. Ytre ringvei bør ikke bygges nå
Kristiansand Venstre vil at det skal arbeides med alternativer til en eventuell ny ringvei rundt byen, ved satsing på trafikkreduserende tiltak, jernbane, buss, gang- og sykkelveier, og vil ikke bygge ny ringvei nå. Hvis det likevel blir vedtatt bygging av ny ringvei, må ny trase ta hensyn til etablerte turområder og andre verdifulle områder.

Venstre vil også:

 • Vurdere muligheten for å innføre gratis parkering i kommunale parkeringshus i Kvadraturen på utvalgte tidspunkter
 • Fjerne ordinær parkering på Odderøya for annet enn det som er nødvendig for driften av virksomhetene, og samtidig åpne Kilden parkeringshus for gratis parkering på søndager
 • La det være billig å korttidsparkere og dyrt å langtidsparkere i sentrum
 • Flytte parkeringsfordelene for elbiler fra gateparkering til parkeringshus
 • Stille krav til høy andel parkeringsplasser tilrettelagt for ladbare biler, i utbyggingsprosjekter
 • Utrede gang-, sykkel- og bussbro over Otra mellom sykehuset og universitetet
 • Sikre framdrift i byggingen av sykkelekspressveien
 • Bedre sikkerhet og utvikling av en skilte- og merkestandard for sykkelveier, der sykler gis forrang i trafikken
 • Etablere flere anlegg for sykkelparkering, blant annet i tilknytning til kollektivknutepunkter
 • Innføre maksimumskrav til parkering i sentrum, i stedet for minimumskrav
 • Sikre gjennomgående kollektivtraseer for rask og sikker fremkommelighet for bussene i byen
 • Arbeide for en havneutvikling som legger grunnlaget for økt gods på sjø og sikre infrastruktur som muliggjør omlasting av gods mellom sjø og bane
 • Jobbe for å redusere prisen på månedskort
 • Innføre en bysykkelordning som inkluderer UiA
 • Vurdere å omgjøre Lundsbroa til buss-, sykkel- og gangbro
 • Videreføre og forsterke dagens rushtidsavgift, kombinert med flere bussavganger i rushtiden
 • Utrede muligheten for å differensiere prisene i bomringen etter utslipp
 • Alle kommunale transportmidler skal være nullutslippskjøretøy. Dersom behov for lavutslippsalternativ skal dette begrunnes og dokumenteres
 • Stille krav om lave utslipp ved utlysning av nye anbud på kollektivtransport
 • Stimulere til bildeling og båtdeling ved å legge til rette for parkeringsplasser og båtplasser til formålet
 • Jobbe for flere kollektivfelt i og gjennom Kristiansand
 • Etablere flere park & ride-anlegg utenfor bomringen
 • Fremskynde en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen fra Brokelandsheia
 • Utrede kystjernbane mellom Arendal og Mandal som en del av utviklingen av Sørlandsbanen
 • Sykkel- og gangbro over Otra ved Tordenskiolds gate skal prioriteres som første del av sykkelekspressveien gjennom kommunen
 • Sykkeltraseer skal markeres røde der hvor det ikke er mulig å skille dem fra motorisert ferdsel
 • Knytte nytt havneområde på Kongsgård/Vige sammen med jernbanenettet og godsterminalen

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

 1. Innledning
 2. Oppvekst
 3. Miljø og byutvikling
 4. Transport og samferdsel
 5. Næringsliv
 6. Helse
 7. Levekår
 8. Kunst og kultur
 9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**