Akershus Venstres miljøpris 2011 går til Akershus EnergiPark

Miljøprisen 2011 går til Akershus EnergiPark. Akershus EnergiPark er en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler, og er en spydspiss i regionen i forhold til å satse på fornybar energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz foran Akershus EnergiPark.

Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz foran Akershus EnergiPark.
Foto: Gisle Bjørneby

Venstre feirer verdens miljødag 5. juni. Verdens miljødag er en FN-dag som har blitt markert i hele verden den 5. juni hvert år siden 1972. Akershus Venstre har lange tradisjoner for å dele ut en miljøpris til noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet på denne dagen.

Energiparken er en sentral del av Akershus Energis milliardsatsing på fornybar energi. Anlegget benytter skogsflis, solvarme og andre lokale energikilder. Ved full produksjon i 2015 vil anlegget produsere rundt 150 GWh i året. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet i 15 000 husstander. Varmen erstatter oljefyringsanlegg og panelovner, og den vil redusere CO2-utslippene med minst 30 000 tonn i året. Det utgjør nesten en tredel av den forventede klimagevinsten ved renseanlegget på Mongstad.

Overrekkelse av miljøprisen. Inge Solli fra venstre.

Overrekkelse av miljøprisen. Inge Solli fra venstre.
Foto: Christoffer Biong

Tema for verdens miljødag i 2011 er "Skog: Natur til tjeneste”. Skoger dekker en tredjedel av jordens landmasse, og spiller en nøkkelrolle i gjøre planeten vår beboelig. Skogen utfører viktige “tjenester” over hele verden, gjennom å skape og opprettholde jordas fruktbarhet, sikre vannforsyning, bidra til å begrense virkningen av stormer, flom og branner. Skog spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.

Til tross for at vi er vet hvor viktig skogen er, fortsetter avskoging i et alarmerende tempo. Hvert år blir 13 millioner hektar skog ødelagt. Det tilsvarer et område like stort som Portugal. Det er svært viktig å utnytte skogressursene på bærekraftig vis. Akershus EnergiPark utnytter flis som er restprodukt fra skogindustrien. I tillegg legger anlegget opp til å utnytte solvarme og andre tilgjengelig fornybare energikilder slik at leveransen kan være fleksibel I forhold til hva som til enhver tid er mest bærekraftig.

Venstre ser på utbyggingen av Akershus Energipark som en ambisiøs satsing på nye energiformer i vår region, og anlegget har forutsetninger for å utmerke seg både på nasjonalt plan og i Europa.

Energiparken vil være et viktig utstillingsvindu for satsing på fornybar energi, og er godt egnet til å lære barn og unge å tenke miljø.

Venstre vil stimulere til en mangfoldig og nyskapende næringsutvikling i Akershus bl.a gjennom å styrke det åpne samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv, og forskningsbasert innovasjon knyttet til forskningsmiljøene. I et slikt perspektiv anser vi Akershus EnergiPark som en svært viktig aktør i lang tid framover.

For Venstre er det viktig å bidra til å redusere klimautslippene. Den politikken vi legger opp til må gi gode, bærekraftige løsninger. Vår miljøpolitikk innebærer at vi har rett til å bruke jordens ressurser og skape gode liv, men i det ligger den like klare plikten til ikke å forbruke jordens ressurser og ødelegge jordens økosystemer. Akershus Energipark er i tråd med denne tankegangen. Det er med glede at vi tildeler Akershus Venstres miljøpris for 2011 til Akershus EnergiPark.

Oversikt over tidligere vinnere finnes her.
Se også omtale i Romerikes Blad her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**