Gjennomslag for Venstre: 7 millioner ekstra til miljøtiltak

I dag fikk Venstre gjennomslag for å avsette 7 millioner ekstra til miljøfond. – Det innebærer at en rekke tiltak for reduksjon av klimagassutslipp kan iverksettes umiddelbart, sier Inge Solli, fylkesvaraordfører. Blant tiltakene er utskifting av oljefyrer, miljøvennlig veibelysning, grønt tak på Galleri Oslo og utbygging av 200 ladepunkter for elbil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fylkesvaraordfører Inge Solli vil at Akershus skal være best på klima og miljø.

Fylkesvaraordfører Inge Solli vil at Akershus skal være best på klima og miljø.

– Vårt mål er at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. Vi vil øke satsingen på fornybar energi, og sørge for miljøvennlig oppvarming av alle fylkeskommunale bygg. Det er svært gledelig at Venstre får gjennomslag for en mer offensiv miljøpolitikk, sier Solli.

Tiltak i miljøfondet har særlig fokus på å "feie for egen dør" gjennom energisparing i egen byggmasse, og tiltak som tilrettelegger bruk av alternative drivstoff i regionen. Med ekstrabevilgningen på 7 millioner vil totalt 25 millioner bli brukt på ulike miljøtiltak.

Her er en oversikt over prosjektene som vil bli gjennomført:

 Ca. 50 % av midlene går til miljøvennlig oppvarming av videregående skoler.

Ca. 50 % av midlene går til miljøvennlig oppvarming av videregående skoler.
Foto: sxc.hu

Fullfinansiering av Nesbru -bioenergihus
På Nesbru vgs er det planlagt bygging av nytt bioenergihus. Dette anlegget vil være et fyringsanlegg som benytter pellets som brensel. Skolen vil etter utbyggingen av dette anlegget bli fullstendig oppvarmet ved hjelp av vannbåren varme basert på miljøvennlig fornybar energi. I 2010 ble det forbrukt 68.332 liter fyringsolje for oppvarming av skolen. Overgang til bioenergihus med pellets vil medføre et betydelig bidrag i reduksjon av klimagasser.

Fullfinansiering av Eikeli -bioenergihus
På Eikeli vgs er det planlagt bygging av nytt bioenergihus. Dette anlegget vil være et fyringsanlegg som benytter pellets som brensel. Skolen vil etter utbyggingen av dette anlegget bli fullstendig oppvarmet ved hjelp av vannbåren varme basert på miljøvennlig fornybar energi. I 2010 ble det forbrukt 67.287 liter fyringsolje for oppvarming av skolen. Overgang til bioenergihus med pellets vil medføre et betydelig bidrag i reduksjon av klimagasser.

Rud vgs: Tilkobling av skolen til fjernvarme
Det planlegges tilkobling av den nye byggfagavdelingen ved Rud vgs til fjernvarme som blir bygget ut i området i løpet av 2011. For den eksisterende bygningsmassen er det behov for sanering av gamle oljekjeler og eldre og ineffektive elektrodekjeler, og utskifting og oppgradering av et nærmere 40 år gammelt vannbårent varmeanlegg i Abygget. Det vil samtidig bli foretatt en sanering av oljetank. I 2010 ble det forbrukt 22.270 liter fyringsolje for oppvarming av skolen. Overgang til varmeleveranse fra et moderne fjernvarmeanlegg og oppgradering av varmeanlegget vil medføre et betydelig bidrag i reduksjon av klimagasser. Samtidig vil man oppnå en antatt vesentlig energiøkonomiseringseffekt ved å sannere lite energieffektive elektrodekjeler.

Stabekk vgs: Tilkobling av skolen til fjernvarme
Det planlegges tilkobling av Stabekk vgs til fjernvarme som er bygget ut i området. Samtidig planlegges det sanering av gammel oljekjele, el-kjeler og oljetank, og oppgradering av gammelt vannbårent varmeanlegg. På grunn av at det nå er en ny situasjon med fjernvarme lagt nært til skolen antar vi også at eksisterende varmepumpe samtidig kan kobles ut når fjernvarme blir tilkoblet. I 2010 ble det forbrukt 17.781 liter fyringsolje for oppvarming av skolen. Overgang til varmeleveranse fra et moderne fjernvarmeanlegg og oppgradering av varmeanlegget vil medføre et betydelig bidrag i reduksjon av klimagasser.

Miljøvennlig veibelysning
Ved å skifte ut gammeldagse kvikksølvlamper med LED-lamper vil en kunne spare opptil 80-90 % av det årlige elektrisitetsforbruket. Totalt innebærer prosjektet utskifting av 2000 armaturer til LED, fortrinnsvis på kommunal veg. Utslippsreduksjonen vil være på 35 -70 kg CO2/år -per lyspunkt.

 Et grønt tak binder støv og bidrar til å lage et renere miljø.

Et grønt tak binder støv og bidrar til å lage et renere miljø.
Foto: Christoffer Biong

Grønt tak Galleri Oslo
Grønne tak, tilpasset vegetasjon som anlegges på tak, er i sterk internasjonal vekst. Gjennom et grønt tak på Galleri Oslo vil Akershus fylkeskommune markere seg som foreganger både i hovedstadsregionen, men også internasjonalt gjennom erfaring ved retro-fit (vegetasjon som anlegges på et allerede eksisterende tak). Bygget vil kunne bli brukt som signalbygg i Oslo, og bidra til generering av kunnskap. Internt vil tiltaket bidra til bedre arbeidsmiljø ved at ansatte får tilgang til en grønn uteplass. I forhold til Oslo kommune vil taket være en av de første, og største, i området.

 Fylkeskommunen vil gi støtte til privatpersoner som bytter ut oljefyren med pelletsovn.

Fylkeskommunen vil gi støtte til privatpersoner som bytter ut oljefyren med pelletsovn.
Foto: Tonje Løwer Gurholt

Utskifting av oljefyrer i private hjem
Utskifting av privat oljefyr er blant noe av det raskeste og mest effektive klimatiltak en kan gjøre på kort sikt. Regneeksempel fra Oslo kommune viser innspart CO2 for en familie i enebolig som skifter ut oljefyr mot pelletsovn til omlag 2 500 liter olje i året = 6 650 kg CO2. I tillegg kommer i et halvert årlig strømforbruk med ca. 15 000 kWh.

Målet for prosjektet er at minimum 200 oljefyrer skiftes ut mot miljøvennlige alternativ (støtte opp til 10 000 per oljefyr). Målgruppe; privatpersoner og innbyggere i Akershus

Deponiprosjekt

– Reduksjon av metangassutslipp fra deponier, og overgang fra fakkling til energiproduksjon. Reduksjon på 10 000 tonn CO2-ekv. (ca. reduksjon for 1 mill. i Miljøfond 1 er på 4 000 tonn CO2-ekv.).

Energispareprosjekt

Energisparing i kommunal bygningsmasse har fortsatt meget stor potensiale. For perioden 2011-12 er foreløpig mål å kontraktfeste tiltak for minimum 500 000 m2 i kommunal byggmasse, der tiltakene skal gi minimum 15 % redusert energibruk. Det vil bety en innsparing på rundt 15 GWh. Det bør melde seg på minimum 5 kommuner, alternativt kommuner med stor byggmasse, for at prosjektet initieres.

Ladepunkter for elbil
Elbilen er så langt i år Norges mest solgte småbil, i Asker er den til og med den mest solgte bilen uansett klasse. Ved utgangen av april hadde vi passert 4 000 elbiler, noe som gjør Norge til landet med nest flest elbiler per hode i verden etter Monaco. Akershus fylke er elbil-fylket nummer 1 i landet, med 1303 registrerte elbiler per 23/5-11. På andre plass er Oslo med 1 061. Etter Akershus og Oslo er det et godt stykke ned til Hordaland på tredje plass med 312 registrerte elbiler.

 Det skal bygges ut 200 nye ladepunkter for elbil i Akerhus.

Det skal bygges ut 200 nye ladepunkter for elbil i Akerhus.
Foto: Sigmund Tenden

Offentlige ladepunkter følger dessverre ikke denne utviklingen, men kun 361 registrerte ladestasjoner i Akershus, mot 532 i Oslo og 446 i Hordaland. For å støtte opp om bruk av elbil ønsker Akershus fylkeskommune å sterkere legge til rette for bruk av ladbare biler i hovedstadsregionen. Som ledende elbil-region i landet bør Akershus også være ledende på tilrettelegging for ladbare biler ved utbygging av ladestasjoner.

Satsing på ladepunkter for elbiler inngår som en del i en større strategisk satsing på alternative drivstoff. Fylkeskommunen har etablert en svært ambisiøs satsing på hydrogen sammen med Ruter og Akershus Energi som blant annet vil resultere i produksjonsanlegg på EnergiParken på Lillestrøm og Rosenholm (hydrogenbussprosjektet). Ettersom en hydrogenbil faktisk er en elbil (som i tillegg til kun batteri også bruker hydrogen som energibærer), og også kan lades ved vanlig ladepunkt, innebærer den videre satsingen på elektromobilitet og elektrifisering av veitransporten i Akershus, at vi ytterligere legger til rette for bruk av alternative drivstoff.

Prosjektmål: utbygging av 200 ladepunkter, og 6 hurtigladepunkter i Akershus.

Lavutslippsbiler i egen virksomhet
Med mål om å redusere fossile tjenestereiser legges til rette for ansatte å bruke elbil for tjenestereiser i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**