Uttalelse: Samferdselsløftet

Venstre ønsker nye finansieringsløsninger og bedre planleggingsverktøy å få på plass flere avganger og mindre reisetid på jernbanen på Østlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Inge Solli og Akershus Venstre vil ha et langt bedre togtilbud, og etterlyser nye løsninger.

Inge Solli og Akershus Venstre vil ha et langt bedre togtilbud, og etterlyser nye løsninger.
Foto: Christoffer Biong, 2011.

Uttalelse fra Venstres landsstyre 18. juni

Analyser fra blant annet fagrapportene som ble presentert 1. februar 2011 som underlagsmateriale i forbindelse med ny Nasjonal transportplan peker på at det forventes en betydelig befolkningsvekst i byområdene i årene som kommer.

Biltrafikk i byområdene bidrar til store kø-, helse- og miljøproblemer, problemer som vil vokse dersom det settes i verk tiltak for å dempe veksten i bilbruken og øke andelen kollektivtransport. Økt satsing på kollektivtrafikk fremstår som ett av de mest samfunnsmessig lønnsomme og operative tiltakene for bedret fremkommelighet, reduserte utslipp og et godt bymiljø, og vil være viktige bidrag til å nå målene for innenlandsk reduksjon i klimagassutslippene slik de er nedfelt i klimaforliket.

En satsing på intercitytog med høy hastighet og på dobbeltspor er i all hovedsak et tiltak som skal bedre evne og kapasitet til å løse kollektivtrafikkens utfordringer i det sentrale Østlandsområdet. Dette bør også inkludere en ny strekning mellom Sandvika og Hønefoss, et grep som vil redusere distansen og reisetiden mellom Oslo og Hønefoss.

Venstre vil ha på plass en egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av InterCity- prosjektet på Østlandet. Her er det de sentrale strekninger, samt en ny forbindelse til Hønefoss og oppgradering av jernbanen mot Stockholm som står sentralt. Venstre er skuffet over at de andre partiene på Stortinget ikke vil støtte dette.

 Venstre vil at Asker og Bærum skal få beholde sin grønne profil.

Venstre vil at Asker og Bærum skal få beholde sin grønne profil.

Etablering av en tunnel til Ringerike vil medføre betydelige lettelser i utbyggingspresset vest for Oslo. Det vil muliggjøre at Asker og Bærum kan beholde sin «grønne profil» og holde en restriktiv linje når det gjelder videre nedbygging av dyrket mark, grønne lunger og friområder. Et intercitytog til Hønefoss vil tilrettelegge for et nytt utbyggingstyngdepunkt nord-vest for Oslo, og kan ha noe av samme lokaliseringsvirkning som Gardermoen hadde nord-øst for Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**