Oppdal Venstres Valgprogram

For perioden 2011 – 2015 har Oppdal Venstre nå programmet klart. Les det fullstendige programmet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Folk først i Oppdal!

barn og natur

Foto: i.u.

Oppdal Venstres valgprogram for perioden 2011-2015

Venstre sine 4 fokusområder for det politiske arbeidet er:
• miljø
• skole
• småbedrifter
• velferd

Oppdal Venstre sine synspunkt i noen aktuelle saker:

Oppdal Destinasjon AS har ansvar for markedsføringen av Oppdal. Næringen må organisere arbeidet med reisemålsutviklingen. Oppdal som reisemål skal opp og fram!

Den eksisterende skitrasèen i Gjevilvassdalen beholdes. Vi bruker ikke ressurser på å lage flere skiløyper nå. Prioriter å vedlikeholde og tråkke det løypenettet vi har!

Sentrum skal utvikles til et attraktivt bo-, service- og handelssentrum. Nye løsninger på parkeringssituasjon og gatestruktur er påkrevd. Bidragene fra arkitektkonkurransen signaliserer miljøriktig utvikling for folk, ferdsel og næringsliv.

Vi ønsker St. Olavs Hospital i Trondheim som Oppdal sitt "lokalsykehus". En kommunal drevet legevakt lokaliseres på Helsesenteret. Legevakten må sikres gjennom vikarordning og tilstrekkelig personell. Flere sykehjemsplasser må prioriteres.

Skolestrukturen opprettholdes i kommende periode. En distriktskommune i utvikling og vekst må bevare sterke kretser for å være rustet for framtida.

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

Miljø, energi og klima

Oppdal Venstre vil arbeide for at:

• Klima- og energiplanen følges opp med klimaregnskap.

• resirkuleringsgraden økes med henteordning for plast, glass og metall fra husholdning og næring.

• kommunen påser at miljøriktig atferd i husholdning og næring følger retningslinjer og lovverk.

• energibruk i kommunale bygninger reduseres.

• det legges opp til fleksible energiløsninger og bruk av fornybare energikilder i kommunale bygg og ved utbygging av nye boligfelt.

• oppvarming i kommunale bygninger og Kulturhuset blir erstatta med miljøvennlige energiformer, for eksempel varmeutvinning fra kloakkledningen og påkopling til et fjernvarmenett.

• en moderat vindkraftutbygging for energiforsyningen til alpinanlegget kan etableres i fjellet bak Skjørstadhovden. Alpindestinasjonen Oppdal kan markedsføre seg som grønt reisemål.

• det etableres et sentrumsnært flisfyringsanlegg. Det gir lokale arbeidsplasser, bremser gjengroing av det viktige kulturlandskapet i Oppdal.

• det velges miljøriktige løsninger på utebelysning for veier, boliger, fritidsboliger og idretts- og fritidsarealer.

• behovet for 1000 p-plasser i sentrum bør løses ved å opprette et mer variert parkeringstilbud.

• det bør etableres parkeringshus i tillegg til langsgående gateparkering og mer tradisjonelle oppstillingsplasser. Sentrum fortettes og areal til store flateparkeringsplasser reduseres. Løsninger hentes fra bidragene til arkitektkonkurransen i 2011.

• det etableres parkeringsplasser for turistbusser og offentlig toalettanlegg for tilreisende.

• at rekreasjonssteder i hele kommunen blir bedre skiltet og vedlikeholdt.

• Venstre sin miljøpolitikk med en omlegging fra rød til grønn beskatning. Den som forurenser betaler mer.

• gående og syklende har trygge ferdselsårer i regulerte områder.

• det skal legges inn areal til hensiktsmessige gang- og sykkelveier i reguleringsplaner.

• strøing og veiskraping skal skje på en slik måte at sparken kan nyttes vinterstid.

• det satses på en bedre og mer fremtidsrettet E6-løsning med hensyn til folk, trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

• det avsettes areal for fremtidig E6 trasè øst for industriområdet i Kåsen.

• elbiler tas i bruk i offentlig tjeneste.

• det opprettes ladestasjoner for elbiler.

Sparegris

Foto: Microsoft Clipart

Småbedrifter og arbeidsplasser

Oppdal Venstre vil arbeide for at:

• det skal tilrettelegges for økt næringsaktivitet i reguleringsplaner.

• selvstendig næringsdrivende sikres sosiale rettigheter.

• privat næringsliv må stimuleres for å skape nye arbeidsplasser.

• reisemålsutvikling er et fokusområde i næringspolitikken.

• næringshagen skal være en aktiv fødselshjelper for etablerere og være et kompetansesenter for det private næringslivet i Oppdal.

• at det legges bedre til rette for produsenter av lokal mat og lokale opplevelser.

• administrative og politiske servicetiltak settes inn for å styrke reisemålsutviklingen.

•rovdyr skal forvaltes for å sikre en levedyktig bestand, men slik at bøndene må kunne hevde beiteretten for at tradisjonelt husdyrhold kan opprettholdes

• pelsdyrnæringa i Oppdal sikres videre drift i henhold til retningslinjer for næringa og etter gjeldende lovverk.

• skjemaveldet reduseres.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Skole og opplæring

Oppdal Venstre vil arbeide for at:

• elevene skal ha den beste opplæringen, og få en stimulerende og trygg oppvekst.

• foreldrenes meninger og ønsker etterspørres når skolestrukturen skal utredes på nytt.

• det rekrutteres dyktige lærere.

• lærere sikres etter- og videreutdanning.

• det arbeides med fagligpedagogisk utviklingsarbeid i skolene.

• samarbeidet mellom skolene og næringslivet blir videreført.

• det videregående opplæringstilbudet skal gi alle unge muligheter til fagutdanning.

• renovering og nybygg ved Midtbygda og Drivdalen skoler fullføres.

• elevene på ungdomsskolen får kantine.

• utearealer og anlegg ved skolene er tilrettelagt for fysisk lek og aktivitet for alle hele året.

• foreldrerådene skal ha rett til medbestemmelse i skoleutviklingsarbeid.

• tiltak i trafikksikkerhetsplanen må prioriteres i handlingsprogrammet for å utbedre skoleveien.

• det arbeides med elevbedrift og gründerkultur i skolen.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Velferd og helse

Oppdal Venstre vil arbeide for at:

• BOAS-utbyggingen ferdigstilles og at utformingen gir fleksibilitet for brukere med ulike behov.

• det etableres tilsynslegeordning ved BOAS.

• behandlingstilbudet ved sykehjemmet styrkes for å imøtekomme samhandlingsreformen og den nye helselovgivingen.

• Intermediærplasser opprettes

• Akuttplasser opprettes

• Terminalplasser opprettes

• St. Olavs Hospital, Trondheim blir lokalsykehus for Oppdal.

• Oppdal beholder sin kommunale legevakt, og lokaliseres til Helsesenteret. Legene sikres hjelpepersonell og tilstrekkelige vikarressurser.

• helse og eldreomsorgen har god kvalitet, det forutsetter at det skaffes nok utdannet helsefagpersonale, og at spisskompetanse innen alle fagfelt prioriteres, og at flere stillinger blir 100 % stillinger, og den vedtatte målsettingen om at ingen stillinger skal være under 50 % innfris.

• personalet ved BOAS og sykehjemmet, i likhet med resten av kommunens ansatte, får betalt spisepause.

• det opprettes egnede tilbud i demensomsorgen. Inkludert:

• Dagsenterplasser for demente

• Avlastningsplasser for demente

• Nytt botilbud spesielt tilrettelagt for demente

• det satses på botilbud for omsorgstrengende unge voksne.

• det satses på folkehelsearbeid, herunder at det opprettes en FYSAK- og idrettskoordinator i 100 % stilling.

• Kommuneplanens samfunns- og arealdel skal synliggjøre en satsing på helsearbeid og aktiv
forebygging for å sikre en frisk befolkning.

• rusforebyggende tiltak settes inn med tidlig oppfølging og holdningsendring.

• Barnevernet sikres tilstrekkelige ressurser.

Interkulturell dialog

Foto: © Franz Pfluegl | Dreamstime.com

Innen Kultur og fritid vil Oppdal Venstre arbeide for at:

• Kulturplanen følges opp med gjennomføring av prioriterte tiltak.

• skole- og fritidsordningen kan koples mot fritids-/idrettstilbudet.

• kulturskolen skal ha et tilbud som dekker etterspørselen etter plasser.

• at arbeidet med levende museum fortsetter.

• pilegrimssatsingen videreføres.

• frivillige lag og foreninger ivaretas som en viktig ressurs.

• det uorganiserte aktivitetstilbudet for barn og ungdom styrkes.

• skatepark og skøyteis etableres i sentralanlegget.

• sentralanlegget i sentrum utvikles til et stimulerende aktivitetsområde for lek og utfoldelse.

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Innen Kommunal forvaltning vil Oppdal Venstre arbeide for at:

• det gode liv i Oppdal skal ha et innhold og en visjon innbyggerne identifiserer seg med.

• politikerne har styringa når arealdelen av kommuneplanen rulleres.

• utvikling og utbygging av areal skal skje i god dialog med grunneiere.

• dispensasjon fra arealbestemmelser bør unngås.

• reguleringsbestemmelsene må være tydelige og enkle å forholde seg til for alle parter.

• de etiske retningslinjene etterfølges.

• det blir mer tverrpolitisk samarbeid i Kommunestyret.

• kommunen leverer tjenester av høg kvalitet.

• politikken kjennetegnes av gode politiske prosesser og kompetent ledelse.

• eiendomsskatten skal være forutsigbar for innbyggerne.

• konsesjonsvilkårene ved arv av boliger med boplikt holdes uendret.

Oppdal Venstre ønsker at kommunen skal framstå som en åpen og inkluderende der innbyggerne sikres informasjon om administrative og politiske vedtak.

Vi ønsker det gode liv i ei attraktiv fjellbygd!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**