Kultur, idrett og folkehelse

Målet for Venstres politikk er å bidra til et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Dette betyr i praksis å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å møtes på tvers av skillelinjer. Kultur kan samle mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kultur

Foto: Luth

Buskerud Venstre vil derfor bruke fylkeskommunen som instrument for å tilrettelegge for kulturopplevelser, i samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og det frie kulturlivet kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type utvikling.


Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel.

Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet – som er viktig både for lokalsamfunn og for næringslivet. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye, spennende muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-Norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid med regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet.

Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen utlyser flere og større utsmykkingsoppdrag. Venstre ønsker et offentlig skulpturprosjekt over hele Buskerud etter modell av Skulpturlandskap Nordland.

Den kulturelle skolesekken
Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn og unge er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom Den kulturelle skolesekken kan kunstnere og grupper få tilgang til midler til produksjon av ustillinger og forestillinger for og med barn og ungdom.

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Venstre ønsker at eldre innbyggere i Buskerud skal få tilbud om gode kulturopplevinger gjennom Den kulturelle spaserstokken. Venstre vil at både lokale, regionale og eksterne kunst- og kulturtilbydere skal presenteres gjennom disse ordningene. Venstre vil arbeide for at begge ordninger opprettholdes i kommende valgperiode.

Teater — teaterverksteder — kunstnersenter — musikk
Venstre ønsker Regionteater for Buskerud velkommen og har store forventninger til at dette vil føre til både større bredde i tilbudet, flere forestillinger og solid geografisk spredning. Venstre vil derfor sikre at overføringene til Regionteatret blir holdt på et slikt nivå at målene som er satt for Regionteatret blir nådd. Vi vil samtidig sikre at de fire regionale teaterverkstedene i fylket skal være i stand til å yte faglig bistand til teatergruppene i sine regioner.
Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket og også støtte nye initiativ.

Økt satsing på bibliotekene
Bibliotekene er viktige demokratiske institusjoner — og således ikke bare en kilde for leseglede. Bibliotekene gir gratis tilgang for alle til kilder til kunnskap og glede. De representerer også viktige møteplasser. Venstre mener at bibliotekene må utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Venstre vil at det skal stimuleres til enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller fylkesbiblioteket en viktig koordinerende rolle. Bibliotektilbudene må fortsatt være gratis. Bokbusstilbudet må utvikles og tilpasses situasjonen i de områdene den opererer i dag.

Museer og kulturminner

Museer er en viktig kulturbærer mellom generasjoner. Museene sliter fortsatt med stram økonomi.
Midler til å ta vare på museenes historiske bygg, må sikres. Venstre vil i kommende periode arbeide for at museene settes i stand til å utføre nødvendig vedlikehold.
Venstre ser bevaring av kulturminner som en viktig oppgave. Vi vil medvirke til at viktige kulturminner ikke går tapt. Venstre vil at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner. Venstre vil stimulere til fremtidsrettet bruk av kulturminner og gjennom det bidra til bevaring av disse og styrke byers og steders særpreg og identitet.

Idrett
Idrett står sterkt i Buskerud og Venstre vil at vi fortsatt skal være et ledende idrettsfylke. Venstre vil ha både bredde- og toppidrett. Godt samarbeid på lokal- og fylkesnivå mellom idrettslag og det offentlige er avgjørende for å nå disse målene. Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bistår samfunnet i å løse viktige oppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse.

Buskerud Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket. Det utløser også større utbetalinger av spillemidler og medvirker til at etterslepet i utbetalinger av spillemidler reduseres. Likevel er det også nødvendig med et generelt krafttak for å øke bevilgningene utover det som kommer fra spillemidlene. Venstre vil være en pådriver overfor sentrale mynigheter og vil arbeide for at nasjonalanlegg som Vikersundbakken (skiflyging) får direkte bevilgninger over statsbudsjettet.

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Tiltak for å bedre folkehelsen skal være et satsningsområde for fylkeskommunen. Venstre vil arbeide for å styrke samarbeidet med idretten innen folkehelsetiltak gjennom ordningen med partnerskapsavtaler. Venstre mener at unge i alderen 13 til 23 år skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter.

Venstre vil øve påtrykk for å sikre "gratis trening" for barn og unge og vil styrke muligheten til å kunne satse på egen idrett i skoletida.

Folkehelse
Buskerud fylkeskommune har nylig vedtatt en strategi for folkehelse. Buskerud Venstre gir full støtte til denne strategien. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner og frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi.

Venstre vil:

videreføre ordningen med fylkeskunstner, kulturpriser og stipend
sikre at Regionteatret for Buskerud får midler til å øke bredden i tilbudet
arbeide for at bibliotektilbudene skal utvikles og fortsatt være gratis.
arbeide for at museene sikres nok midler til vedlikehold av sine historiske bygg
sikre støtte til utvikling av kulturbygg i alle regioner og at eksisterende kulturbygg av regional betydning kan utvikles videre.
arbeide for at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund får midler til investreinger og drift gjennom stasbudsjettet
utvide partnerskapsavtalene for folkehelsearbeidet
etablere en skulpturpark Buskerud

Les resten av programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**