Regional utvikling

Venstre er og skal være “Gründernes beste venn”. Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Det er en sentral sak for Venstre å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

bedrift

Foto: Microsoft

Venstre vil fortsatt være gründernes beste venn og vil at regionalutviklingspolitikken i fylket legger vekt på tiltak rettet mot gründere sterkere enn i dag. Dette må gjelde folk med initiativ uansett hvor i fylket de befinner seg. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene, arbeidsmarked og samfunnsutvikling. Venstre vil spesielt vektlegge støtte til bedrifter som tar miljøhensyn eller er aktive på området knyttet til miljøprodukter.

Venstre vil arbeide for å styrke samarbeidet med høgskolene i fylket, det offentlige og næringsorganisasjonen med tanke på å høyne kunnskapsnivået.

I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre føre en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for eierskap. Venstre vil også sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og nedsette konkret mål for hvert enkelt selskap. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Dette for å sikre drift i henhold til god corporate governance.

Turistinformasjon i Risør

Foto: Jan Einar Henriksen

Reiseliv
Reiselivesnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i "Regional delplan for reiseliv". Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett.

Buskerud Venstre vil prioritere småbedrifter og nyetableringer som satser på grønne arbeidsplasser og kulturbasert næringsliv. I Buskerud vil urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing, Venstre vil sikre naturvern i kraft av sin egenverdi for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse. Gjennom "Regionale planstrategi" ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling.

Venstre støtter tiltak som stimulerer til at reiselivet utvikles som en kompetansenæring, og vi vil arbeide aktivt for å få lagt et nasjonalt kompetansesenter for reiselivet til Buskerud.

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

Landbruk
Å satse på lokal foredling av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens
landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn. Buskerud Venstre ønsker å opprettholde matvareproduksjonen og forvalte kulturlandskapet. Venstre vil stimulere til utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket i de ulike regionene. Venstre ønsker å stimulere til økt andel økologisk landbruk, i tillegg til å øke innsatsen for å stimulere til alternative inntekstmuligheter. Prosjektet "Inn på tunet" er et eksempel på det siste.
Det må snarest utarbeides en strategiplan for fylkeskommunens ansvar og rolle for landbruket.

FOU og innovasjonsstrategi
Venstre mener at fylkeskommunen må være i førersetet og bidra til økt satsing på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og forsknings-og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig å sørge for mer og bedre geografisk spredt forskning, utvikling og innovasjon både i offentlig og privat sektor, i tråd med vedatt FOU-og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015.
I dette arbeidet er utvklingen av høgskoletilbudet på Ringerike, Kongsberg og Drammen viktig. Venstre går inn for å etablere et forskningsinstitutt i Buskerud. Det nye deleierskapet i Innovasjon Norge og opprettelsen av Oslofjordfondet er viktige elementer for samhandling og oppstart av nye tiltak.

Venstre vil:

Bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere.
Øke satsingen på lokal mat, kulturturisme og opplevelser.
Inspirere bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling gjennom å bidra til opprettelse av nye forsknings- og "utviklingshager"
Etablere et "såkornfond" for unge gründere
Spesielt stimulere miljørelatert næringsliv
Stimulere til reiselivssatsing og kulturbasert næringsutvikling
Medvirke til etablering av kraftfulle karrieresentre i alle deler av fylket
Innføre et spesielt etablererstipend for grønne arbeidsplasser.
Arbeide for at veien mellom forskning og næringsliv blir mindre gjennom å styrke nettverk for erfaringsutveksling.
Innføre en tilskuddsordning på fylkesnivå som stimulerer til etablering av lokale/regionale ventureselskap.

Les resten av programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**