Samferdsel – behov for nytenking og handling!

Samferdselspolitikken skal ivareta fire grunnleggende hensyn: God mobilitet i hele fylket, miljø/klima, verdiskaping for næringslivet, og minst mulig ulykker. Les hvordan Buskerud Venstre vil arbeide for et flere og billigere bussruter, satsing på togtilbudet og bedre veier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mann som sykler med buss i bakgrunnen

Foto: Lisensiert fra BizArt

Venstre vil arbeide for å endre norsk samferdselspolitikk, ikke minst når det gjelder finansiering. Det må bli slutt på at investeringer i vei og bane er totalt avhengig av den årlige behandlingen av statsbudsjettet. Norge og Buskerud mangler ikke planer, analyser eller omfattende dokumentasjon når det gjelder behovene innen samferdsel. Men det mangler gjennomføringskraft. Det vil Venstre gjøre noe med ved å drive aktivt påtrykk overfor Stortinget.

Bedre samordning av kollektivtrafikken
Trafikkmengden er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I byer og tettsteder må vi derfor få en større del av denne trafikken over på kollektivtransport.

Venstre har vært en aktiv støttepiller for opprettelse av Buskerud Kollektivtrafikk AS (ansvar for skoleskyss og bussruter) der kommunene i Buskerud og fylkeskommunen gikk sammen om å starte selskapet. Venstre vil sørge for at Buskerud Kollektivtrafikk AS tilføres rammer som gjør at selskapet blir en viktig og positiv aktør for å bedre kollektivtilbudet. Det er helt avgjørende dersom vi skal greie å redusere veksten i biltrafikken.

I distriktene er ikke kundegrunnlaget stort nok til å forsvare sterk satsing på ordinær kollektivtrafikk. Venstre vil ta initiativ til alternative løsninger med bestillingsruter for drosje eller minibusser. I Hurum og Røyken er det ulike selskaper som har ansvar for trafikken. Her er det stort behov for samordning for å gi innbyggerne et bedre tilbud.
Venstre forutsetter at dette ivaretas når nåværende konsesjoner går ut.

Det må innføres elektronisk billettering og mulighet for at en billett (kort) kan brukes ved reise over fylkesgrensene og mellom ulike buss-selskaper og ved overgang fra buss til tog. Det må etableres sanntidsinformasjon for alle kollektive rutetilbud.

Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av fylket der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder.

Venstre støtter derfor det viktige arbeidet som nå legges ned i Buskerudbyen for å bedre kollektivtilbudet og å redusere bruken av bil og vil arbeide for at statens belønningsordning til dette arbeidet videreføres også etter 2013. Venstre vil arbeide for at Røyken kommune kan innlemmes i Buskerudbyen og for å få en tilsvarende finansieringspakke til Ringerike.

Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene – studentrabatt på kollektivtransport
Venstre vil ta initiativ for å få til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Her må det samarbeides tett med Buskerud Kollektivtrafikk AS som igjen må arbeide for samordning overfor Akershus og Oslo og overfor NSB. Ordningen "Hjem for en femti-lapp" bør utvides til flere kommuner. Det må gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter. Venstre vil ta initiativ for å få fylkeskommunen, til å legge press på de kommersielle selskapene.

Nei til ståplass

Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsene og følger opp med penger.

Tog Finse

Foto: Natur og Ungdom

Tog
Togtilbudet i fylket må bedres, spesielt for å gi dagpendlere et bedre tilbud. Her må fylkeskommunen være en aktiv pådriver, selv om dette ligger utenfor ordinært ansvarsområde. Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å starte et jernbaneselskap.

Ringeriksbanen er det viktigste tiltaket for å modernisere Bergensbanen. Den må prioriteres høyere i Nasjonal Transportplan. Venstre vil arbeide for at lokal- og regionaltog korresponderer med fjerntog for å sikre mest mulig effektiv reisetid.
Samtidig må det arbeides aktivt for å få bygd dobbeltspor fra Sandvika til Kongsberg, og hyppigheten på togavganger (inter-city) må økes.

Venstre mener det er nødvendig å bygge flere krysningspunkter på Bergensbanen, slik at enda mer gods kan overføres fra vegtransport til bane.

Venstre vil arbeide for at linjeutbedring på Spikkestadbanen proriteres i Nasjonal Transportplan.

Viktige veiprosjekter må prioriteres
Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring, ikke bare for ett år. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres.

Veistrekninger som må prioriteres:
RV 7 Sokna- Ørgenvika
RV 7 Hønefoss-Hardangervidda (fra 2010 er RV 7 fra Gol til Hordaland grense, omklassifisert og inngår i stamvegnettet)
RV 23 Linnes-Dagslett
E134 Damåsen-Saggrenda
E 16 Sandvika-Hønefoss (del i Buskerud, Skaret-Hønefoss)
RV 35, strekningen Hokksund-Åmot
RV 52 Hemsedalsfjellet (fra Gol til Sogn og Fjordane fylke)

Venstre sier ja til å utrede ny Hardangerviddatunnel (nytt alternativ) mellom Haugastøl og Storlia. Tunnelen vil bedre vilkårene for villrein og skape positive samfunns-og miljømessige virkninger.

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Fylkesveger trenger et løft
Etterslepet når det gjelder vedlikehold på fylkesvegene i Buskerud er på 2,5 milliarder kroner. Venstre vil følge opp vedtatt handlingsprogram for fylkesvegene og være en pådriver overfor staten for å øke rammene til fylkeskommunen.
Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør vurderes overført til kommunen dersom en kommune ønsker å ta over ansvaret.
Venstre vil arbeide for at "Ny Røykenvei" og Svelvikveien kommer med i handlingsprogrammet.

Gang- og Sykkelveier

Venstre ønsker å legge til rette for trygg ferdsel for miljøbevisste trafikanter. Venstre vil derfor arbeide for oppgradering og utbygging av gang- og sykkelveinettet.

Borghild Tenden på sykkel

Foto: Christoffer Biong

Vedlikehold — offentlig ansvar
En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne "flaskehalser". Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting.

Bruk vannveien!

Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere avganger per dag. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene.

Alle skal ha tilgang til høyhastighetsnett

Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket. Stat, fylkeskommune og kommune, må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon. Buskerud Venstre setter som mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende og å skape nye arbeidsplasser i distriktene.

Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten)
Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten.

Venstre vil:
arbeide for å få godkjent alternative finansieringsløsninger for investeringer i vei og bane
ha bedre samordning av kollektivtrafikken
arbeide for at Miljøkortet skal gjelde over fylkesgrensene
si nei til ståplass på skolebussene
øke rammer til vedlikehold av veiene
ha høyhastighetsnett i hele fylket
ha gode gang- og sykkelveier

Les resten av programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**