Skole for kunnskap og like muligheter

Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Buskerud Venstre vil styrke den videregående opplæring gjennom å satse på læreren og på god skoleledelse. Vi må sikre et skolemangfold som kan ta vare på elevenes individuelle ønsker og behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, utdanning, skrive

Foto: Microsoft

Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av Arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Lærerne må få mulighet til jevnlig å oppdatere sin kunnskap gjennom kompetanseår for etter- og videreutdanning.

Elevene må få god faglig oppfølging på skolen og i læretiden. Rådgivning, skolehelsetjeneste og det fysiske læremiljøet skal være tilfredsstillende. Skolene skal ha fokus på elevenes læringsutbytte.

Økt fokus mot frafall

Venstre vil ha større fokus på arbeidet som er i gang for å hindre at mange av elevene slutter i skolen. Det må settes av nok ressurser, slik at vi sikrer gjennomføring av fylkeskommunens vedtatte tiltaksplan for kvalitet og gjennomstrømming i det 13-årige skoleløpet. Det er viktig å forebygge frafall på et tidlig stadium. Det nye faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet krever tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene.

Venstre ønsker et mer forutsigbart utdanningsløp for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet slik at utdanning som går over år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet.

Venstre vil følge opp "Ny Giv", den nye nasjonale satsingen for å redusere frafallet i den videregående skolen og Venstre vil styrke igangsatt arbeid med "Livslang læring."

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører. Det bør legges til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp)

Utbygging av skolebygg
Venstre satser offensivt på helt nødvendig utbygging av skolebygg. I første omgang gjelder dette en tung satsing på ny videregående skole i Hønefoss. Forøvrig vil Venstre følge opp vedtatt investeringsprogram for utbygging med helt nødvendig oppgradering av skolebygg.

I forbindelse med omstruktuering for naturbrukskolene, støtter Venstre arbeidet med å få på plass en fagskole i Hallingdal, basert på behov og utvikling av kommunene i Fjellregionen. Det er også helt nødvendig å sette ekstra midler til utvikling av naturbruksskolene.

Venstre vil:

ha økt fokus på gründervirksomhet hos ungdom og støtter arbeidet med Ungt entreprenørskap
ha høyere lærertetthet på realfag, for å styrke den praktiske læringen
at skolene skal bruke omdisponering av timer i større grad, der dette kan hjelpe elever som er spesielt svake i enkeltfag
ta i bruk og å legge vekt på opptaksprøver til praktisk-estetiske fag, gjennom bl.a. å bruke "mappevurdering" (prøveprosjekt)
at fylkeskommunen bidrar til opprettelse av flere lærlingplasser og læreplasser
fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
at skolene skal ha ansvar for oppfølging av lærlingene i bedriftene frem til fagbrevprøve (prøveprosjekt)
at alle skoler skal ha kompetanse rundt mobbeproblematikk
vil arbeid for skriftlig kompetansevurdering og målsetting og en kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet
styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene
styrke tilbudet med innføringsklasser for minoritetsspråklige (eget prosjekt for ungdom)
at videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket
skape et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø på skolene
ha elevstipend istedetfor utlån av bøker
ha fritt skolevalg som prøveprosjekt i nedre del av fylket
at fylkeskommunen utarbeider serviceerklæringer for videregående skole, som klargjør de pliktene skolen, elever og foreldre har
ha flere studieplasser til Høgskolen i Buskerud
bygge ny skole ved Hønefoss vgs
ruste opp og modernisere eksistrende skolebygg i tråd med vedtatt investeringsplan og i tillegg sette av midler til investeringer innen naturbruk
at kompetanse for pedagogisk bruk av IKT videreutvikles på ulike linje og ulike fag i videregående skole

Les resten av programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**