Hedmark Venstres program for perioden 2011-2015

Demokrati og medvirkning – et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på åpenhet og uavhengighet. Den enkelte borger må sikres nærhet til, og ha størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Halfdan Hegtun

Foto: Scanpix

Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Deltagelse i folkestyret handler om å ta medansvar. Avgjørelser må tas nærmest mulig dem det angår. Det er derfor en viktig politisk oppgave å delegere makt nedover i systemet. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nært mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Venstre er av den prinsipielle oppfatning at formannskapsmodellen vil gi et mer levende folkestyre og en mer åpen politisk forvaltning enn den eksisterende parlamentariske modellen, og vil kunne bidra til å styrke fylkeskommunens legitimitet.
Venstre vil:
Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati
Avvikle parlamentarismen som styringsform i Hedmark fylkeskommune og gjeninnføre formannskapsmodellen
Arbeide for å overføre mer myndighet i miljøsaker med tydelige politiske skjønnstema fra fylkesmannen til fylkeskommunens folkevalgte organer
Endre fylkeskommunens administrative organisering til å bli mer i tråd med fylkets lovpålagte oppgaver, samt bygge administrative strukturer som ivaretar helhetlige hensyn både i drift og utbygging av fylkeskommunale institusjoner
Gjøre fylkeskommunale anlegg og institusjoner synlige gjennom systematiske informasjonstiltak, blant annet skilting
Åpne de videregående skolene for allmennheten ved at de også er arena for faglige og kulturelle arrangementer i det lokalmiljøet de betjener

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

Næringspolitikk og landbruk
Hedmark Venstre vil ha en aktiv politikk for næringsutvikling. Det må bli like ærefullt å skape sin egen arbeidsplass, som å være ansatt. Det må derfor bli enklere å starte egen virksomhet. Mange av dagens virksomheter og arbeidsplasser vil være borte om 20 år, derfor må fylket bli en mer offensiv tilrettelegger for morgendagens bedrifter.
Venstre vil satse på småindustri, høyteknologi, kultur og opplevelsesnæringer, herunder reiseliv, lokal kvalitetsmat, allsidig tjenesteyting og nyskaping. Naturen rommer i dag uutnyttede ressurser og stikkord for råvaregrunnlaget vi må se nærmere på i næringssammenheng er geologi, kulturlandskapet, vannveiene/innsjøene, verneområdene og skogene våre.
Venstre vil:
Styrke partnerskap og møtesteder mellom utdanning, forskning, finansmiljøer og næringsliv
Fylkeskommunen utvikles til en mer offensiv partner i næringsutvikling
Øke Hedmarks bidrag til Regionalt forskningsfond Innlandet, RFF
Styrke samarbeidet mellom de videregående skolene og næringslivet
Videreføre satsingen på Ungt Entreprenørskap
Flere trainee-stillinger i samarbeid mellom bedrifter, unge talenter, bransjeorganisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner for å øke kompetansen og fokusere på næringsmuligheter
Fjerne arbeidsgiveravgifta for lærlinger
Arbeide for de samme sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende som til offentlig ansatte
Økt fokus på å skape næring fra Hedmarks naturgitte forutsetninger
Satse på reiselivs- og opplevelsesnæringene og gode rammebetingelser for disse næringene
Venstre vil satse på Hedmark som et ledende landbruksfylke med et sterkt fagmiljø og med en betydelig andel av landbrukets foredlingsbedrifter og organisasjoner. Det moderne landbruk skapes gjennom større volum, økt grad av videreforedling og utvikling av alternative næringer tilknyttet gården.
Oppheve delingsforbudet i landbruket
Styrke jordvernet og ta vare på kulturlandskapet
Sikre kvalitet i matvareproduksjonen ved fokus på helse, miljø og dyrevelferd
Være lojale mot det nye rovdyrforliket
Sikre erstatningsordninger, som ivaretar beitebrukernes faktiske økonomisk tap, grunnet rovdyr
Bestandsregulering av de fire store rovdyrene skal utøves i tråd med målene satt av Stortinget. Staten skal bekoste og administrere dette arbeidet.
Sikre urfolks rettigheter foran hensynet til levedyktige bestander av store rovdyr, når disse hensynene er uforenlige.

Løvetann

Foto: Sesselja Bigseth

Miljø – Bærekraftig bruk av naturen, lavere klimautslipp
Hedmark er et grønt fylke med god matjord, vakre naturområder og viktige kulturminner. Vi har verken råd til å miste landbruket, naturmangfoldet eller kulturminnene. Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget vårt og har verdi i seg selv. For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Hedmark Venstre vil at fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og grunn-/gårdeiere utvikler en felles plan for natur-, jord- og kulturminnevern Hensynet til natur og miljø skal vektlegges i alle saker der det er relevant, og de økologiske hensynene må være
overordnet kortsikte økonomiske interesser
Venstre vil
at fylket vårt skal være CO2-nøytralt innen år 2030 uten at skogen regnes inn i utslippsmålene.
Utvikle klimatek-tiltak i regi av fylkeskommunen og samarbeid med fylkets energiaktører (Eidsiva)
At alle innkjøp i fylkeskommunen skal være klima- og miljøvurdert og alle fylkeskommunale anlegg skal ha en miljø- og energiplan som rulleres årlig og som skal være en premiss ved budsjettarbeidet
øke de årlige bevilgningene til oppfølgning av tiltakene som er vedtatt i fylkeskommunens energi- og klimaplan
Arbeide for at Hedmark blir ledende i Norge på bioenergi med Eidsiva Energi som en sentral aktør
Arbeide for at Hedmark blir prøvefylke for at fylkesmannens miljøkompetanse i hovedsak legges til fylkeskommunen
Stille seg positive til utvikling av fornybar energi slik som vindmølleparker og småskala vannkraftverk, men sikre naturmangfoldet ved at det utarbeides en samlet plan for vern og utbygging i de ulike delene av fylket. Samtidig må bruken av ikke-fornybare naturressurser reduseres for å få til en bærekraftig utvikling
Styrke miljøovervåkningen av Mjøsa og sørge for at det iverksettes nødvendige tiltak som sikrer rent drikkevann

Reisetider

Foto: For jernbane

Samferdsel — økt kollektivtilbud, bedre flyt i trafikken
Hedmark Venstre vil ha et bedre buss- og togtilbud og bedre trafikkflyt i hele fylket. Vi ønsker et nært samarbeid mellom alle involverte parter, som ivaretar de viktigste transportutfordringene i Hedmark.
Hedmark Venstre ønsker at dobbeltspor på Dovrebanen blir realisert snarest mulig ved bruk av statlige reguleringsplaner og åpne for privat delfinansiering. Venstre går imidlertid imot den vedtatte traseen langs Mjøsa fordi dette ødelegger strandsona i Hamar, Stange og Ringsaker og gir en gammeldags jernbane med for lav hastighet.
Hedmark Venstre vil ha økt bussfrekvens, bedre togtilbud på linjene, togtrikk mellom Hamar og Elverum og forbedring av standarden på de mest trafikkerte veiene.
Venstre vil
Åpne for bruk av offentlig/privat samarbeid (OPS) for å øke utbyggingen av vei og bane
At det etableres Togtrikk på strekningen Hamar — Elverum
At flytoget forlenges til Lillehammer
Ha timesavganger på Kongsvingerbanen
At RV 2 ferdigstilles
Arbeide for breddeutvidelse og midtdelere på de mest ulykkesutsatte områdene på RV 3 i Østerdalen og over Kvikne
Sikre vedlikehold av hele fylkesveinettet
Samarbeide med andre fylker og Jernbaneverket om å utvikle planer for terminalbygging, elektrifisering av Rørosbanen
og dermed legge grunnlag for mer gods over på bane
Harmonisere kollektivtilbudet mellom Hedmark og nabofylkene, dvs Oppland, Sør-Trøndelag og Akershus.
At TT-ordningen endres og føres tilbake til tidligere ordning slik at brukere kan bruke tjenesten uavhengig av kjørekontor
Inkludere tog i innlandskortet

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Skole og utdanning
Å satse på utdanning er å investere i framtida. Hedmark Venstre er opptatt av elevenes læringsutbytte og større mangfold og frihet i skolevalg. Den offentlige skolen skal ha fokus gjennom å satse på og sette krav til lærerne. Alle har rett til en god utdanning, uavhengig av utgangspunkt og bakgrunn.
Venstres visjon er å skape et moderne kunnskapsfylke i Hedmark. Venstre legger til grunn at det er læreren og lærerens kompetanse som har størst betydning for elevenes læringsutbytte. Hedmark er det fylket hvor elevene har lavest antall grunnskolepoeng når de går ut av ungdomsskolen. Dette skaper store problemer i den videregående opplæringa.
Hedmark Venstre vil ha et mye tettere samarbeid med kommunene, videregående utdanning og høyskole, næringsliv og forskningsmiljøene for å bekjempe dette. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen tar en mer aktiv rolle i å skape sammenheng i hele opplæringsløpet.
Hedmark har et naturgrunnlag som en mulighet for flere nye arbeidsplasser, dette krever økt fokus på kunnskap i real- og naturfag. Venstre vil at innen utgangen av 2014 skal de videregående skolene i Hedmark ligge over landsgjennomsnittet i real- og naturfag. Ekstra ressurser må tilføres denne satsingen.
Hedmark Venstre vil:
Ha en skole med fokus på kunnskap og godt læringsutbytte
Innføre et prinsipp om at det skal være en lærer på plass i alle timer i fylkets 14 videregående skoler.
Øke innsatsen for å nå målet om at fylkets elever ved de videregående skolene skal oppnå et resultat som ligger over landsgjennomsnittet
Ha økt tilbud om etter- og videreutdanning av lærere og særlig innenfor yrkesfag hvor den teknologiske utviklingen skjer raskt.
Flere lærlingeplasser og økt bruk av praksisbrev med egen fagplan
Ha økt bruk av alternative læringsarenaer, mer praksis i skolehverdagen, gjerne i samarbeid med næringslivet
Tilbudsstrukturen i videregående skole må bedres — i alle fylkets regioner må opplæringstilbudet sees i sammenheng og hele tilbudsbredden må være representert, eventuelt gjennom samarbeid med nabofylker.
Styrke samarbeidet mer mellom kommunene og fylket for å øke andelen som gjennomfører videregående skole
Fylkeskommunen som skoleeier må ha et enhetlig kvalitetskrav til resultater overfor alle fylkets videregående skoler
Forsterke samarbeidet med næringslivet — flere lærebedrifter
Forsterke samarbeidet med høgskolene
Redusere lærernes rapporteringsplikt
Økt fokus og kompetanse på klasseledelse
Styrke helsesøsterordningen på fylkets videregående skoler
Etablere forskerlinje ved én av fylkets videregående skoler
Ha ny ridehall ved Storsteigen videregående skole
Støtte den videregående Steinerskolen i Ottestad
Elever med spesielle behov, skal alltid ha vgs-mulighet innenfor sitt hjemmeområde
Etablere IB-linje (International Baccalaureate) ved minst én av fylkets videregående skoler

xx

Foto: A.Hovstø

Kultur
Kulturvern er en viktig del av kulturpolitikken. Kulturvern er vern av fysiske spor fra fortida. Hedmark Venstre vil stimulere satsing på bygningsvern, historieskriving og andre former for formidling gjennom økt satsing på arkiv- og museumsvirksomhet, samt vern av kulturminner og kulturmiljø som seterbruk, finnekulturen på Finnskogen og sørsamekulturen i Hedmark. Spesielt vil Venstre arbeide for å etablere et Erik Werenskiold-museum i Kongsvinger.
Venstre vil støtte utviklingen av Kongsvinger som regionsenter gjennom forsterket satsing på byfornyelse hvor forbindelsen til, og videreutvikling av, festningen og øvrige historiske bygg prioriteres.
Kulturformidling for barn og unge må få økt fokus i Hedmark. Venstre vil styrke og videreutvikle den kulturelle skolesekken, slik at formidling av kulturopplevelser i samarbeid med lokale og regionale kunst- og kulturoperatører kan øke i omfang og kvalitet.
Venstre vil styrke Teater Innlandet som profesjonelt teater for regionen, og samtidig bidra til økt satsing på amatørteater og frivillige teatergrupper.
Kunstbanken i Hamar er kunstnersenter for Hedmark. Kunstbanken er en enestående kunststiftelse i Norge med et tett samarbeid mellom kunstnerorganisasjonene og Hedmark fylkeskommune.
Støtte regionale kulturhusprosjekter for å styrke stedstilknytningen gjennom allsidige og meningsfylte kulturaktiviteter.
Hedmark har mange festivaler som utgjør et viktig kulturtilbud i fylket. Venstre ønsker større forutsigbarhet rundt dagens støtteordninger og foreslår at det inngås 3-årige avtaler.
Stimulere og støtte det frivillige kultur- og idrettslivet i hele fylket.
I Norge er idrett en del av kulturbegrepet. Venstre ønsker at flest mulig av fylkets innbyggere tar bare på helsa si blant annet gjennom fysisk aktivitet. Mulighetene for ulike idrettsaktiviteter for alle aldersgrupper er viktig og må ses i lys av dette. Fysisk aktivitet fremmer folkehelsa og gir økt livskvalitet. Venstre mener at det må legges sterk vekt på folkehelseprespektivet ved prioritering av anleggsutbygging og ved fysisk planlegging.

Hender, leie

Foto: Microsoft

Helse og sosialt ansvar
Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer, gi befolkningen nødvendige helsetjenester og at personer med minoritetsbakgrunn integreres og inkluderes i det norske samfunnet. Venstre vil fornye velferdssamfunnet gjennom å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig skal det offentliges ressurser brukes til fordel for de som trenger det mest.
I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og forankring.
Nasjonalt vil Venstre innføre en ordning med borgerlønn som en garantert minsteinntekt for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og ikke kan forsørge seg selv. Borgerlønn vil gi mindre byråkrati og frigjøre ressurser til personlig oppfølging av brukeren. Den enkelte får også større ansvar over eget liv.
Venstre vil:
Sikre funksjonshemmede og bevegelseshemmede bedre deltagelse i samfunnslivet gjennom bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlige bygg(universell utforming).
Arbeide for å sikre akutt-funksjoner i alle fylkets regioner
Opprettholde sjukehusfunksjoner av dagens omfang og kvalitet i Kongsvinger og på Tynset grunnet avstandene i fylket
Satse på forebyggende folkehelse gjennom målrettet samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunene, helseforetaket og frivillige organisasjoner
Arbeide for å bedre tilbudet for folk med psykiske vansker
Arbeide for økt fokus på brukeren i NAV
Arbeide for en erstatningsordning for de som har vært utsatt for overgrep under plassering etter barnevernloven — uansett hvilken kommune i fylket man kommer fra
At Hedmark skal vær prøvefylke for liberal arbeidsinnvandring — 4 år, bo og arbeide i Hedmark
Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om fadderordninger og integreringstiltak for flyktninger og asylsøkere.
Øke den flerkulturelle kompetansen i offentlig forvaltning

(red 7/8-11 ah)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**