Vil ha en storstilt utbygging av sykkelveier i Oslo

Venstre vil at det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel i Oslo. Innen 2015 skal Oslo være en god sykkelby, der minst 12 % av de daglige reisene foretas på sykkel.


Av: Anita Wold

Tilrettelegging for sykkel i Oslos gater har over lengre tid blitt forsømt. Oslo Venstre ønsker å gjøre noe med dette, og lover en storstilt satsning på utbygging av sykkelveier.

Etablering av flere sykkeltraseer vil også innebære at en del hovedgater må ryddes for parkeringsplasser. Venstre vil etablere et kommunalt parkeringsselskap som kan etablere underjordiske parkeringsplasser. Ved å flytte mange av parkeringsplassene under jorden kan gateplanet frigjøres til å bygge nye sykkelveier og øke fremkommeligheten for buss og trikk.

Venstre vil
at det opprettes et prosjekt "sykkelby 2015" under byrådet med ansvar for å følge opp gjennomføring av sykkelmeldingens prioriteringer innen 2015
etablere sammenhengende sykkeltraseer gjennom sentrum innen 2012; to i
retning øst-vest og to i retning nord-sør
etablere sykkeltraseer i sentrale deler av Oslo med trygg og høy standard
med bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen, bedre merking
og uten bilparkering på innsiden av sykkeltraseene
ferdigstille det øvrige hovedsykkelveinettet og starte med strekninger som er
ferdig regulert, som Ullevålsveien og Ring 2
at hensynet til syklister skal inngå i all planlegging av vei- og trafikkløsninger
for byen
prioritere veier med sykkeltraseer ved asfaltering, vedlikehold og fjerning av
feilparkerte biler
tillate sykling mot enveiskjørt gate og innkjøring forbudt i utvalgte gater
sørge for flere sykkelstativer i sentrum, og kreve parkeringsplasser for sykkel
ved alle store kollektivknutepunkt, torg og møteplasser
bygge ny sykkelsti i Maridalen og Sørkedalen for å få sikrere og bedre
tilgjengelighet.
gjøre det gratis å ta med sykkel på t-banen
forbedre og utvide bysykkelordningen og gjøre den tilgjengelig på
Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og andre høyskoler, samt i
Studentboligområder
øke bruken av Oslo kommunes sykkelgodtgjøring
at Oslo skal delta i EU-programmet "Nordiske sykkelbyer"

I tillegg vil Venstre ta initiativ lokalt i bydelene for å lette hverdagen for byens mange syklister der de bor. Oslo skal bli Norges beste sykkelby — gate for gate.

Se forøvrig Oslo Venstres sykkelnotat som sier litt om hva Venstre har foreslått og hva Venstre vil gjøre for syklister i kommende periode.