Reis smartere!

Gardermoen — et viktig knutepunkt. Jernbaneverket vil bruke ca. 10 milliarder kr på togtunnel mellom Sandvika og Hønefoss for å spare 1 time mellom Oslo og Bergen. Hvis man istedet legger pengene på en toglinje mellom Gardermoen og Hønefoss via Rv 35, kan toget nå Bergen på 1,5 time fra flyplassen, forutsatt at linjen tilpasses raske tog på 210 km/t.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Ullensaker Venstre sier nei til ny rullebane på Gardermoen.

Ullensaker Venstre sier nei til ny rullebane på Gardermoen.

Mange vil da ta toget Oslo-Bergen, slik at flyreisene fra knutepunktet Gardermoen kan prioriteres for langdistanseruter der fly er eneste mulighet.

Unødvendig tredje rullebane
London Gatwick klarer drøyt 30 mill. passasjerer på en rullebane, mens Gardermoen vil ha tre baner for å klare det samme. Ullensaker Venstre ønsker istedet en framtidsrettet integrering av de 4 rullebanene i Østlandsområdet. Kobles disse sammen med raske togforbindelser, får vi et lett tilgjengelig nett av flyplasser og ny, dyr rullebane trengs ikke.

Minimer flystøyen nå!

Til tross for støysoner og endrede flyregler er det fortsatt mange innbyggere som sliter med flystøy, f.eks på Mogreina. Venstre har lenge krevd et representativt flystøyutvalg, slik at en dialog mellom utsatte flyplassnaboer og Miljøverndepartementet kan opprettes. Utvalget er nå på god vei å etableres. Venstres forslag til et viktig første punkt på agendaen er å sette nattavgiften for starter og landinger på fond, slik at utsatte hus kan støyisoleres.

Se også:
Løpeseddel: Reis smartere (pdf)

Venstre vil stille spørsmål til samferdselsministeren:

Bakgrunn:

Det er et akseptert prinsipp at den som forurenser skal betale for å rydde og rette opp.

Flyselskapene betaler i dag høyere avgifter for avganger og landinger nattestid. Dette er inntekter som går direkte inn i Avinors regnskaper.

Det oppfattes urimelig at Avinor skal tjene ekstra på økt støybelastning nattestid, mens det er flyplassens naboer som bærer belastningene.

Samtidig strammer Avinor inn regelverket slik at terskelen for å få støyisolering av nabohusene til bl.a. Gardermoen nå blir høyere enn den gang flyplassnaboene rundt Gardermoen fikk erstatning og støyisolering.

Ettersom det nå etableres et flystøy- og miljøutvalg ved Oslo Lufthavn Gardermoen anser vi det betimelig at det også etableres et fond som kan finansiere både avbøtende tiltak som å støyisolere hus, og forbedrende tiltak som reduksjon av støyutslipp eller miljøutslipp. Ikke minst imøteser vi at nye løsninger kan utvikles og utprøves i Norge for oppnå reduserte utslipp, og et fond bør derfor også kunne finansiere tiltakshavers/flyplasseierens andel av slike utviklingstiltak.

Spørsmål:
Vil samferdselsministeren bidra til at det blir etablert et slikt fond ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og evt også ved andre norske flyplasser?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**