Skolen skal skinne

Ski Venstre har svart på ti spørsmål om skolene våre i Ski kommune. – Ski skal være en førsteklasses oppvekstkommune. Å skape en god skole er en av kommunens viktigste oppgaver. Det er ikke minst viktig om vi skal være et attraktivt sted å bo for framtidens arbeidskraft, sier Svein Kamfjord, Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 satser vi på eleven, satser vi på fremtiden, sier Kamfjord

satser vi på eleven, satser vi på fremtiden, sier Kamfjord
Foto: Privat

På oppfordring fra KFAU har Ski Venstre svart på en rekke spørsmål vedrørende skolen i Ski. – Et veldig viktig og godt initiativ.Barna er vår viktigste ressurs, vi kan ikke kutte mer på budsjettene, sier Kamfjord.

Ski Venstres svar på 10 spørsmål om skole

1. Hva er ditt partis mål for grunnskolen i Ski?

– Ski skal være en førsteklasses oppvekstkommune. Å skape en god skole er en av kommunens viktigste oppgaver. Ski Venstre vil være en garantist for kvaliteten i skole og barnehage. Vi vil gjøre skolens innhold og resultater til tema i kommunestyret.

 Skolen må sørge for at eleven får utviklet sitt potensiale, sier kamfjord

Skolen må sørge for at eleven får utviklet sitt potensiale, sier kamfjord
Foto: Microsoft

En god skole skal sikre elevene muligheter til å utvikle sitt potensial ut i fra sine ulike utgangspunkt. Skolen skal sammen med familien legge grunnlag for kompetente, bevisste og engasjerte borgere.
– Generelt så er det slik at sentralt Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, og dette er førsteprioritet i våre alternative statsbudsjetter.

2. Synes ditt parti at antall undervisningstimer i grunnskolen i Ski er høyt nok?

– Så lenge det mangler nok kvalifiserte lærere og lønnsmidler i skolen så kan vi heller ikke øke timetallet.

 Først må vi sikre nok lærere, før timetallet kan utvides, mener Ski Venstre

Først må vi sikre nok lærere, før timetallet kan utvides, mener Ski Venstre
Foto: Microsoft

Vi må først sikre at innholdet i skolen er bra før vi utvider timetallet.
– Vi vil heller prioritere å satse på kunnskap og kompetanse hos lærerne, og bruke de store pengene på dette.
Først når dette er på plass kan vi diskutere en timetallsutvidelse med siktemål å øke kunnskapsnivået i skolen. Vi avviser imidlertid den "røde" ideen om heldagsskole som i større og større grad synes å innebære at det offentlige skal styre fritiden til barn og familier også.

3. Mener ditt parti at det er nok lærere og assistenter i Ski-skolene?

– Lærertettheten har blitt dårligere etter siste budsjettkutt fra dagens sittende, politiske ledelse. I noen grad har det blitt dekket opp med assistenter. Vi ønsker nok ressurser til at læreren har mulighet til å gjøre en god jobb. Læreren kjenner sine elever og må gis mulighet til å hjelpe den enkelte på sitt nivå, og også videre i hjelpeapparatet når det er nødvendig. Venstre ønsker derfor å se på mulighetene for å ansette for eksempel flere sosialarbeidere og helsesøstre i skolen som støtte for lærere og elever.

4. Er gruppe(klasse)-størrelsene i Ski-skolene riktige i forhold til de faglige målsettingene?

 Læreren må ha tid til å se den enkelte elevs behov

Læreren må ha tid til å se den enkelte elevs behov
Foto: Microsoft

– Lærerne sier selv at de merker en dårligere kontroll i klasserommet når elevtallet blir over 24-25 elever. Kanskje dette er hva vi som politikere bør ha i bakhodet? Vi må høre på det lærerne sier om dette. De vet hvor skoen trykker og hva som er de viktigste utfordringene i skolen.

5. Skolebudsjettene ble kraftig kuttet i budsjettåret 2010, og kuttene ble videreført (ikke tilbakeført) i 2011. Er det viktig for deg og ditt parti at skolebudsjettene blir tilført midler igjen fra 2012? Hvordan skal dere i så få dette til i en presset økonomisk situasjon?

– Ja, slike kutt vil Venstre ALDRI stemme for. Venstre er også mot eiendomsskatt, men har gått så langt i å forsvare skolens budsjetter at vi nå har sagt oss villige til å innføre en midlertidig, minste sats på verker og bruk (næring) dersom en situasjon med kutt i skolen oppstår igjen. Venstre aksepterer ikke kutt i skolen.

6. Kommunestyret har de siste årene satset på systemtiltak fremfor spesialundervisning. Hvordan synes du/ditt parti at dette samsvarer med siste års økonomiske nedskjæringer, som nettopp har rammet systemtiltakene?

– Venstre synes kutt i systemtiltakene vitner om dårlig langtidsplanlegging fra dagens posisjon. Systemtiltakene er viktig for at den enkelte elev skal få utfordringer tilpasset sitt eget nivå og læringstempo. Det ligger mye godt forebyggende arbeid i dette. Det kan fort bli langt dyrere for kommunen å kutte i slike tiltak. Igjen vil vi i Venstre understreke at vi vil høre på de som er spesialistene på feltet, nemlig læreren.

7. Er du/ditt parti tilfreds med satsningen innen IKT i grunnskolen i Ski?

– Vi stemte for et forslag om økninger i IKT, så svaret er nei, vi ønsker en økt innsats her.

8. Er du/ditt parti fornøyd med resultatene som skolene i Ski oppnår?

– Nei. Vi må ha som målsetting å være blant de beste i landet, med nærhet til kunnskapssteder som universitetet i Ås og med en målsetting om å tiltrekke oss høykompetent arbeidskraft i

 Vi må øke satsingen på IKT i skolen, sier Kamfjord

Vi må øke satsingen på IKT i skolen, sier Kamfjord
Foto: Microsoft

framtida for å utvikle bærekraftig arbeidsplasser. Da er et tilbud om en god skole et veldig viktig bidrag for å være et attraktivt sted å bo for disse menneskene. Det bekymrer Venstre at posisjonens kutt ser ut til å redusere resultatene på de nasjonale prøvene, at sykefraværet har økt, og at systemtiltakene er kuttet på budsjettet.

9. Tilgang på kvalifiserte vikar er stadig et problem i grunnskolen. Hva vil du/ditt parti gjøre for å bedre på dette?

– Det kan hende det er lurt å ansette faste vikarlærere med kompetanse i kommunen, som underviser der det er behov. Det bekymrer Venstre at elever ikke får det timeantallet de har krav på. Vi har hørt at det i flere tilfeller ikke blir satt inn vikarer for å spare penger. Det må det bli en slutt på!

10. Hva kan/bør foreldrene bidra med for å gjøre Ski-skolen bedre?

– De må stille opp for barna sine ved å hjelpe dem med lekser. De må hjelpe dem til å mestre sosiale utfordringer i skolegården og i fritid for øvrig. Foreldre må snakke godt om skolen, og ikke være negative til lærere og undervisning. Det må heller tas i foreldremøter, der de selvfølgelig stiller, og eventuelt med rektor om det er nødvendig. Barn tar fort til seg voksnes holdninger. Ved å være gode rollemodeller hjemme, skaper vi lærelyst hos barna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**