Ikke glem Venstre i valget om nytt fylkesting

Husk også “det glemte” valget når du skal avgi din stemme på søndag eller mandag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mjøslandskap

Foto: HP Hansen

Dekningen av fylkestingsvalget er så svak og dårlig at det må være vanskelig for velgerne å gjøre sitt valg ved fylkestingsvalget. Hedmark Venstre går til valg med følgende budskap og ambisjoner for utdanning i Hedmark:
– Å satse på utdanning er å investere i framtida. Hedmark Venstre er opptatt av elevenes
læringsutbytte og større mangfold og frihet i skolevalg. Den offentlige skolen skal ha fokus
gjennom å satse på og sette krav til lærerne.
Alle har rett til en god utdanning, uavhengig av utgangspunkt og bakgrunn.
Venstres visjon er å skape et moderne kunnskapsfylke i Hedmark.
Venstre legger til grunn at det er læreren og lærerens kompetanse som har størst betydning for elevenes læringsutbytte.
Hedmark er det fylket hvor elevene har lavest antall grunnskolepoeng når de går ut av ungdomsskolen. Dette skaper store problemer i den videregående opplæringa.
Hedmark Venstre vil ha et mye tettere samarbeid med kommunene, videregående utdanning og høyskole, næringsliv og forskningsmiljøene for å bekjempe dette.
Venstre vil sørge for at fylkeskommunen tar en mer aktiv rolle i å skape sammenheng i hele opplæringsløpet. Hedmark har et naturgrunnlag som en mulighet for flere nye arbeidsplasser, dette krever økt fokus på kunnskap i real- og naturfag. Venstre vil at innen av 2014 skal de videregående skolene i Hedmark ligge over landsgjennomsnittet i real -og naturfag. Ekstra ressurser må tilføres denne satsingen.
Hedmark Venstre vil:
Ha en skole med fokus på kunnskap og godt læringsutbytte
Innføre et prinsipp om at det skal være en lærer på plass i alle timer i fylkets 14 videregående
skoler.
Øke innsatsen for å nå målet om at fylkets elever ved de videregående skolene skal oppnå et resultat som ligger over landsgjennomsnittet
Ha økt tilbud om etter- og videreutdanning av lærere og særlig innenfor yrkesfag hvor den teknologiske utviklingen skjer raskt.
Flere lærlingeplasser og økt bruk av praksisbrev med egen fagplan
Ha økt bruk av alternative læringsarenaer, mer praksis i skolehverdagen, gjerne i samarbeid med næringslivet
Tilbudsstrukturen i videregående skole må bedres — i alle fylkets regioner må opplæringstilbudet
sees i sammenheng og hele tilbudsbredden må være representert, eventuelt gjennom samarbeid med nabofylker.
Styrke samarbeidet mer mellom kommunene og fylket for å øke andelen som gjennomfører
videregående skole
Fylkeskommunen som skoleeier må ha et enhetlig kvalitetskrav til resultater overfor alle fylkets videregående skoler
Forsterke samarbeidet med næringslivet — flere lærebedrifter
Forsterke samarbeidet med høgskolene
Redusere lærernes rapporteringsplikt
Økt fokus og kompetanse på klasseledelse
Styrke helsesøsterordningen på fylkets videregående skoler
Etablere forskerlinje ved én av fylkets videregående skoler
Ha ny ridehall ved Storsteigen videregående skole
Støtte den videregående Steinerskolen i Ottestad
Elever med spesielle behov, skal alltid ha vgs-mulighet innenfor sitt hjemmeområde
Etablere IB-linje (International Baccalaureate) ved minst én av fylkets videregående skoler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**