Venstre om personvern

Venstre mener et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Venstre mener et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning.

Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning.

Den enorme økningen i bruk av informasjonsteknologi gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles meget strenge krav til private og offentlige aktører når det gjelder lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er innhentet elektronisk.

Datalagringsdirektivet

– Vil hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Overvåkning

Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning. Utplassering av kamera på offentlig sted bør bare skje hvis det har en kriminalitetsreduserende effekt som ikke kan oppnås gjennom andre tiltak, og dette må evalueres jevnlig. Kameraer som ikke tilfredsstiller disse kravene skal fjernes. Bruken av fjernsynsovervåkning skal begrenses, og Venstre krever at eventuelle opptak slettes etter kort tid. Venstre vil overføre tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking til kommunene og Innføre krav om offentlig godkjenning for å sette opp private overvåkingskameraer.

Romavlytting

Venstre mener retten til å kommunisere uten overvåking er grunnleggende. Telefon- og internettrafikk må ikke kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse. Politiet skal heller ikke ha adgang til avlytting uten rettslig kjennelse. Den som har blitt overvåket skal informeres i ettertid.

Digitale rettigheter

 Venstre vil sikre ungdoms rett til privatliv på skolen. Kameraovervåkning av elever og overvåkning av elevers PC-bruk bør ikke utføres

Venstre vil sikre ungdoms rett til privatliv på skolen. Kameraovervåkning av elever og overvåkning av elevers PC-bruk bør ikke utføres

– FRA-lovgivningen: Venstre mener at at det bør vurderes om det skal kreves at servere med informasjon om norske tele- og internettkunder skal lagres i Norge for å beskytte norske borgere mot overvåkingen.
– Fildeling: Venstre er for fri fildeling og mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen.
– Elektroniske helseopplysninger: Venstre vil stille særlig strenge krav til sikkerhet omkring enkeltpersoners helseopplysninger. Venstre foreslår oppretting av en elektronisk kjernejournal som bare skal inneholde livsnødvendige opplysninger og at man ellers tar i bruk eksisterende meldingssystemer.

Annet:

Venstre ønsker å grunnlovsfeste personvernet.
Venstre mener det må foreligge en reell fare for gjentakelse av en forbrytelse for at en person skal inn i politiets DNA-register. Venstre sier nei til elektroniske fotlenker.

Venstre vil:
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.
– At det skal ligge rettslig kjennelse for at politiet skal få overvåke enkeltpersoner.
– Arbeide for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser reduseres og at forbudet mot væsker fjernes.
– Begrense bruken av fjernsynsovervåkning og kreve at eventuelle opptak slettes etter kort tid.
– Innføre krav om offentlig godkjenning for å sette opp private overvåkingskameraer.
– Overføre tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking til kommunene.
– Stille særlig strenge krav til sikkerhet omkring enkeltpersoners helseopplysninger.
– Styrke Datatilsynet.
– At kun de som er idømt straff (rettskraftig dom) på seks måneders ubetinget fengsel eller mer bør registreres i DNA-registeret.

Les mer:
Venstre sa nei til datalagringsdirektivet allerede i 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**