Konstituerende møte i Oppdal kommunestyre

Venstre har åpent møte mandag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Onsdag 19.oktober er det konstituerende møte for det nye kommunestyret som skal styre Oppdal kommende fireårsperiode. Det skal foretas nødvendige valg, slik at den politiske organiseringa er på plass. En valgkomite bestående av en representant fra hvert parti har vært i sving og legger fram sine forslag. Mange valg blir avgjort ved forholdstallsvalg. Dvs. at grupperinger eller et enkelt parti legger fram sine forslag. Men manga av valga foregår også som avtalevalg. Dvs. at alle parti er enige om representantene i utvalget eller nemnda.
Mandag 17.oktober kl. 20.00 er det åpent møte på grupperom Vetlvonin i 3. etasje for informasjon om saklista og de valga som skal foregå.
Du er hjertelig velkommen!
Vel møtt!
Hilsen
Odd Gunnar
Saklista inneholder mange saker, og ser slik ut:

PS 11/76 Kommunestyrevalget 2011 – kontroll og godkjenning
PS 11/77 Formannskap – valgperioden 2011-2015
PS 11/78 Valg av ordfører – valgperioden 2011-2015
PS 11/79 Valg av varaordfører – valgperioden 2011-2015
PS 11/80 Kontrollutvalg – valgperioden 2011-2015
PS 11/81 Driftsutvalg – valgperioden 2011-2015
PS 11/82 Bygningsråd – valgperioden 2011-2015
PS 11/83 Klagenemnd – valgperioden 2011-2015
PS 11/84 Valgstyret – valgperioden 2011-2015
PS 11/85 Administrasjonsutvalg – valgperioden 2011-2015
PS 11/86 Koordineringskomiteen – valgperioden 2011-2015
PS 11/87 Eldreråd – valgperioden 2011-2015
PS 11/88 Kommunalt råd for funksjonshemmede – valgperioden 2011-2015
PS 11/89 NIR – Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap -…
PS 11/90 Representanter til fylkesmøtet, Kommunenes Sentralforbund KS…
PS 11/91 Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalparkstyre -…
PS 11/92 Verneområdestyre for landskapsvernområdene i Trollheimen -…
PS 11/93 Snøhetta og Knutshø villreinnemnd – valgperioden 2011-2015
PS 11/94 Vannregionutvalget for Møre og Romsdal og vannområde Søre…
PS 11/95 Beite- og rovviltutvalg – valgperioden 2011-2015
PS 11/96 Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) -…
PS 11/97 Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst – valgperioden…
PS 11/98 Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst, valgperioden…
PS 11/99 Oppdal kirkelige fellesråd – valgperioden 2011-2015
PS 11/100 Forstanderskapet i Oppdalsbanken – valgperioden 2011-2015
PS 11/101 Kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS -…
PS 11/102 Representant til å ivareta barns interesser i plansaker -…
PS 11/103 Styre for Lønset samfunnshus – valgperioden 2011-2015
PS 11/104 Samarbeidsutvalg for fastlegeordningen – valgperioden…
PS 11/105 Overformynderiet – valgperioden 2011-2015
PS 11/106 Stadnavnkomite – valgperioden 2011-2015
PS 11/107 Nordenutvalg – valgperioden 2011-2015
PS 11/108 Konfliktrådet i Sør-Trøndelag – kontaktperson – valgperioden…
PS 11/109 Representanter i samarbeidsutvalg – grunnskolen -…
PS 11/110 Oppdal videregående skole – skoleutvalg – valgperioden…
PS 11/111 Oppdal Alpin Elite – valgperioden 2011-2015
PS 11/112 Heimevernsnemnd – valgperioden 2011-2015
PS 11/113 Underskrift kommunestyreprotokollen – valgperioden 2011-2015
PS 11/114 Overføring fra “Reserverte tilleggsbevilgninger”, kto. 14901…
PS 11/115 Endring vedtekter for Oppdalsmuseet
FO 11/7 Interpellasjon fra KrF ang. Oppdal E-verk
RS 11/32 Kunst i kommunal eie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**